czwartek, 30 listopad 2023
 
 
Obszar i po?o?enie gminy


Gmina Iwaniska po?o?ona jest we wschodniej cz??ci województwa ?wi?tokrzyskiego, w powiecie opatowskim nad rzek? Koprzywiank?. 

Terytorium gminy obejmuje dwa pasma Gór ?wi?tokrzyskich: Pasmo Wygie?zowskie (po?udniowa cz??? gminy) oraz Pasmo Iwa?skie (pó?nocno-zachodnia i ?rodkowa cz??? gminy). Wschodnia cz??? znajduje si? w obr?bie Wy?yny Opatowskiej, stanowi?cej pó?nocno – zachodni? cz??? Wy?yny Sandomierskiej. 

Powierzchnia gminy wynosi 105 kilometrów kwadratowych , zamieszkuje j? ok. 7 200 osób. Do gminy nale?y 27 so?ectw. Siedzib? gminy jest miejscowo?? Iwaniska.

Iwaniska to osada, której pocz?tki si?gaj? 1403 roku kiedy to po?o?ono kamie? w?gielny pod budow? tutejszego ko?cio?a parafialnego. Przez kilka stuleci osada nosi?a nazw? Unieszów. 

Miejscowo?? rozwija?a si? dzi?ki dogodnemu po?o?eniu na szlakach handlowych i odbywaj?cym si? targom i jarmarkom, ?ci?gaj?cych kupców z ró?nych stron kraju. Na pocz?tku XVI wieku Iwaniska wyst?puj? ju? jako miasto, a pod koniec wieku liczy?y ok. 1600 mieszka?ców, w tym równie? osoby wyznania moj?eszowego. Oko?o 1552 roku ówcze?ni w?a?ciciele Iwanisk, zwolennicy reformacji przekszta?cili ko?ció? w zbór protestancki. W?a?cicielami miejscowo?ci w XIX wieku by?a rodzina ?empickich, za? na pocz?tku XX dobra Planta - Iwaniska przesz?y w posiadanie rodu Dzier?ykraj – Morawskich, w których r?kach pozostawa?y do 1945 r. W czasie I i II wojny ?wiatowej Iwaniska zosta?y zniszczone w znacznym stopniu. Na prze?omie 1944-1945 roku przechodzi?a przez gmin? linia frontu. Ludno?? wysiedlono, a miejscowo?? zosta?a zniszczona. Po zako?czeniu dzia?a? wojennych przyst?piono do odbudowy osady. Liczba mieszka?ców Iwanisk w 1946 r. wynosi?a zaledwie 700 osób. Dzisiaj Iwaniska licz? oko?o 1300 mieszka?ców.


Czytaj pe?ny tekst o gminie

- g?ównym ?ród?em dochodów mieszka?ców gminy jest rolnictwo, ukierunkowane g?ównie na produkcj? mleka i chów trzody chlewnej.
- wed?ug danych z 30 czerwca 2004 roku gmin? zamieszkiwa?o 7136 osób
- wed?ug danych z 2004 roku gmina ma obszra 105,03 km kwadratowego, u?ytki rolne 76 %, u?ytki le?ne 18 %, gmina stanowi 11,52 % powierzchni powiatu
- g?sto?? zaludnienia wynosi 67,9 osób na kilometr kwadratowy
- tablice rejestracyjne - TOP
- gmina w latach 1975-1998 by?a w województwie tarnobrzeskim - obecnie w ?wi?tokrzyskim

Struktura rolna w gminie:
- ilo?? gospodarstw i posesji ogó?em - 2 937 w tym gospodarstw rolnych 2 643
- u?ytki rolne ogó?em wynosz? - 8 367 hektara, w tym
  grunty orne - 6 117 ha, sady - 123 ha, ??ki - 571 ha, pastwiska - 1 556 ha