wtorek, 09 sierpień 2022
 
 
Nowoczesny o?rodek zdrowia ju? otwarty

Mieszka?cy gminy Iwaniska maj? nowoczesn? przychodni? zdrowia. Uroczyste otwarcie kompleksu przychodni i apteki odby?o si? w sobot?, 5 stycznia 2013 roku. Przychodnia zdrowia prowadzona przez NZOZ „Medicus” sp.j. oraz JMS „Zdrowie” sp. z.o.o. mie?ci si? w nowowybudowanym obiekcie s?siaduj?cym z budynkiem, w którym do tej pory przyjmowani byli pacjenci. W nowoczesnym obiekcie znajduj? si? poradnie dla osób doros?ych oraz cz??? pediatryczna.

- W zwi?zku z otwarciem nowego obiektu przeznaczonego na potrzeby przychodni zdrowia wraz z aptek?, ?yczymy aby sta? si? on w naszym ?rodowisku symbolem jako?ci i profesjonalizmu – mówi? podczas otwarcia Marek Staniek, wójt gminy Iwaniska. - Niech poziom ?wiadczonych tu us?ug medycznych przyniesie zadowolenie Pa?stwa pacjentów a dla lekarzy i personelu stanie si? miar? sukcesu. Oby praca w nowoczesnym, dobrze wyposa?onym budynku przynios?a Pa?stwu nieprzebrane pok?ady satysfakcji i umo?liwi?a w?a?ciwe wype?nianie lekarskiej misji. ?yczymy sukcesów zawodowych w s?u?bie pacjentom.

Doktór Zbigniew Wo?cerz, dyrektor NZOZ „Medicus” sp.j. podzi?kowa? przyby?ym go?ciom oraz przedstawi? histori? powstania budynku przychodni.

- Najwa?niejsz? cz??? uroczysto?ci, po?wi?cenie mamy ju? za sob?, za co serdecznie ksi?dzu proboszczowi dzi?kuj?. Chcia?em wszystkich serdecznie przywita?. Witam ksi??y, witam przedstawicieli samorz?du powiatowego ze starost? Bogus?awem W?odarczykiem na czele, witam przedstawicieli samorz?du gminnego z wójtem Markiem Sta?kiem na czele. Witam serdecznie wszystkich pa?stwa. Szczególnie witam za?og? NZOZ „Medicus”, która jest tutaj z nami. Historia naszego o?rodka jest krótka, bo ca?a historia budowy to zaledwie pó?tora roku. Pó?tora roku temu zalewali?my pierwsze fundamenty, dzisiaj jeste?my ju? w praktycznie ca?kiem urz?dzonym o?rodku zdrowia. Natomiast historia tego przedsi?wzi?cia trwa troszk? d?u?ej.  Po przemy?leniach uznali?my, ?e bezpieczniej dla pacjentów b?dzie je?li wybudujemy obiekt od podstaw, zgodnie z wszystkimi normami. Na pocz?tku mia?o to wygl?da? troszk? inaczej. Nie mia?o by? tutaj pediatrii tylko rehabilitacja. Przygotowali?my projekt unijny, niestety pracownicy urz?du marsza?kowskiego i cz?onkowie komisji konkursowej uznali, ?e taka inwestycja w gminie Iwaniska jest niepotrzebna, nie dostali?my ani z?otówki z pieni?dzy unijnych. Dlatego w tej chwili o?rodek zdrowia wygl?da troszk? inaczej, mamy cz??? pediatryczn? i cz??? dla osób doros?ych. Natomiast rehabilitacja zosta?a w starym budynku, w pomieszczeniach które zosta?y odnowione i powi?kszone. My?l?, ?e sta?o si? dobrze dla nas wszystkich.

Zbigniew Wo?cerz podzi?kowa? wszystkim, którzy byli zaanga?owani w zako?czone w?a?nie przedsi?wzi?cie.

- Chcia?em podzi?kowa? swoim kolegom i kole?ankom, bo bez naszego wspólnego dzia?ania i wspólnej pracy takie wielkie przedsi?wzi?cie by?oby nie do zrealizowania. Dzi?kuj? równie? naszym rodzinom, bo nie ukrywam, ?e te pó?tora roku by?o dla nas i naszych rodzin ci??kim czasem. Chc? podzi?kowa? naszej za?odze, za?odze o?rodka zdrowia w Iwaniskach. Musz? powiedzie?, ?e czas naszej przeprowadzki jest czasem ci??kim, raz ?e to okres ?wi?teczno – noworoczny, dwa epidemia grypy. Mimo to, w ci?gu dwóch dni uda?o nam si? przeprowadzi? do nowego budynku ca?y o?rodek zdrowia. Równocze?nie trzeba by?o spe?nia? statusowe obowi?zki czyli przyjmowa? oko?o 170-180 pacjentów dziennie. Dzi?kuj? samorz?dowi powiatowemu i samorz?dowi gminnemu, pracownikom starostwa i urz?du gminy, bo musz? powiedzie?, ?e to dzi?ki ich pozytywnemu nastawieniu i przychylno?ci pewne rzeczy zdawa?oby si? nie do przej?cia zosta?y zrealizowane. Dzi?kuj? Zbyszkowi Kwiatkowskiemu za przeprowadzenie nas przez ten g?szcz przepisów, o których jeszcze pó?tora roku temu nie mieli?my zielonego poj?cia. Wszystkim pa?stwu dzi?kuj? za przychylno??, dobre s?owo, trzymanie kciuków. Dzi?kuj? pani Urszuli Barwi?skiej naszej s?siadce, temu dobremu duchowi, który od pocz?tku nas wspiera?. Mam nadzieje, ?e to, co zrobili?my b?dzie s?u?y?o zarówno pa?stwu czyli w?odarzom gminy jak i przede wszystkim naszym pacjentom.

Nowej przychodni gratulowa? tak?e starosta Bogus?aw W?odarczyk.

- Jest mi niezwykle mi?o i jestem dumny z tego, ?e jestem na tej uroczysto?ci. Otwarcie tego budynku jest pokazaniem, ?e mo?na. Jeste?cie przyk?adem pozytywnego my?lenia. W ci?gu dwóch lat potrafili?cie stworzy? co?, co b?dzie s?u?y? dziesi?tki lat mieszka?com Ziemi Iwa?skiej. Za t? pozytywn? inwestycj? sk?adam serdeczne podzi?kowania.

W?ród go?ci uroczysto?ci byli mi?dzy innymi: Bogus?aw W?odarczyk, starosta opatowski, Gustaw Sarama?ski, wicestarosta opatowski, cz?onkowie zarz?du powiatu: Jolanta Magierowska, Maria Serwinowska, Wies?awa S?owik, wójt gminy Marek Staniek, Piotr Kido?, przewodnicz?cy rady gminy w Iwaniskach, Stefan Zaj?c, wiceprzewodnicz?cy rady gminy w Iwaniskach, Stanis?aw Rozmys?owski, wiceprzewodnicz?cy rady gminy w Iwaniskach, radni gminy,  ks. Wac?aw Gieniec, ksi?dz proboszcz parafii w Iwaniskach, ksi?dz kanonik Jan Pietrus, proboszcz parafii w Myd?owie, Wac?aw S?owik, dyrektor Zespo?u Szkó? Publicznych w Iwaniskach oraz za?oga iwaniskiego o?rodka zdrowia.

 
wstecz   dalej »