czwartek, 30 listopad 2023
 
 
UCZNIOWIE Z UJAZDU PO RAZ KOLEJNY PROMUJ? OSZCZ?DZANIE


 27 listopada 2019 roku w Szkolna Kasa Oszcz?dno?ci dzia?aj?ca w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie zorganizowa?a uroczysto?? promuj?c? ide? systematycznego oszcz?dzania pod has?em: „Oszcz?dzamy w SKO przez ca?y rok”. Wzi?li w niej udzia?: dyrektor Banku Spó?dzielczego w Staszowie/Oddzia? w Iwaniskach – Edmund Szyma?ski, przewodnicz?ca Rady Rodziców – Aneta Ch?odnicka, dyrektor szko?y – Marcin Urba?ski, nauczyciele oraz uczniowie. Podczas akademii cz?onkowie SKO przedstawili scenki dotycz?ce gospodarno?ci zach?caj?c wszystkich do wp?acania na ksi??eczki, a tak?e przygotowali koncert piosenek propaguj?cych oszcz?dzanie.Po wyst?pie dyrektor Banku Spó?dzielczego w Staszowie/Oddzia? w Iwaniskach – Edmund Szyma?ski wr?czy? pierwszoklasistom z Ujazdu pierwsze ksi??eczki SKO i upominki z logiem banku zach?caj?ce do oszcz?dzania.

Tego dnia odby?o si? równie? rozstrzygni?cie konkursu SKO: „Pa?dziernik – miesi?cem oszcz?dzania”. Zwyci?zcy otrzymali dyplomy i nagrody z r?k dyrektora Banku Spó?dzielczego w Staszowie/Oddzia? w Iwaniskach – Edmunda Szyma?skiego, przewodnicz?cej Rady Rodziców – Anety Ch?odnickiej i dyrektora PSP w Uje?dzie Marcina Urba?skiego, którzy pogratulowali pomys?ów oraz licznych wp?at zgromadzonych na ksi??eczkach oszcz?dno?ciowych.

Szkolna Kasa Oszcz?dno?ci z Ujazdu ju? po raz kolejny zach?ca wszystkich uczniów do mobilizacji w oszcz?dzaniu pieni?dzy poprzez szereg inicjatyw w zakresie bankowo?ci i finansów – mówi dyrektor Marcin Urba?ski.

 
wstecz   dalej »