czwartek, 30 listopad 2023
 
 
Obchody 101. rocznicy odzyskania niepodleg?osci w szkole w Ujezdzie
W Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie podj?to szereg przedsi?wzi?? upami?tniaj?cych 101. rocznic? odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci. Wszystkie inicjatywy patriotyczne po?wi?cone tej wa?nej rocznicy mia?y za zadanie kszta?towa? w?a?ciwe postawy obywatelskie uczniów.

Dzia?ania rozpocz??y si?  ju? w pa?dzierniku 2019 roku  od udzia?u w akcji edukacyjnej Instytutu Pami?ci Narodowej oraz Muzeum Historii Polski pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, w ramach której zorganizowano wyjazd do kina na film „Legiony”. Przed pokazem filmu uczniowie uczestniczyli w prelekcji historycznej zorganizowanej i przeprowadzonej przez pracownika IPN-u.Na okoliczno?? ?wi?ta Niepodleg?o?ci szko?a w Uje?dzie realizowa?a równie? projekt edukacyjny „Kochamy ciebie Polsko – ojczyzno nasza”, w ramach którego odbywa?y si? ró?norodne dzia?ania o charakterze patriotycznym. Uczniowie wszystkich klas wraz z wychowawcami przygotowali patriotyczne dekoracje sal lekcyjnych i korytarzy szkolnych, które na ten czasprzybra?y bia?o –czerwone barwy. Pojawi?y si? elementy okoliczno?ciowe zwi?zane z Polsk?, jej histori? i tradycj?. Ponadto wszyscy uczniowie uczestniczyli w  projekcjach filmów patriotycznych. Seanse podzielone zosta?y na grupy dostosowane do wieku. W szkole zorganizowano równie? „Dzie? mody patriotycznej”, podczas którego uczniowie wszystkich klas zaprezentowali stroje nawi?zuj?ce do barw narodowych, folkloru i historii.

Uczniowie wraz z dyrektorem szko?y – Marcinem Urba?ski oraz wychowawcami klas odwiedzali pobliskie Miejsca Pami?ci Narodowej w Uje?dzie, Radwanie, Kujawach, Konarach i na Haliszce zapalaj?c symboliczne bia?o-czerwone znicze i oddaj?c ho?d poleg?ym za Ojczyzn?.

Zwie?czeniem odchodów niepodleg?o?ciowych by? dzie? 8 listopada 2019 r., kiedy to o godzinie 11.11 przyst?puj?c akcji Ministra Edukacji Narodowej „Szko?a do hymnu” ca?a spo?eczno?? szkolna  wyposa?ona w patriotyczne rekwizyty od?piewa?a wszystkie zwrotki „Mazurka D?browskiego”.  T? podnios?? chwil? poprzedzi?a uroczysta akademia z okazji odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci.

Uczennice z Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie – Emilia Dudek, Emilia Rybak i Patrycja Pawlik zaprezentowa?y swoje umiej?tno?ci wokalne w czasie gminnych obchodów ?wi?ta Niepodleg?o?ci, które odby?y si? 11 listopada 2019 roku na Zamku Krzy?topór w Uje?dzie. Solowe wykonanie piosenki patriotycznej pt. „Dzi? id? walczy? mamo” przez Emili?  Dudek z klasy VIII wywo?a?o zachwyt w?ród widowni.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie nie wstydzimy si? naszych uczu? do Polski. Swoje przywi?zanie do naszej ojczyzny demonstrujemy poprzez organizowanie  wielu wydarze?  o charakterze patriotycznym, mówi? dyrektor – Marcin Urba?ski. Dbamy tak?e  o Miejsca Pami?ci Narodowej pami?taj?c w ten sposób o tych wszystkich, którzy oddali swoje ?ycie w obronie ojczyzny – podkre?li? dyrektor.

 
wstecz   dalej »