czwartek, 30 listopad 2023
 
 
GANG S?ODZIAKÓW W SZKOLE W UJE?DZIE
Uczniowie klasy III Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie brali udzia? w konkursie dla szkó? pod tytu?em „Szkolne Przygody Gangu S?odziaków” zorganizowanym przez sie? sklepów Biedronka.

Na czas trwania akcji sala lekcyjna trzecioklasistów zamienia?a si? w le?n? polank?, na której pod „Magicznym d?bem” pojawili si? g?ówni bohaterowie „Ekologiczne S?odziaki”- maskotki wykonane przez uczniów z materia?ów wtórnych.

Podsumowaniem wydarzenia by?y obchody „Dnia G?o?nego Czytania”, który odby? si? 22 pa?dziernika 2019 roku. W wydarzeniu uczestniczyli: dyrektor Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury – Magdalena Pietrzyk, dyrektor PSP w Uje?dzie – Marcin Urba?ski, rodzice oraz babcie uczniów. Tego dnia pod „Magicznym drzewem” dyrektor GCBiK w Iwaniskach – Magdalena Pietrzyk, babcia uczniów – El?bieta ?cibisz oraz bibliotekarka – Teresa S?owik czyta?y fragmenty ksi??ki „Gang S?odziaków. Przyjaciele mog? wiele, czyli magia z le?nej polany.” Uczniowie klasy trzeciej przebrani w prawdziwy „Gang S?odziaków” zaprezentowali jedno z ulubionych opowiada?. W dekoracj? sali lekcyjnej oraz wykonanie strojów z du?ym zaanga?owaniem w??czy?y si? mamy trzecioklasistów. Ca?a akcja dostarczy?a wiele emocji i rado?ci, a przede wszystkim zach?ci?a do czytania. Na d?ugo pozostanie ona w pami?ci wszystkich uczniów.


 
wstecz   dalej »