czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Wolontariusze z Ujazdu pomagaj? bezdomnym zwierz?tom z Przytuliska na Wi?niowej w Sandomierzu
7 pa?dziernika 2019 r. cz?onkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu z Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie po raz kolejny udali si? do schroniska dla psów „Przytulisko na Wi?niowej” w Sandomierzu.

Podczas wizyty szkolna delegacja wraz z opiekunami przekaza?a na r?ce szefowej schroniska karm? zakupion? z przeprowadzonej zbiórki. Ponadto uczniowie poznali histori? podopiecznych „Przytuliska na  Wi?niowej” oraz zasady jego funkcjonowania. M?odym wolontariuszom z Ujazdu najwi?cej rado?ci sprawi?a mo?liwo?? spaceru z wybranymi czworonogami. Na pami?tk? pobytu w przytulisku wszyscy otrzymali prezenty – kolorowe odblaski z nazw? schroniska, które b?d? przypomina? ciekawe i wzruszaj?ce spotkanie.

Szko?a w Uje?dzie zach?ca uczniów do w??czania si? w takie inicjatywy na rzecz pomocy bezdomnym zwierz?tom, dzi?ki czemu mog? uczy? si?, jak wa?ne jest przyjazne nastawienie, poczucie odpowiedzialno?ci oraz uwra?liwianie na krzywd? zwierz?t – mówi dyrektor Marcin Urba?ski. Wyj?cie poza szko?? i pokazanie miejsc takich, jak schronisko to najlepsza metoda kszta?towania m?odego cz?owieka oraz anga?owania go w dzia?ania charytatywne – dodaje dyrektor.

Dyrektor PSP w Uje?dzie – Marcin Urba?ski oraz Szkolny Klub Wolontariatu sk?adaj? podzi?kowania pani Monice  Kowalskiej – szefowej sandomierskiego schroniska i wszystkim pracownikom za wspó?prac? ze szko?? i pouczaj?c? lekcj? na temat realiów opieki nad zwierz?tami u?wiadamiaj?c? istot? w?a?ciwego ich traktowania i rozwijania empatii.

 
wstecz   dalej »