wtorek, 09 sierpień 2022
 
 
Szko?a w Myd?owie ku?ni? talentów

Szko?a w Myd?owie mo?e pochwali? si? sukcesami swoich uczniów. Gimnazjali?ci Diana Mirowska i Krystian Mirowski zakwalifikowali si? do etapów wojewódzkich konkursów chemicznego i biologicznego. Uzdolniona m?odzie? ma w szkole w Myd?owie bardzo dobre warunki, by rozwija? swoje talenty.

Szko?a w Myd?owie wchodzi w sk?ad Zespo?u Szkó? Publicznych w Iwaniskach. Do tego roku funkcjonowa?a tu szko?a podstawowa i gimnazjum. Od wrze?nia jest tutaj tak?e oddzia? przedszkolny. W sumie do szko?y ucz?szcza ponad stu uczniów i 21 przedszkolaków.

- To komfortowa sytuacja dla dzieci, które przychodz? do szko?y jako przedszkolaki a wychodz? jako m?odzie? – mówi Gra?yna Krakowiak, kierownik szko?y w Myd?owie. – Sukcesy naszych gimnazjalistów w konkursach wiedzy ?wiadcz? o tym, ?e mieli dobre przygotowanie w szkole podstawowej. To procentuje pó?niejszymi sukcesami.

 

Tylko w tym roku dwoje uczniów gimnazjum w Myd?owie dosz?o do etapów wojewódzkich w dwóch konkursach, chemicznym i biologicznym.

- Ciesz? si?, ?e mamy tak? uzdolnion? m?odzie? – mówi Marek Staniek, wójt gminy Iwaniska.  

 Sukcesy gimnazjalistów

 Krystian Mirowski, ucze? drugiej klasy gimnazjum wzi?? udzia? w konkursie chemicznym na poziomie szkolnym i powiatowym. W etapie powiatowym spo?ród wszystkich uczestników uzyska? najwy?sz? liczb? punktów (92,59 procent). Taka liczba punktów zapewni?a Krystianowi udzia? w etapie wojewódzkim, jako jedyny spo?ród wszystkich uczestników jest uczniem klasy drugiej, a uzyskany wynik uplasowa? go na szóstej pozycji. Konkurs na etapie wojewódzkim odb?dzie si? w najbli?szych dniach. Krystian przygotowywa? si? pod opiek? nauczycielki Agnieszki Ochockiej.

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Iwaniskach – oddzia? w Myd?owie brali udzia? tak?e w X Wojewódzkim Konkursie Biologicznym. Na etapie powiatowym udzia? wzi??y Diana Mirowska i Sylwia Grad, uczennice klasy III gimnazjum, oddzia? w Myd?owie. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowa?a si? uczennica Diana Mirowska. Opiekunk? jest nauczycielka Beata Prokop.

Gimnazjali?ci sprawdzali swoje umiej?tno?ci tak?e w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium O?wiaty w Kielcach i ?wi?tokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Bardzo dobre wyniki osi?gn?? Krystian Mirowski, który zakwalifikowa? si? do etapu wojewódzkiego X Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjum województwa ?wi?tokrzyskiego w roku szkolnym 2012/2013. Podczas eliminacji szkolnych i rejonowych Krystian wykaza? si? du?? wiedz? geograficzn? i umiej?tno?ciami obowi?zuj?cymi w klasach I-III gimnazjum. Na etapie eliminacji rejonowych uczestniczy?a uczennica klasy III Diana Mirowska. Uczennic? przygotowa?a nauczycielka El?bieta Madej.

 

Natomiast w szkole podstawowej trwaj? przygotowania do konkursów ortograficznego dla klas I-III, plastycznego, p-po? i wiedzy o ruchu drogowym, ogólnopolskich konkursów przedmiotowych z serii „Olimpus”. Do sta?ych punktów dzia?alno?ci szko?y podstawowej oraz oddzia?ów gimnazjum (oprócz dydaktyki) s?:

  1. Organizacja Gminnego Konkursu Poezji Obcoj?zycznej. Bior? w nim udzia? uczniowie szkó? podstawowych  terenu gminy.

 Wszyscy uczniowie otrzymuj? atrakcyjne nagrody, które ufundowane s? przez wydawnictwa. Taka dzia?alno?? daje podstaw? do dalszej wspó?pracy w dziedzinie kszta?cenia j?zykowego na przyk?ad z Liceum Ogólnokszta?c?cym w Opatowie. Co roku uczniowie gimnazjum bior? udzia? w Powiatowym Konkursie Poezji Obcoj?zycznej zajmuj?c czo?owe miejsca. W tym roku by?y to II i III miejsca, opiekun Dorota Snopek.

  1. Uczestnictwo w konkursach wiedzy p-po? oraz wiedzy o ruchu drogowym, opiekun Anna Nizia?ek. Zawsze uczniowie zajmuj? czo?owe miejsca na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

  Bezpieczna szko?a

 Szko?a w Myd?owie dba o bezpiecze?stwo. Nauczyciele nie tylko dbaj? o bezpiecze?stwo przebywaj?cych w placówce dzieci, ale tak?e przygotowuj? je do konkursów mówi?cych o bezpiecze?stwie w domu i szkole. Uczniowie Szko?y Podstawowej brali udzia? w powiatowym konkursie (klasy V) – „Bezpiecze?stwo na pi?tk?”. Uczniowie klas I-III wzi?li udzia? w programie edukacyjnym „Klub Bezpiecznego Puchatka”, który pomóg? pozna? zasady bezpiecze?stwa obowi?zuj?ce w domu, w szkole oraz w drodze do i ze szko?y.

Uczniowie klasy I napisali Ogólnopolski Test Wiedzy o Bezpiecze?stwie, który by? podsumowaniem zaj?? Klubu Bezpiecznego Puchatka. W ramach programu edukacyjnego zosta?y skierowane broszury informacyjne do rodziców. Na bie??co prowadzona jest wspó?praca z policj?, w szkole organizowane s? spotkania i pogadanki o bezpiecze?stwie. Szko?a wspó?pracuje tak?e z Sanepidem w ramach programów edukacyjnych, na przyk?ad „Trzymaj Form?” traktuj?cych o propagowaniu zdrowego stylu ?ycia i od?ywiania si?.

- Wspó?pracujemy tak?e z Nadle?nictwem w ?agowie, bierzemy udzia? w konkursach przyrodniczych i plastycznych propaguj?cych ochron? ?rodowiska. Wspó?pracujemy tak?e z Ekologicznym Zwi?zkiem Gmin Dorzecza Koprzywianki w ramach zbiórki surowców wtórnych. Dzia?alno?? charytatywna to udzia? w zbiórkach ?ywno?ci na pomoc potrzebuj?cych, biednych rodzin, WO?P, zbiórka nakr?tek na zakup protezy chorego dziecka.

 Przedszkolaki bawi? si? ?wietnie

 Od tego roku szkolnego przy szkole  Myd?owie funkcjonuje tak?e jeden oddzia? przedszkolny finansowany z funduszy unijnych. Jest to oddzia? przedszkola w Iwaniskach. Na zaj?cia ucz?szcza 21 dzieci. Opiek? sprawuj? dwie nauczycielki. Punkt jest dobrze wyposa?ony, dzi?ki temu dzieci ch?tnie uczestnicz? w zaj?ciach. Przedszkole to nie tylko zabawa ale tak?e nauka. Przedszkolaki uczestnicz? w zaj?ciach komputerowych, plastycznych, przyrodniczych, j?zyka angielskiego. Punkt jest ci?gle wyposa?any, na przyk?ad w meble i telewizor. Dzieci korzystaj? tak?e z dwóch posi?ków, obiadu i podwieczorku.

- Dzieci z oddzia?u przedszkolnego systematycznie pracuj? pod nadzorem nauczycieli – mówi Gra?yna Krakowiak. -  Pobyt w przedszkolu bardzo dobrze wp?ywa na rozwój dzieci. Ucz? si? bardzo wielu po?ytecznych rzeczy, uspo?eczniaj? si?, potrafi? tak?e wyst?pi? przed publiczno?ci?. Jest bardzo dobra wspó?praca z rodzicami. Czynnie uczestnicz? w ?yciu dzieci. Organizuj? wspólnie zabawy na przyk?ad choinkow? czy walentynkow?.

 
wstecz   dalej »