czwartek, 30 listopad 2023
 
 
Miejscowo?ci gminy Iwaniska oraz powiatów s?siaduj?cych, warte odwiedzenia

Iwaniska
Osada (dawniej miasteczko) nale??ca do Ossoli?skich. Malowniczo po?o?ona w dolinie Koprzywianki. Posiada tradycyjny uk?ad urbanistyczny. Znajduje si? tu Neogotycki Ko?ció?. Na cmentarzu parafialnym jest orginalna kaplica grobowa ?empickich i Morawskich, jak równie? ogl?dn?? mo?emy zabytkowe nagrobki kamienne.

Konary (powiat sandomierski)
Wzgórze z nik?ymi ruinnmi zamku. Miejsce s?ynnej bitwy (w maju 1915 r.), w której bra?a udzia? I Brygada Józefa Pi?sudskiego.

Kotuszów (powiat staszowski)
Znajduje si? tu zabytkowy ko?ció?, stajnie kurozw?ckich stadniny koni czystej krwi arabskiej.

Ossolin (powiat sandomierski)
Miejscowo?? rodowa Ossoli?skich. Na wzgórzu ruiny z charakterystyczn? arkad? mostow? wspania?ej rezydencji renesansowej kanclerza wielkiego koronnego Jerzego Ossoli?skiego. Wybudowa? on tak?e Betleje, niezwykle oryginalna kaplic? podziemn? wzorowan? na ?wi?tyni w Betlejem. Dotrze? mo?na szos? Klimontów – ?wi?tniki - Obrazówm b?d? z Klimontowa przez Go?lice.

Stobiec (gmina Iwaniska)
We wsi tej spotkamy przyk?ady zabytkowego, drewnianego budownictwa.

Szyd?ów (powiat staszowski)
Stare ?redniowieczne miasto z dobrze zachowanym systemem murów obronnych (Brama Krakowska). Godne zwiedzenia: ko?ció?, zamek, synagoga.

Tudorów (powiat opatowski, gmina Opatów)
Podopatowska wie?, znajduje si? w niej wie?a zamkowa o ?redniowiecznym rodowodzie Obecnie remontowana na pracownie plastyczn? przez artyst? rze?biarza Gustawa Hadyn?.

Wojnowice (gmina Iwaniska)
Po?o?one przy starym szlaku wiod?cym na ?wi?ty Krzy?. Ro?nie przy nim stary, legendarny d?b.