czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Gmina Iwaniska, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska, zwany dalej Zamawiaj?cym informuje, ?e w dniu 11.10.2012r. o godz. 09.15 odby?o si? otwarcie ofert post?powania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksowa Us?uga edukacyjna obejmuj?ca prowadzenie zaj?? oraz pe?nienie funkcji koordynatora i asystenta w ramach projektu  POKL pn. „Kapitalne przedszkole 2”, numer post?powania: 1/PN/2012.

Iwaniska, dnia 12.10.2012r.

wg rozdzielnika

 Nr post?powania: 1/PN/2012

INFORMACJA  O  WYNIKACH

Gmina Iwaniska, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska, zwany dalej Zamawiaj?cym informuje, ?e w dniu 11.10.2012r. o godz. 09.15 odby?o si? otwarcie ofert post?powania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksowa Us?uga edukacyjna obejmuj?ca prowadzenie zaj?? oraz pe?nienie funkcji koordynatora i asystenta w ramach projektu  POKL pn. „Kapitalne przedszkole 2”, numer post?powania: 1/PN/2012.

 Po dokonaniu otwarcia zamawiaj?cy przyst?pi? do badania i oceny ofert, które zako?czono w dniu 11.10.2012 o godz. 14:00.

W prowadzonym post?powaniu z?o?ono 2 oferty.

Wype?niaj?c zobowi?zania wynikaj?ce z postanowie? art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. - dalej ustawy) Zamawiaj?cy informuje, ?e w przedmiotowym post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofert? wa?n? z najwy?sz? liczb? punktów z?o?y? Wykonawca:

ZAK?AD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

ul. Paderewskiego 55,

25-950 Kielce

 

w/w wykonawca zaoferowa? cen? – 449 496 - z? brutto i otrzyma? 100 pkt. w dwóch punktowanych kryteriach tj. cena 70pkt. Do?wiadczenie 30 pkt.

 

Oferty pozosta?ych wykonawców oceniono nast?puj?co:

 

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cenna brutto:

punkty – cena

punkty – do?wiadczenie

??czna ilo?? punktów

1

 

Centrum Szkoleniowe Gulliwer

Ul. Petra?yckiego 17a, 3

0-399 Kraków

 

560 000,00 z?

 

 

56,19

 

 

13,20

 

 

69,39

 Maj?c na uwadze postanowienia art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy informuj?, ?e umowa z wymienionym wykonawc? zostanie podpisana po dniu 12.10.2012 r.

 Wyk. w 5 egz.:

Egz. 1 ZDZ Kielce - fax. 41 366-39-26

Egz. 2 Centrum Szkoleniowe Gulliwer, Ul. Petra?yckiego 17a, 30-399 Kraków

Egz. 2 Tablica og?osze?

Egz. 3 Strona internetowa

Egz. 4 a/a

 
wstecz   dalej »