czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Narodowy Spis Powszechny Ludno?ci i Mieszka? 2011

Spis b?dzie przeprowadzony na terenie Polski w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku. Informacje b?d? zbierane wed?ug stanu na dzie? 31 marca 2011 roku o godzinie 24.00.


Kto b?dzie spisywany?

 

- osoby stale zamieszka?e i czasowo przebywaj?ce w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach nieb?d?cych mieszkaniami.

- osoby niemaj?ce miejsca zamieszkania

- mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nieb?d?ce mieszkaniami.


Cele spisu

 

- zebranie informacji o stanie liczebnym ludno?ci Polski oraz sytuacji demograficznej – poszczególnych jednostek podzia?u terytorialnego kraju.

- poznanie zmian zachodz?cych w procesach demograficznych i spo?ecznych.

- zebranie informacji o liczbie i strukturze gospodarstw domowych i rodzin (ich wielko?ci i sk?adzie) oraz ich warunkach mieszkaniowych.

- uzyskanie informacji spo?eczno – ekonomicznych, w tym o poziomie wykszta?cenia, aktywno?ci ekonomicznej, dojazdach do pracy oraz ?ród?ach utrzymania ludno?ci.

- zbadanie zjawiska migracji ludno?ci

- zebranie informacji niezb?dnych do porówna? miedzynarodowych oraz wynikaj?cych ze zobowi?za? Polski wobec UE oraz ONZ


Tematyka spisu

 

W spisie powszechnym b?d? zebrane dane w ramach nast?puj?cych tematów badawczych:

- stan i charakterystyka demograficzna ludnosci

- edukacja

- aktywno?? ekonomiczna osób

- dojazdy do pracy

- ?ród?a utrzymania osób

- niepe?nosprawno??

- obywatelstwo

- migracje wewn?trzne

- migracje zagraniczne

- narodowo?? i j?zyk

- wyznanie (przynale?no?? do ko?cio?a lub zwi?zku wyznaniowego)

- gospodarstwa domowe i rodziny

- stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki)

Metody spisu

 

Po raz pierwszy spis ludno?ci i mieszka? zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej, bez u?ycia formularzy papierowych. Spis b?dzie realizowany metod? mieszan?, tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych oraz danych zebranych w badaniu pe?nym i reprezentacyjnym w nast?puj?cej kolejno?ci:

- pobranie danych z systemów informacyjnych

- samospis internetowy, polegaj?cy na zaakceptowaniu lub korekcie danych pozyskanych z systemów informacyjnych; trwa w dniach od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 roku.

- wywiad telefoniczny przeprowadzany przez ankietera statystycznego, trwa w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku.

- wywiad przeprowadzany przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem przeno?nego urz?dzenia elektronicznego; trwa w dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku.


Pami?taj!

 

Rachmistrz spisowy b?dzie nosi? w widocznym miejscu identyfikator ze zdj?ciem, imieniem i nazwiskiem oraz piecz?ci? urz?du statystycznego, piecz?tk? imienn? i podpisem dyrektora urz?du. To?samo?? rachmistrza mo?na potwierdzi? dzwoni?c na infolini? NSP 2011.

Rachmistrz jest przeszkolony i zaprzysi??ony. Informacje zbierane w trakcie wywiadu b?d? wprowadzane bezpo?rednio do urz?dzenia przeno?nego, w które b?d? wyposa?eni rachmistrzowie i niezw?ocznie przekazywane do bazy danych w GUS.

Na potrzeby NSP 2011 od dnia 1 kwietnia 2011 roku zostanie uruchomiona infolinia, której numer b?dzie dost?pny na stronie internetowej GUS oraz w wojewódzkich i gminnych biurach spisowych i pomog? w przypadku problemów z zalogowaniem do formularza spisowego. Informacje o NSP 2011 mo?na uzyska? równie? w biurach spisowych zlokalizowanych w Urz?dach Statystycznych i Urz?dach Gmin, na stronach www.spis.gov.pl, www.stat.gov.pl oraz pod adresem Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 
wstecz