czwartek, 30 listopad 2023
 
 
?LUBUJ? UROCZY?CIE. PASOWANIE NA UCZNIÓW W SZKOLE W UJE?DZIE
W ?rod? 6 listopada 2019 roku uczniowie klasy pierwszej Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie z?o?yli uroczyste ?lubowanie w obecno?ci: wójta Gminy Iwaniska – Marka Sta?ka, wiceprzewodnicz?cej Rady Gminy Iwaniska – Zofii Kowalskiej, przewodnicz?cej Komisji ds. O?wiaty, Kultury, Zdrowia i Bezpiecze?stwa Publicznego – Zofii Kokosy, radnego Rady Gminy Iwaniska – W?adys?awa Orkisza, dyrektora Banku Spó?dzielczego w Staszowie Oddzia? w Iwaniskach – Edmunda Szyma?skiego, przewodnicz?cej Rady Rodziców – Anety Ch?odnickiej, wiceprzewodnicz?cej Rady Rodziców – Doroty Sobczyk, dyrektora Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie – Marcina Urba?skiego, rodziców, nauczycieli oraz spo?eczno?ci uczniowskiej.

Dzieci zaprezentowa?y swoje umiej?tno?ci recytatorskie i wokalne udowadniaj?c w ten sposób, ?e s? gotowe do z?o?enia uroczystego ?lubowania. Nast?pnie dyrektor szko?y – Marcin Urba?ski dokona? pasowania na uczniów Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie. Na pami?tk? tego niezwyk?ego wydarzenia, ka?dy pierwszoklasista otrzyma? dyplom oraz z?o?y? w kronice szkolnej odcisk swojego palca.

Zaproszeni go?cie skierowali do najm?odszych uczniów ciep?e s?owa, ?ycz?c im sukcesów w nauce, samych radosnych chwil i wytrwa?o?ci w zdobywaniu wiedzy. Mi?ym akcentem tej uroczysto?ci by?y niespodzianki dla dzieci w postaci ro?ków obfito?ci przygotowanych przez rodziców oraz upominków od przyby?ych go?ci.

Na koniec wszyscy udali si?  na s?odki pocz?stunek przygotowany przez rodziców.
 
wstecz   dalej »