czwartek, 23 marzec 2023
 
 
Projekty unijne edukacyjne
Informacje o og?oszeniu

Termin sk?adania ofert

do dnia 07-10-2016

Nazwa zamawiaj?cego

GMINA IWANISKA/ZESPÓ? PUBLICZNYCH SZKÓ? W IWANISKACH

Numer og?oszenia

1007999

Status og?oszenia

Aktualne

Miejsce i sposób sk?adania ofert

a) Miejscem sk?adania ofert jest: Gminny Zespó? Ekonomiczno - Administracyjny Szkó? w Iwaniskach, ul. Opatowska 25, 27 - 570 Iwaniska b) Dopuszczalna forma sk?adania ofert: przesy?ka pocztowa skierowana na adres Gminny Zespó? Ekonomiczno - Administracyjny Szkó? w Iwaniskach podany wy?ej lub osobi?cie w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkó? w Iwaniskach, ul. Opatowska 25, 27 - 570 Iwaniska z dopiskiem „Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Przedszkolaki z Gminy Iwaniska przecieraj? szlaki”, faxem na nr: 15/8601204 lub w formie skanów na adres mailowy Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Adres e-mail, na który nale?y wys?a? ofert?

Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Osoba do kontaktu w sprawie og?oszenia

Renata Warzy?ska

Nr telefonu osoby upowa?nionej do kontaktu w sprawie og?oszenia

15 860 12 04

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

3. Przedmiot zamówienia
„Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Przedszkolaki z Gminy Iwaniska przecieraj? szlaki””
4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie:
1) Pomocy dydaktycznych – ksi??ki, gry edukacyjne, s?uchowiska itp./lub inne (4 zestawy),
2) Pomocy dydaktycznych – zabawki (4 zestawy),
3) Wyprawek (107 zestawów),
4) Pomocy dydaktycznych do zaj?? dodatkowych (zaj?cia rytmiczne, gimnastyka korekcyjne, zaj?cia logopedyczne).

Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Je?eli wykonawca stwierdzi, ?e u?yte w zapytaniu ofertowym oraz w za??cznikach do niego okre?lenia asortymentu mog? wskazywa? na, producentów produktów lub ?ród?a ich pochodzenia to oznacza, to, i? okre?lenia tak wskazanych produktów wskazuj? wymagane przez Zamawiaj?cego minimalne oczekiwania co do jako?ci produktów, które maj? by? u?yte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równowa?nych, przez które rozumie si? takie, które posiadaj? parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w zapytaniu ofertowym oraz w za??cznikach do niego. Na Wykonawcy spoczywa ci??ar wskazania „równowa?no?ci”.

Kategoria og?oszenia

Dostawy

Podkategoria og?oszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: ?wi?tokrzyskie Powiat: opatowski Miejscowo??: Iwansika

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem udzielenia zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkoli na terenie Gminy Iwaniska zgodnie z zasada konkurencyjno?ci

Przedmiot zamówienia

3. Przedmiot zamówienia
„Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Przedszkolaki z Gminy Iwaniska przecieraj? szlaki””
4. Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie:
1) Pomocy dydaktycznych – ksi??ki, gry edukacyjne, s?uchowiska itp./lub inne (4 zestawy),
2) Pomocy dydaktycznych – zabawki (4 zestawy),
3) Wyprawek (107 zestawów),
4) Pomocy dydaktycznych do zaj?? dodatkowych (zaj?cia rytmiczne, gimnastyka korekcyjne, zaj?cia logopedyczne).

Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Je?eli wykonawca stwierdzi, ?e u?yte w zapytaniu ofertowym oraz w za??cznikach do niego okre?lenia asortymentu mog? wskazywa? na, producentów produktów lub ?ród?a ich pochodzenia to oznacza, to, i? okre?lenia tak wskazanych produktów wskazuj? wymagane przez Zamawiaj?cego minimalne oczekiwania co do jako?ci produktów, które maj? by? u?yte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równowa?nych, przez które rozumie si? takie, które posiadaj? parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w zapytaniu ofertowym oraz w za??cznikach do niego. Na Wykonawcy spoczywa ci??ar wskazania „równowa?no?ci”.

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa nast?pi si? w terminie maksymalnie 10 dni od podpisania umowy

Za??czniki

Pytania i wyja?nienia

Brak pyta? i wyja?nie?

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
8.1 Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o nast?puj?ce kryteria i ich znaczenie:
Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie
1. Cena brutto 90 %
2. Skrócenie terminu dostawy 10 %
8.2 Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów mo?e uzyska? maksimum 100 pkt.
8.3 Punkty przyznawane za kryteria b?d? liczone wg nast?puj?cych wzorów:
Nr kryt. Wzór
1. Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 90
gdzie:
- Cn – najni?sza cena spo?ród wszystkich ofert nieodrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
- 90 –wska?nik sta?y
2. Skrócenie terminu dostawy – 10 pkt.:
Punkty zostan? przyznane za skrócenie terminu dostawy o:
- 2 dni w ilo?ci 5 pkt.
- 4 dni w ilo?ci 10 pkt.

8.4 Zamawiaj?cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okre?lonym w niniejszym zapytaniu i zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru

Wykluczenia

Z udzia?u w post?powaniu wykluczone s? podmioty powi?zane osobowo lub kapita?owo
z Zamawiaj?cym. Ka?dy z Wykonawców, odpowiadaj?c na zapytanie ofertowe, powinien z?o?y? o?wiadczenie o braku powi?za? osobowych lub kapita?owych – wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik nr 2

Zamawiaj?cy (beneficjent)

Nazwa

GMINA IWANISKA/ZESPÓ? PUBLICZNYCH SZKÓ? W IWANISKACH

Adres

Opatowska 26

27-570 Iwaniska

?wi?tokrzyskie , opatowski

Numer telefonu

158601204

Fax

158601204

NIP

8631696765

Tytu? projektu

Przedszkolaki z Gminy Iwaniska przecieraj? szlaki

Numer projektu

RPSW.08.03.01-26-0040/16-00

 

-----------------------------------------------------
Termin sk?adania ofert

 

do dnia 04-10-2016

Nazwa zamawiaj?cego

GMINA IWANISKA/ZESPÓ? PUBLICZNYCH SZKÓ? W IWANISKACH

Numer og?oszenia

1007637

Status og?oszenia

Aktualne

Miejsce i sposób sk?adania ofert

Gminny Zespó? Ekonomiczno – Administracyjny Szkó? w Iwaniskach, ul. Opatowska 25, 27-570 Iwaniska

Adres e-mail, na który nale?y wys?a? ofert?

Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Osoba do kontaktu w sprawie og?oszenia

Renata Warzy?ska

Nr telefonu osoby upowa?nionej do kontaktu w sprawie og?oszenia

15 860 12 04

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja us?ug edukacyjnych ni?ej wymienionych w Zespole Publicznych Szkó? w Iwaniskach w ramach projektu pn „Przedszkolaki z Gminy Iwaniska przecieraj? szlaki” wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014-2020 O? 8. Rozwój edukacji i aktywne spo?ecze?stwo Dzia?anie 8.03. Zwi?kszenie dost?pu do wysokiej jako?ci edukacji przedszkolnej oraz kszta?cenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddzia?anie 8.03.01 Upowszechnianie i wzrost jako?ci edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe

Kategoria og?oszenia

Us?ugi

Podkategoria og?oszenia

Us?ugi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: ?wi?tokrzyskie Powiat: opatowski Miejscowo??: Iwansika

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest udzielenie zamówienia na us?ug? zatrudnienia osób na stanowiska nauczyciela zgodnie z zasada konkurencyjno?ci

Przedmiot zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja us?ug edukacyjnych ni?ej wymienionych w Zespole Publicznych Szkó? w Iwaniskach w ramach projektu pn „Przedszkolaki z Gminy Iwaniska przecieraj? szlaki” wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014-2020 O? 8. Rozwój edukacji i aktywne spo?ecze?stwo Dzia?anie 8.03. Zwi?kszenie dost?pu do wysokiej jako?ci edukacji przedszkolnej oraz kszta?cenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddzia?anie 8.03.01 Upowszechnianie i wzrost jako?ci edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe):
Zadanie 1 – zaj?cia edukacyjne

1. Zaj?ci matematyczno - przyrodnicze – 8 grup po 1 godzinie w tygodniu 320 godzin
2. Zaj?cia plastyczne - 8 grup po 1 godzinie w tygodniu 320 godzin
3. Zaj?cia- gimnastyka korekcyjna - 8 grup po 1 godzinie w tygodniu 320 godzin
4. Zaj?cia rytmiczne – 8 grup po 1 godzinie w tygodniu 320 godzin
5. Zaj?cia informatyczne – 8 grup po 1 godzinie w tygodniu 320 godzin
Zadanie 2 – zaj?cia z pedagogiem
Lp. Nazwa us?ugi ??czna
liczba godzin
1. Zaj?cia z pedagogiem - 5 godzin w tygodniu 200 godzin

Zadanie 3- Zaj?cia z logoped?
1. Zaj?cia z logoped? - 5 godzin w tygodniu 200 godzin

Szczegó?owy harmonogram realizowanych zaj?? b?dzie przedstawiony przed rozpocz?ciem ka?dego miesi?ca.

Kod CPV

80110000-8

Nazwa kodu CPV

Us?ugi szkolnictwa przedszkolnego

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegó?owy harmonogram realizowanych zaj?? b?dzie przedstawiony przed rozpocz?ciem ka?dego miesi?ca

Za??czniki

Pytania i wyja?nienia

Brak pyta? i wyja?nie?

Wiedza i do?wiadczenie

Na potwierdzenie nale?y z?o?y?:
wykaz wykonanych g?ównych us?ug w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów, czy zosta?y wykonane nale?ycie.
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wykona? minimum:

Zadanie 1:
jedn? us?ug? edukacyjn? w ramach której zrealizowano zaj?cia edukacyjne dla dzieci lub m?odzie?y, o warto?ci minimum 50 tys. z?.
Do ka?dej pozycji wykazu nale?y za??czy? dowody okre?laj?ce, czy us?ugi te zosta?y wykonane w sposób nale?yty

Zadanie 2:
Na potwierdzenie nale?y z?o?y?: o?wiadczenie zgodnie z za?o?eniami w pkt. 7.2. – Zamawiaj?cy w tym zakresie nie stawia ?adnych wymaga?

Zadanie 3:
Na potwierdzenie nale?y z?o?y?: o?wiadczenie zgodnie z za?o?eniami w pkt. 7.2. – Zamawiaj?cy w tym zakresie nie stawia ?adnych wymaga?

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Na potwierdzenie nale?y przed?o?y?:

wykaz osób, które b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamówienia, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i do?wiadczenia (przez do?wiadczenie w prowadzeniu szkole? nale?y rozumie? udzia?, jako wyk?adowca/trener w dwóch zako?czonych szkoleniach grupowych lub cyklu kszta?cenia – np. semestr w szkole, cykl wyk?adów, zrealizowanym w ci?gu ostatnich 2 lat o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia) oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Potwierdzeniem spe?niania warunku b?dzie przedstawienie wykazu zawieraj?cego nie mniej ni?:
Lp. Nazwa zaj?? / stanowisko nauczyciela Kwalifikacje / wymagania minimalne kadry
Zadanie 1
1. Zaj?ci matematyczno - przyrodnicze • wykszta?cenie wy?sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie przyrody lub matematyki,
• minimum stopie? awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
• do?wiadczenie w pracy z dzie?mi
2. Zaj?cia plastyczne • wykszta?cenie wy?sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie plastyki,
• minimum stopie? awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
• do?wiadczenie w pracy z dzie?mi
3. Zaj?cia- gimnastyka korekcyjna • wykszta?cenie wy?sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie wychowania fizycznego
• minimum stopie? awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
• do?wiadczenie w pracy z dzie?mi
4. Zaj?cia rytmiczne • wykszta?cenie wy?sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie zaj?? artystycznych lub muzyki
• minimum stopie? awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
• do?wiadczenie w pracy z dzie?mi
5. Zaj?cia informatyczne • wykszta?cenie wy?sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie informatyki lub studia podyplomowe – kierunek informatyka,
• minimum stopie? awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
• do?wiadczenie w pracy z dzie?mi
Zadanie 2
1. Zaj?cia z pedagogiem • wykszta?cenie wy?sze magisterskie z zakresu pedagogiki
• przygotowanie pedagogiczne
• co najmniej roczny sta? pracy w o?wiacie
Zadanie 3
1. Zaj?cia z logoped? • wykszta?cenie wy?sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, kwalifikacje do prowadzenia zaj?? z logopedii
• co najmniej roczny sta? pracy w o?wiacie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

a) Na potwierdzenie nale?y z?o?y? informacj? banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert
Zadanie 1
Wykonawca potwierdzi spe?nienie warunku je?eli wyka?e ?e posiada nie mniej ni? – 50 000,00 PLN ?rodków lub zdolno?? kredytow? w tej samej wysoko?ci.
Zadanie 2 i Zadanie 3
Na potwierdzenie nale?y z?o?y?: o?wiadczenie zgodnie z za?o?eniami w pkt. 7.2. – Zamawiaj?cy w tym zakresie nie stawia ?adnych wymaga?

Warunki zmiany umowy

Zmiana postanowie? umowy na skutek zmian technicznych i organizacyjnych, spowodowanych nast?puj?cymi okoliczno?ciami;
1. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmiany osoby wskazanej w ofercie na inn? o kwalifikacjach i do?wiadczeniu osoby zmienianej.
2. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby godzin dydaktycznych w przypadku niemo?no?ci ich zrealizowanie z przyczyn niezale?nych od stron umowy.

Lista dokumentów/o?wiadcze? wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi zawiera?:
2.
O?WIADCZENIE WOLI (OFERTA) ZAWIERA
1 Oferta cenowa zgodna z za??czonym drukiem „Oferty cenowej” – Za??cznik nr 2 do SIWZ.
2 O?wiadczenia - Za??cznik nr 3 do SIWZ
3 Pe?nomocnictwo - Je?eli oferta wraz z o?wiadczeniami sk?adana jest przez pe?nomocnika nale?y do oferty za??czy? pe?nomocnictwo upowa?niaj?ce pe?nomocnika do tej czynno?ci.
4 Wykaz wykonanych us?ug szkoleniowych w okresie ostatnich 3 lat a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie. - Za??cznik nr 5 do SIWZ
5 Wykaz osób, które b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamówienia.- Za??cznik nr 4 do SIWZ
6 informacj? banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
Powy?sze dokumenty, wykazy i o?wiadczenia maj? potwierdza? postawione warunki w SIWZ i wykaza? brak podstaw do wykluczenia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

ryterium oceny ofert s?: cena ofertowa 70%; do?wiadczenie w ilo?ci przeprowadzonych us?ug edukacyjnych/pedagogicznych/logopedycznych 30%,
21.3. Warto?? punktowa oferty b?dzie obliczana jako suma otrzymanych punktów w poszczególnych kryteriach:
Zadanie 1
Punkty za do?wiadczenie, ilo?? przeprowadzonych us?ug edukacyjnych obliczona b?dzie wed?ug wzoru
P1 – 30 pkt:

So
P1= x 30
Smax
gdzie:
P1 – uzyskana przez ofert? liczba punktów, 1pkt = 1%
So – liczba przeprowadzonych us?ug edukacyjnych, w ramach których zrealizowano zaj?cia edukacyjne dla dzieci lub m?odzie?y w ci?gu ostatnich 3 lat (nale?y przedstawi? wykaz, w którym b?dzie podana data rozpocz?cia i zako?czenia us?ugi, miejsce us?ugi. Do punktacji b?d? brane tylko us?ugi wymienione w Za??czniku nr 6).
Maksymalnie mo?na wykaza? 10 us?ug edukacyjnych, w ramach których zrealizowano zaj?cia edukacyjne dla dzieci lub m?odzie?y, przy czym wskazanie wi?kszej liczby us?ug nie b?dzie brane pod uwag?.
Smax – najwi?ksza liczba przeprowadzonych us?ug edukacyjnych, w ramach których zrealizowano zaj?cia edukacyjne dla dzieci lub m?odzie?y w ci?gu ostatnich trzech lat z ofert niepodlegaj?cych odrzuceniu.

Punkty za zaoferowan? cen? obliczona b?dzie wed?ug wzoru P2 – 70 pkt.:
Cmin
P2= x 70
Co
gdzie :
P2 – uzyskana przez ofert? liczba punktów, 1pkt = 1 %
Cmin – najni?sza cena z ofert niepodlegaj?cych odrzuceniu
Co – cena badanej oferty

Zadanie 2
Punkty za do?wiadczenie, ilo?? przeprowadzonych us?ug pedagogicznych obliczona b?dzie wed?ug wzoru
P1 – 30 pkt:

So
P1= x 30
Smax
gdzie:
P1 – uzyskana przez ofert? liczba punktów, 1pkt = 1%
So – liczba przeprowadzonych us?ug pedagogicznych, w ramach których zrealizowano zaj?cia z pedagogiem dla dzieci lub m?odzie?y w ci?gu ostatnich 3 lat (nale?y przedstawi? wykaz, w którym b?dzie podana data rozpocz?cia i zako?czenia us?ugi, miejsce us?ugi. Do punktacji b?d? brane tylko us?ugi wymienione w Za??czniku nr 6).
Maksymalnie mo?na wykaza? 10 us?ug pedagogicznych, w ramach których zrealizowano zaj?cia z pedagogiem dla dzieci lub m?odzie?y, przy czym wskazanie wi?kszej liczby us?ug nie b?dzie brane pod uwag?.
Smax – najwi?ksza liczba przeprowadzonych us?ug pedagogicznych, w ramach których zrealizowano zaj?cia z pedagogiem dla dzieci lub m?odzie?y w ci?gu ostatnich trzech lat z ofert niepodlegaj?cych odrzuceniu.

Punkty za zaoferowan? cen? obliczona b?dzie wed?ug wzoru P2 – 70 pkt.:
Cmin
P2= x 70
Co
gdzie :
P2 – uzyskana przez ofert? liczba punktów, 1pkt = 1 %
Cmin – najni?sza cena z ofert niepodlegaj?cych odrzuceniu
Co – cena badanej oferty

Zadanie 3
Punkty za do?wiadczenie, ilo?? przeprowadzonych us?ug logopedycznych obliczona b?dzie wed?ug wzoru
P1 – 30 pkt:

So
P1= x 30
Smax
gdzie:
P1 – uzyskana przez ofert? liczba punktów, 1pkt = 1%
So – liczba przeprowadzonych us?ug edukacyjnych, w ramach których zrealizowano zaj?cia edukacyjne dla dzieci lub m?odzie?y w ci?gu ostatnich 3 lat (nale?y przedstawi? wykaz, w którym b?dzie podana data rozpocz?cia i zako?czenia us?ugi, miejsce us?ugi. Do punktacji b?d? brane tylko us?ugi wymienione w Za??czniku nr 6).
Maksymalnie mo?na wykaza? 10 us?ug logopedycznych, w ramach których zrealizowano zaj?cia z logoped? dla dzieci lub m?odzie?y, przy czym wskazanie wi?kszej liczby us?ug nie b?dzie brane pod uwag?.
Smax – najwi?ksza liczba przeprowadzonych us?ug logopedycznych, w ramach których zrealizowano zaj?cia z logoped? dla dzieci lub m?odzie?y w ci?gu ostatnich trzech lat z ofert niepodlegaj?cych odrzuceniu.

Punkty za zaoferowan? cen? obliczona b?dzie wed?ug wzoru P2 – 70 pkt.:
Cmin
P2= x 70
Co
gdzie :
P2 – uzyskana przez ofert? liczba punktów, 1pkt = 1 %
Cmin – najni?sza cena z ofert niepodlegaj?cych odrzuceniu
Co – cena badanej oferty

Wykluczenia

Z udzia?u w post?powaniu wykluczone s? podmioty powi?zane osobowo lub kapita?owo
z Zamawiaj?cym. Ka?dy z Wykonawców, odpowiadaj?c na zapytanie ofertowe, powinien z?o?y? o?wiadczenie o braku powi?za? osobowych lub kapita?owych – wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik nr 3
Zamawiaj?cy (beneficjent)

Nazwa

GMINA IWANISKA/ZESPÓ? PUBLICZNYCH SZKÓ? W IWANISKACH

Adres

Opatowska 26

27-570 Iwaniska

?wi?tokrzyskie , opatowski

Numer telefonu

158601204

Fax

158601204

NIP

8631696765

Tytu? projektu

Przedszkolaki z Gminy Iwaniska przecieraj? szlaki

Numer projektu

RPSW.08.03.01-26-0040/16-00

 

-----------------------------------------------------
pobierz za??czniki do poni?szego zamówienia:
og?oszenie o zamówieniu
Zapytanie - pomoc nauczyciela
Zalacznik_nr_3_ umowa-pomoce
Zalacznik_nr_4_do_Oferty_Oswiadczenie


Informacje o og?oszeniu

 

Termin sk?adania ofert

do dnia 26-09-2016

Nazwa zamawiaj?cego

GMINA IWANISKA/ZESPÓ? PUBLICZNYCH SZKÓ? W IWANISKACH

Numer og?oszenia

1007010

Status og?oszenia

Aktualne

Miejsce i sposób sk?adania ofert

Gminny Zespó? Ekonomiczno – Administracyjny Szkó? w Iwaniskach, ul. Opatowska 25, 27-570 Iwaniska, Dopuszczalna forma sk?adania ofert: przesy?ka pocztowa skierowana na adres podany wy?ej lub osobi?cie w Gminnym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkó? w Iwaniskach z dopiskiem „Zatrudnienie pomocy nauczyciela” projektu „Przedszkolaki z Gminy Iwaniska przecieraj? szlaki” lub w formie skanów na adres mailowy Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Adres e-mail, na który nale?y wys?a? ofert?

Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Osoba do kontaktu w sprawie og?oszenia

Renata Warzy?ska

Nr telefonu osoby upowa?nionej do kontaktu w sprawie og?oszenia

15 860 12 04

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wykonywanie obowi?zków pomocy nauczyciela:
Zadanie 1 pomoc nauczyciela w Iwaniskach – 1 osoba
Zadanie 2 pomoc nauczyciela w Myd?owie – 1 osoba
8h dziennie – ??czna ilo?? godzin w ramach projektu 1584h dla jednej osoby.
A. Zasadnicze obowi?zki pomocy nauczyciela obejmuj?:
1. Spe?nianie czynno?ci opieku?czych i obs?ugowych w stosunku do wychowanków zlecane przez nauczycielk? oddzia?u oraz inne czynno?ci wynikaj?ce z rozk?adu zaj?? dzieci w ci?gu dnia , a mianowicie:
a.) pomoc nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu pracy opieku?czo-wychowawczej,
b.) spe?nianie w stosunku do dzieci czynno?ci obs?ugowych,
c.) uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci,
d.) organizowanie wypoczynku dzieci,
e.) utrzymywanie w ?adzie i porz?dku przydzielonego oddzia?u oraz pomieszcze?, w których przebywaj? dzieci,
f.) dba?o?? o bezpiecze?stwo i zdrowie wychowanków,
g.) dba?o?? o bezpiecze?stwo i higien? pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola
B. Szczegó?owy zakres odpowiedzialno?ci obejmuje:
1. Dba?o?? o bezpiecze?stwo i higien? pracy oraz o zabezpieczenie mienia przedszkola a w szczególno?ci:
1.) czuwanie nad bezpiecze?stwem i estetycznym wygl?dem dzieci:
a.) pomoc nauczycielce w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w klasie i w szatni,
b.) pomoc w opiece nad dzie?mi podczas spacerów i wycieczek,
c.) czuwanie nad wypoczynkiem dzieci,
d.) czuwanie nad nale?ytym spo?ywanie posi?ków przez dzieci,
e.) opieka nad dzie?mi w klasie,
f.) pomoc nauczycielce podczas zaj?? ,
g.) czuwanie nad nale?yt? higien? dzieci,
h.) pomoc dzieciom przy czynno?ciach higienicznych w ?azience,
i.) pomoc nauczycielce w roztaczaniu opieki nad dzieckiem chorym , do czasu przybycia rodzica,
j.) usuwanie wszelkich dostrze?onych braków i b??dów gro??cych wypadkiem lub mog?cych przynie?? szkod? zdrowiu dzieci . Je?li usuni?cie ich we w?asnym zakresie jest niemo?liwe, zg?aszanie dyrektorowi przedszkola,
k.) otaczanie dziecka opiek? od chwili przej?cia dziecka od osoby przyprowadzaj?cej je do przedszkola,
l.) czuwanie nad bezpiecze?stwem dzieci w szatni i innych pomieszczeniach do niej prowadz?cych,
m.) czuwanie nad zgodnym z przepisami prawa wydawaniem dzieci odchodz?cych do domu
n.) dbanie o czysto?? pomieszcze? (sal przedszkolnych, korytarzy, szatni, ?azienek, sto?ówki), w których przebywaj? wychowankowie.
Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adania ofert cz??ciowych, ka?dy wykonawca mo?e z?o?y? ofert? na dowoln? ilo?? zada?

Kategoria og?oszenia

Us?ugi

Podkategoria og?oszenia

Us?ugi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: ?wi?tokrzyskie Powiat: opatowski Miejscowo??: Iwansika

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest udzielenie zamówienia na us?ug? zatrudnienia osób na stanowiska pomoc nauczyciela zgodnie z zasada konkurencyjno?ci.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Wykonywanie obowi?zków pomocy nauczyciela:
Zadanie 1 pomoc nauczyciela w Iwaniskach – 1 osoba
Zadanie 2 pomoc nauczyciela w Myd?owie – 1 osoba
8h dziennie – ??czna ilo?? godzin w ramach projektu 1584h dla jednej osoby.
A. Zasadnicze obowi?zki pomocy nauczyciela obejmuj?:
1. Spe?nianie czynno?ci opieku?czych i obs?ugowych w stosunku do wychowanków zlecane przez nauczycielk? oddzia?u oraz inne czynno?ci wynikaj?ce z rozk?adu zaj?? dzieci w ci?gu dnia , a mianowicie:
a.) pomoc nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu pracy opieku?czo-wychowawczej,
b.) spe?nianie w stosunku do dzieci czynno?ci obs?ugowych,
c.) uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci,
d.) organizowanie wypoczynku dzieci,
e.) utrzymywanie w ?adzie i porz?dku przydzielonego oddzia?u oraz pomieszcze?, w których przebywaj? dzieci,
f.) dba?o?? o bezpiecze?stwo i zdrowie wychowanków,
g.) dba?o?? o bezpiecze?stwo i higien? pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola
B. Szczegó?owy zakres odpowiedzialno?ci obejmuje:
1. Dba?o?? o bezpiecze?stwo i higien? pracy oraz o zabezpieczenie mienia przedszkola a w szczególno?ci:
1.) czuwanie nad bezpiecze?stwem i estetycznym wygl?dem dzieci:
a.) pomoc nauczycielce w ubieraniu i rozbieraniu dzieci w klasie i w szatni,
b.) pomoc w opiece nad dzie?mi podczas spacerów i wycieczek,
c.) czuwanie nad wypoczynkiem dzieci,
d.) czuwanie nad nale?ytym spo?ywanie posi?ków przez dzieci,
e.) opieka nad dzie?mi w klasie,
f.) pomoc nauczycielce podczas zaj?? ,
g.) czuwanie nad nale?yt? higien? dzieci,
h.) pomoc dzieciom przy czynno?ciach higienicznych w ?azience,
i.) pomoc nauczycielce w roztaczaniu opieki nad dzieckiem chorym , do czasu przybycia rodzica,
j.) usuwanie wszelkich dostrze?onych braków i b??dów gro??cych wypadkiem lub mog?cych przynie?? szkod? zdrowiu dzieci . Je?li usuni?cie ich we w?asnym zakresie jest niemo?liwe, zg?aszanie dyrektorowi przedszkola,
k.) otaczanie dziecka opiek? od chwili przej?cia dziecka od osoby przyprowadzaj?cej je do przedszkola,
l.) czuwanie nad bezpiecze?stwem dzieci w szatni i innych pomieszczeniach do niej prowadz?cych,
m.) czuwanie nad zgodnym z przepisami prawa wydawaniem dzieci odchodz?cych do domu
n.) dbanie o czysto?? pomieszcze? (sal przedszkolnych, korytarzy, szatni, ?azienek, sto?ówki), w których przebywaj? wychowankowie.
Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adania ofert cz??ciowych, ka?dy wykonawca mo?e z?o?y? ofert? na dowoln? ilo?? zada?

Kod CPV

85312110-3

Nazwa kodu CPV

Us?ugi opieki dziennej nad dzie?mi

Harmonogram realizacji zamówienia

8h dziennie – ??czna ilo?? godzin w ramach projektu 1584h dla jednej osoby w terminie od dnia podpisania umowy do do 30 czerwca 2017r

Za??czniki

Brak za??czników

Pytania i wyja?nienia

Brak pyta? i wyja?nie?

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykaz osób, które b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamówienia, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - Potwierdzeniem spe?niania warunku b?dzie przedstawienie wykazu zawieraj?cego nie mniej ni?:
Lp. Nazwa stanowiska Kwalifikacje / wymagania minimalne kadry
Zadanie 1 – POMOC 1
Pomoc nauczyciela • Do?wiadczenie w opiece nad dzie?mi w wieku 3-5 lat przez minimum 6 miesi?cy
Zadanie 2 - POMOC 2
Pomoc nauczyciela • Do?wiadczenie w opiece nad dzie?mi w wieku 3-5 lat przez minimum 6 miesi?cy

Warunki zmiany umowy

Zamawiaj?cy dopuszcza zmian? wskazanego w ofercie wyk?adowcy tylko na wyk?adowc?
o kwalifikacjach i do?wiadczeniu to?samym lub lepszym. Zamiana nast?puje za zgod? zamawiaj?cego
i jest mo?liwa tylko w okoliczno?ciach powsta?ych, na które nie mia? wp?ywu wykonawca

Lista dokumentów/o?wiadcze? wymaganych od Wykonawcy

Wykaz osób, które b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamówienia, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami
Z udzia?u w post?powaniu wykluczone s? podmioty powi?zane osobowo lub kapita?owo
z Zamawiaj?cym. Ka?dy z Wykonawców, odpowiadaj?c na zapytanie ofertowe, powinien z?o?y? o?wiadczenie o braku powi?za? osobowych lub kapita?owych – wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik nr 4
O?wiadczenie woli. Oferta cenowa zgodna z za??czonym drukiem

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o nast?puj?ce kryteria i ich znaczenie:
Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie
1. Cena brutto 80 %
2. Do?wiadczenie w opiece nad dzie?mi w wieku 3-5 lat dla zadania 1 i 2 20 %
Punkty przyznawane za kryteria b?d? liczone wg nast?puj?cych wzorów:
Nr kryt. Wzór
1. Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 80
gdzie:
- Cn – najni?sza cena spo?ród wszystkich ofert nieodrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
- 80 –wska?nik sta?y
2. Punkty za do?wiadczenie osoby wskazanej w ofercie w opiece nad dzie?mi w wieku 3-5 lat b?d? przydzielone w nast?puj?cy sposób:
• Do 6 miesi?cy – 0 pkt.
• Od 6 miesi?cy do 12 miesi?cy – 5 pkt.
• Od 13 miesi?cy do 18 miesi?cy – 10 pkt.
• Od 19 miesi?cy do 24 miesi?cy – 15 pkt.
• Powy?ej 24 miesi?cy – 20 pkt.

Wykluczenia

Z udzia?u w post?powaniu wykluczone s? podmioty powi?zane osobowo lub kapita?owo
z Zamawiaj?cym. Ka?dy z Wykonawców, odpowiadaj?c na zapytanie ofertowe, powinien z?o?y? o?wiadczenie o braku powi?za? osobowych lub kapita?owych – wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik nr 4

Zamawiaj?cy (beneficjent)

Nazwa

GMINA IWANISKA/ZESPÓ? PUBLICZNYCH SZKÓ? W IWANISKACH

Adres

Opatowska 26

27-570 Iwaniska

?wi?tokrzyskie , opatowski

Numer telefonu

158601204

Fax

158601204

NIP

8631696765

Tytu? projektu

Przedszkolaki z Gminy Iwaniska przecieraj? szlaki

Numer projektu

RPSW.08.03.01-26-0040/16-00


------------------------------------------------------------------------------------------


za??czniki:
1. og?oszenie o zamówieniu
2. SIWZ - wy?ywienie
3. Za??cznik nr 1 Wzór umowy
4. Za??cznik nr 2 Oferta cenowa
5. Za??cznik nr 4 oswiadczenie podstawy wykluczenia
6. Za??cznik nr 5 grupa kapita?owa-1
7. za??cznik nr 6 Wykaz us?ug
8. Za??cznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzia?u
9. za??cznik nr 7 Wykaz_narz?dzi

Iwaniska: „US?UGA RESTAURACYJNA POLEGAJ?CA NA PRZYGOTOWANIU I DOWIEZIENIU POSI?KÓW DO ZESPO?U PUBLICZNYCH SZKÓ? W IWANISKACH ”
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - Us?ugi

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych

nie


Nale?y poda? minimalny procentowy wska?nik zatrudnienia osób nale??cych do jednej lub wi?cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni? 30%, osób zatrudnionych przez zak?ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy

nie

Post?powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli przeprowadzenie post?powania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli prowadzenie post?powania:
Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych

nie


Je?eli tak, nale?y wymieni? zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? post?powanie oraz poda? adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania post?powania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej – maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówie? publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach, krajowy numer identyfikacyjny 26050824000000, ul. ul. Opatowska  26, 27570   Iwaniska, woj. ?wi?tokrzyskie, pa?stwo , tel. 158 601 204, e-mail Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , faks 158 601 204.
Adres strony internetowej (URL): http://iwaniska.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=243&Itemid=78

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Administracja samorz?dowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je?eli dotyczy):

Podzia? obowi?zków mi?dzy zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie b?dzie udzielane przez ka?dego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych zamawiaj?cych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z post?powania mo?na uzyska? pod adresem (URL)

nie
http://iwaniska.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=243&Itemid=78


Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie
http://iwaniska.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=243&Itemid=78


Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony - wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a?:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Oferty musz? by? sk?adane w formie pisemnej.
Adres:
Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach ul. Opatowska 26, 27-570 Iwaniska


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dze? lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne

nie
Nieograniczony, pe?ny, bezpo?redni i bezp?atny dost?p do tych narz?dzi mo?na uzyska? pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: „US?UGA RESTAURACYJNA POLEGAJ?CA NA PRZYGOTOWANIU I DOWIEZIENIU POSI?KÓW DO ZESPO?U PUBLICZNYCH SZKÓ? W IWANISKACH ”
Numer referencyjny: 1/pn/2016
Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: us?ugi
II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz??ci:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymaga? ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa gotowych posi?ków: obiad (zupa, drugie danie i napój), podwieczorek z napojem , dla 107 dzieci przedszkolnych w wieku 3 - 5 lat, ucz?szczaj?cych do Oddzia?ów Przedszkolnych przy ZPS w Iwaniskach w okresie od podpisania umowy do 30.06.2017r., (z wyj?tkiem przerw w nauce szkolnej), co stanowi ok. 198 dni. Szacunkowa liczba posi?ków w okresie trwania umowy: 21 186 zestawów. Wykonawca zobowi?zuje w okresie podpisania umowy do 30.06.2017 r. oraz w okresie ferii zimowych, przerw ?wi?tecznych i wzmo?onej zachorowalno?ci dzieci przygotowa? i dostarczy? ka?d? zamówion? liczb? posi?ków. Zamawiaj?cy o?wiadcza, ?e wskazana powy?ej ilo?? posi?ków ma charakter szacunkowy, a rzeczywista ilo?? dziennych zestawów wynika? b?dzie z bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego i uzale?niona b?dzie od obecno?ci dzieci w przedszkolu. Posi?ki dostarczane b?d? do nast?puj?cych placówek: 1. Publiczna Szko?a Podstawowa w Iwaniskach 2. Filia w Myd?owie 3. Filia w Uje?dzie 4. Filia w Wygie?zowie 5. Filia w Jastrz?bskiej Woli

II.5) G?ówny kod CPV: 55524000-9

II.6) Ca?kowita warto?? zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca?kowita maksymalna warto?? w ca?ym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów:

 


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów
Okre?lenie warunków: Na potwierdzenie nale?y z?o?y?: Wpis do w?a?ciwego rejestru na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1228).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre?lenie warunków: Na potwierdzenie nale?y z?o?y?: a) informacji banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca potwierdzi spe?nienie warunku je?eli wyka?e ?e posiada nie mniej ni? 50 000,00 PLN, ?rodków lub zdolno?? kredytow? w tej samej wysoko?ci. b) Dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum? gwarancyjn? okre?lon? przez zamawiaj?cego - 200 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa
Okre?lenie warunków: a) wykonanych us?ug Na potwierdzenie nale?y z?o?y?: wykaz us?ug wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów – o?wiadczenie wykonawcy. Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca, wyka?e, ?e w tym okresie wykona? co najmniej 2 us?ugi polegaj?ce na dostarczaniu w sposób ci?g?y przez okres minimum 6 miesi?cy posi?ków o warto?ci co najmniej 150 000 z?. brutto. W wykazie nale?y poda? warto?? przedmiotu, rodzaj us?ugi, dat? wykonania, odbiorc?. Do wykazu nale?y za??czy? dowody okre?laj?ce czy us?ugi te zosta?y wykonane w sposób nale?yty. b) wykazu narz?dzi, wyposa?enia zak?adu lub urz?dze? technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami: Potwierdzeniem spe?niania warunku b?dzie przedstawienie wykazu zawieraj?cego nie mniej ni?: - adres lokalu gastronomicznego do którego wykonawca posiada prawo dysponowania. Lokal musi posiada? z wa?n? decyzj? Powiatowego Inspektora Sanitarnego o spe?nieniu wymogu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz. U z Dz. U. z 2016 r. poz. 1228.) - Dysponowanie specjalistycznym pojazdem przystosowanym do przewozu ?ywno?ci, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami. Pojazd musi posiada? wa?na decyzje Powiatowego Inspektora Sanitarnego, nale?y okre?li? mark? samochodu i nr rejestracyjny.
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI

O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu
tak
O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW , SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ustawy, wykonawca z?o?y o?wiadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przed?o?y na potwierdzenie nast?puj?ce dokumenty; a) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; 9.4.5 Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powy?ej w pkt. 9.4.4, sk?ada odpowiednio, ?e: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci, b) Dokumenty, o których mowa powy?ej w pkt. a) powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. c) Je?eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania maj? osoby, których dotyczy dokument, wskazany nie wydaje si? dokumentu, o których mowa w pkt. a) zast?puje si? je dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczeniem tych osób, z?o?onym przed notariuszem lub przed w?a?ciwym - ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego. Przepis pkt b) stosuje si? odpowiednio.

III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU:
kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów: Na potwierdzenie nale?y z?o?y?: Wpis do w?a?ciwego rejestru na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1228). 9.4.2 zdolno?ci technicznej lub zawodowej wykonawcy: a) wykonanych us?ug Na potwierdzenie nale?y z?o?y?: wykaz us?ug wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów – o?wiadczenie wykonawcy. Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca, wyka?e, ?e w tym okresie wykona? co najmniej 2 us?ugi polegaj?ce na dostarczaniu w sposób ci?g?y przez okres minimum 6 miesi?cy posi?ków o warto?ci co najmniej 150 000 z?. brutto. W wykazie nale?y poda? warto?? przedmiotu, rodzaj us?ugi, dat? wykonania, odbiorc?. Do wykazu nale?y za??czy? dowody okre?laj?ce czy us?ugi te zosta?y wykonane w sposób nale?yty. b) wykazu narz?dzi, wyposa?enia zak?adu lub urz?dze? technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacj? o podstawie do dysponowania tymi zasobami: Potwierdzeniem spe?niania warunku b?dzie przedstawienie wykazu zawieraj?cego nie mniej ni?: - adres lokalu gastronomicznego do którego wykonawca posiada prawo dysponowania. Lokal musi posiada? z wa?n? decyzj? Powiatowego Inspektora Sanitarnego o spe?nieniu wymogu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpiecze?stwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz. U z Dz. U. z 2016 r. poz. 1228.) - Dysponowanie specjalistycznym pojazdem przystosowanym do przewozu ?ywno?ci, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami. Pojazd musi posiada? wa?na decyzje Powiatowego Inspektora Sanitarnego, nale?y okre?li? mark? samochodu i nr rejestracyjny. 9.4.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Na potwierdzenie nale?y z?o?y?: a) informacji banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca potwierdzi spe?nienie warunku je?eli wyka?e ?e posiada nie mniej ni? 50 000,00 PLN, ?rodków lub zdolno?? kredytow? w tej samej wysoko?ci. b) Dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum? gwarancyjn? okre?lon? przez zamawiaj?cego - 200 000,00 PLN.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTÓW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z post?powania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udost?pniono SIWZ informacji o ofertach z?o?onych w post?powaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, sk?ada stosownie do tre?ci art. 24 ust. 11 ustawy, o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej oraz, w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, dowody potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Wadium w wysoko?ci - 4 000,00 PLN (cztery tysi?ce z?otych) - nale?y wnie?? przed up?ywem terminu sk?adania ofert.


IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza si? z?o?enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga si? z?o?enia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej
nie
Z?o?enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym z?o?eniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udzia?u w post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si? z?o?enie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje si? pobranie ze z?o?onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem) nie
Nale?y wskaza? elementy, których warto?ci b?d? przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Nale?y poda?, które informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d? warunki, na jakich wykonawcy b?d? mogli licytowa? (minimalne wysoko?ci post?pie?):
Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi?za? i specyfikacji technicznych w zakresie po??cze?:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Czy wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu: nie
Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena brutto

60

Zatrudnienie osób bezrobotnych lub m?odocianych w celu przygotowania zawodowego

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og?oszeniem
Minimalne wymagania, które musz? spe?nia? wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze?enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Nale?y poda? informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb? etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga? zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstaw? do sk?adania ofert, je?eli zamawiaj?cy przewiduje nagrody:

Wst?pny harmonogram post?powania:

Podzia? dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?za?: nie
Nale?y poda? informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiada? wszystkie oferty:

Podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dost?pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dze? informatycznych:

Sposób post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pie?:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pie?, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Zgodnie z zapisami okre?lonymi w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost?pniania informacji o charakterze poufnym (je?eli dotyczy):

?rodki s?u??ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:
Data: 23/09/2016, godzina: 10:00,

IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert)ZAPYTANIE – SONDA? RYNKU NR 1/PRZEDSZKOLE/2016

 

1.    Zamawiaj?cy:
Gmina Iwaniska/Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach realizuj?cy projekt „Przedszkolaki z Gminy Iwaniska przecieraj? szlaki” wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014-2020 O? 8. Rozwój edukacji i aktywne spo?ecze?stwo Dzia?anie 8.03. Zwi?kszenie dost?pu do wysokiej jako?ci edukacji przedszkolnej oraz kszta?cenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddzia?anie 8.03.01 Upowszechnianie i wzrost jako?ci edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe).

Prowadz?cy post?powanie:
Gmina Iwaniska/Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach
Ul. Opatowska 26
27 – 570 Iwaniska
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W Zespole Publicznych Szkó? w Iwaniskach dnia 1 sierpnia 2012 roku rozpocz?to realizacj? projektu pn. „Kapitalny start” (Program Operacyjny Kapita? Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykszta?cenia I kompetencji w regionach, Poddzia?anie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost?pie do edukacji oraz zmniejszanie ró?nic w jako?ci us?ug edukacyjnych).

Celem Projektu jest zwi?kszenie poziomu edukacyjnego 80 dzieci z klas IV – VI Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach przez zorganizowanie dodatkowych zaj?? matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i j?zyka angielskiego.

Okres realizacji Projektu 01.08.2012 r. – 31.07.2013 r.

OG?OSZENIE O PRZETARGU

WA?NE: drugie og?oszenie o zmianie og?oszenia - pobierz plik
informacja dla wykonawców - pobierz plik
specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) - pobierz plikIwaniska: Kompleksowa Us?uga edukacyjna obejmuj?ca prowadzenie zaj?? oraz pe?nienie funkcji koordynatora i asystenta i specjalisty ds. finansów w ramach projektu POKL pt. Kapitalny Start
Numer og?oszenia: 362334 - 2012; data zamieszczenia: 24.09.2012
OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us?ugi

Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe.

Og?oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach , ul. Opatowska 26, 27-570 Iwaniska, woj. ?wi?tokrzyskie, tel. 15 8601204, faks 15 8601204.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Administracja samorz?dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE?LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Kompleksowa Us?uga edukacyjna obejmuj?ca prowadzenie zaj?? oraz pe?nienie funkcji koordynatora i asystenta i specjalisty ds. finansów w ramach projektu POKL pt. Kapitalny Start.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: us?ugi.

II.1.3) Okre?lenie przedmiotu oraz wielko?ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja us?ug edukacyjnych ni?ej wymienionych oraz zarz?dzanie projektem w Zespole Publicznych Szkó? w Iwaniskach Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach w ramach projektu pod nazw? Kapitalny starty wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki; 1. Us?ugi edukacyjne Zaj?cia dla dzieci z trudno?ciami w zdobywaniu wiedzy i umiej?tno?ci matematycznych 80 godz. dla 10 uczniów; Zaj?cia dla dzieci rozwijaj?cych zainteresowania matematyczne 80 godz. dla 10 uczniów; Zaj?cia dla dzieci z trudno?ciami w zdobywaniu wiedzy i umiej?tno?ci przyrodniczych 80 godz. dla 10 uczniów; Zaj?cia dla dzieci rozwijaj?cych zainteresowania przyrodnicze 80 godz. dla 10 uczniów; Zaj?cia dla dzieci z trudno?ciami w zdobywaniu umiej?tno?ci informatycznych 80 godz. dla 10 uczniów; Zaj?cia dla dzieci rozwijaj?cych zainteresowania informatyczne 80 godz. dla 10 uczniów; Zaj?cia dla dzieci z trudno?ciami w zdobywaniu umiej?tno?ci j?zykowych w zakresie uczenia si? j?zyka angielskiego 80 godz. dla 10 uczniów; Zaj?cia dla dzieci rozwijaj?cych zainteresowania j?zykowe w zakresie uczenia si? j?zyka angielskiego 80 godz. dla 10 uczniów; Zaj?cia opieku?czo - wychowawcze w czasie pó?kolonii 60 godz. dla 20 uczniów; Zaj?cia opieku?czo - wychowawcze w czasie pó?kolonii 60 godz. dla 20 uczniów; Zaj?cia opieku?czo - wychowawcze w czasie pó?kolonii 60 godz. dla 20 uczniów; Zaj?cia opieku?czo - wychowawcze w czasie pó?kolonii 60 godz. dla 20 uczniów; Zaj?cia z pedagogiem szkolnym w czasie pó?kolonii zorganizowanych w dniach 1 - 12 lipca 2013 roku 40 godz. dla 80 uczniów. koordynator - Liczba godzin: 192h (16h na miesi?c); asystent - Liczba godzin: 144h (12h na miesi?c); specjalista ds. finansów projektu - Liczba godzin: 96h (8h na miesi?c); 2. pe?nienie funkcji koordynatora i asystenta oraz specjalisty ds. finansów.

II.1.4) Czy przewiduje si? udzielenie zamówie? uzupe?niaj?cych: nie.

II.1.5) Wspólny S?ownik Zamówie? (CPV): 80.00.00.00-4, 79.42.10.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty cz??ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako?czenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE?NIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i do?wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

  • Na potwierdzenie nale?y z?o?y?: wykaz wykonanych us?ug edukacyjnych, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszcz?cia post?powania o udzielenie zamówienia, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, odpowiadaj?cych swoim rodzajem i warto?ci? us?ugom stanowi?cym przedmiot zamówienia, z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz za??czenia dokumentów potwierdzaj?cych, ?e te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie - za spe?nienie warunku zamawiaj?cy uzna je?eli wykonawca wyka?e, ?e wykona? w ramach dwóch umów us?ug? edukacyjn?, w ramach której zrealizowano zaj?cia pozalekcyjne dla m?odzie?y szkolnej, o warto?ci minimum 50 000,00 z? ka?da. Do wymienionej us?ugi w wykazie nale?y za??czy? dokument, który potwierdzi nale?yte wykonanie us?ugi.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku

  • wykaz osób, które b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamówienia, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i do?wiadczenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - Potwierdzeniem spe?niania warunku b?dzie przedstawienie wykazu zawieraj?cego nie mniej ni?: 1. Us?ugi edukacyjne wymagania minimalne kadry 1. Zaj?cia dla dzieci z trudno?ciami w zdobywaniu wiedzy i umiej?tno?ci matematycznych wykszta?cenie wy?sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania matematyki, minimum stopie? awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, do?wiadczenie w pracy z dzie?mi ; 2. Zaj?cia dla dzieci rozwijaj?cych zainteresowania matematyczne wykszta?cenie wy?sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania matematyki, minimum stopie? awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, do?wiadczenie w pracy z dzie?mi ; 3. Zaj?cia dla dzieci z trudno?ciami w zdobywaniu wiedzy i umiej?tno?ci przyrodniczych wykszta?cenie wy?sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania przyrody, minimum stopie? awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, do?wiadczenie w pracy z dzie?mi ; 4. Zaj?cia dla dzieci rozwijaj?cych zainteresowania przyrodnicze wykszta?cenie wy?sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie nauczania przyrody, minimum stopie? awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, do?wiadczenie w pracy z dzie?mi ; 5. Zaj?cia dla dzieci z trudno?ciami w zdobywaniu umiej?tno?ci informatycznych wykszta?cenie wy?sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie informatyki, minimum stopie? awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, do?wiadczenie w pracy z dzie?mi ; 6. Zaj?cia dla dzieci rozwijaj?cych zainteresowania informatyczne wykszta?cenie wy?sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie informatyki, minimum stopie? awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, do?wiadczenie w pracy z dzie?mi ; 7. Zaj?cia dla dzieci z trudno?ciami w zdobywaniu umiej?tno?ci j?zykowych w zakresie uczenia si? j?zyka angielskiego wykszta?cenie wy?sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie j. angielskiego, minimum stopie? awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, do?wiadczenie w pracy z dzie?mi; 8. Zaj?cia dla dzieci rozwijaj?cych zainteresowania j?zykowe w zakresie uczenia si? j?zyka angielskiego wykszta?cenie wy?sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie j. angielskiego, minimum stopie? awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, do?wiadczenie w pracy z dzie?mi; 9. Zaj?cia opieku?czo - wychowawcze w czasie pó?kolonii wykszta?cenie wy?sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym minimum stopie? awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, do?wiadczenie w pracy z dzie?mi;; 10. Zaj?cia opieku?czo - wychowawcze w czasie pó?kolonii wykszta?cenie wy?sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym minimum stopie? awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, do?wiadczenie w pracy z dzie?mi 11. Zaj?cia opieku?czo - wychowawcze w czasie pó?kolonii wykszta?cenie wy?sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym minimum stopie? awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, do?wiadczenie w pracy z dzie?mi; 12. Zaj?cia opieku?czo - wychowawcze w czasie pó?kolonii wykszta?cenie wy?sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym minimum stopie? awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, do?wiadczenie w pracy z dzie?mi; 13. Zaj?cia z pedagogiem szkolnym w czasie pó?kolonii zorganizowanych w dniach 1 - 12 lipca 2013 roku wykszta?cenie wy?sze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie pedagogiki minimum stopie? awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, do?wiadczenie w pracy z dzie?mi; 2. pe?nienie funkcji koordynatora, asystenta i ksi?gowego wymagania minimalne kadry 1. Koordynator projektu wykszta?cenie wy?sze magisterskie lub uko?czone studia podyplomowe z zarz?dzania o?wiat? 3 - letni sta? pracy w placówce o?wiatowej Do?wiadczenie polegaj?ce na zarz?dzaniu minimum jednym projektem edukacyjnym realizowanym ze ?rodków UE; 2. Asystent wykszta?cenie wy?sze magisterskie, 3 - letni sta? pracy w placówce o?wiatowej Do?wiadczenie na stanowisku asystenta koordynatora lub stanowisku zwi?zanym z realizacj? minimum jednego projektu z ?rodków unijnych; 3 Specjalisty ds. finansów projektu wykszta?cenie ekonomiczne 3 - letnie do?wiadczenie zawodowe w na stanowisku zwi?zanym z ksi?gowo?ci? do?wiadczenie w rozliczaniu projektów wspó?finansowanych z EFS;

III.4) INFORMACJA O O?WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE?NIANIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spe?niania przez wykonawc? warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o?wiadczenia o spe?nieniu warunków udzia?u w post?powaniu, nale?y przed?o?y?:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych równie? wykonywanych, dostaw lub us?ug w zakresie niezb?dnym do wykazania spe?niania warunku wiedzy i do?wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz za??czeniem dokumentu potwierdzaj?cego, ?e te dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie
  • wykaz osób, które b?d? uczestniczy? w wykonywaniu zamówienia, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol? jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych dla wykonania zamówienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci, oraz informacj? o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale?y przed?o?y?:
  • o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o?wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków lub za?wiadczenie, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu - wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert
  • aktualne za?wiadczenie w?a?ciwego oddzia?u Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo?eczne, lub potwierdzenie, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu - wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert
  • wykonawca powo?uj?cy si? przy wykazywaniu spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu na potencja? innych podmiotów, które b?d? bra?y udzia? w realizacji cz??ci zamówienia, przedk?ada tak?e dokumenty dotycz?ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre?lonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk?ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania potwierdzaj?cy, ?e:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci - wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne i zdrowotne albo ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu - wystawiony nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo sk?adania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pe?nomocnictwo do podpisania oferty, o?wiadcze? i dokumentów sk?adaj?cych si? na ofert?, o ile pe?nomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów do??czonych do oferty - pe?nomocnictwo nale?y przedstawi? w formie orygina?u, podpisane przez Wykonawc? lub w formie kserokopii po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em przez notariusza.

III.7) Czy ogranicza si? mo?liwo?? ubiegania si? o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi? osoby niepe?nosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni?sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b?dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si? istotne zmiany postanowie? zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie? umowy oraz okre?lenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost?pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iwaniska.eu
Specyfikacj? istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? pod adresem: Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach, ul. Opatowska 26 27 - 570 Iwaniska,.

IV.4.4) Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu lub ofert: 02.10.2012 godzina 09:00, miejsce: Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach, ul. Opatowska 26 27 - 570 Iwaniska - pok. nr 2.

IV.4.5) Termin zwi?zania ofert?: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz?ce finansowania projektu/programu ze ?rodków Unii Europejskiej: projekt Kapitalny start wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki;.

IV.4.17) Czy przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: nie

 
wstecz