czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Szko?a w Uje?dzie dla ?rodowiska
W dniach od 08.10.2019 r. do 11.10.2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie realizowany by? projekt edukacyjny „Szko?a w Uje?dzie dla ?rodowiska”. Dzia?ania rozpocz??y si? we wtorek 8 pa?dziernika 2019 roku. Tego dnia wychowankowie oddzia?ów przedszkolnych i uczniowie klas I – VIII wykonali „Ekologiczne cuda” wykorzystuj?c do tego wszelkie dost?pne odpady m.in. butelki, kartony, kubeczki po jogurtach, patyczki, zakr?tki. Powsta?y równie? „Kodeksy ekologiczne”, które wyeksponowano na korytarzach szkolnych.?roda 9 pa?dziernika rozpocz??a si? od zdrowego drugiego ?niadania. By?y zdrowe, smaczne, ró?nokolorowe kanapki, przek?ski z warzyw, sa?atki, surówki. Nast?pnie w oddzia?ach przedszkolnych i klasach I – VIII powsta?y transparenty, tabliczki z has?ami ekologicznymi oraz zielone rekwizyty. Kolejn? atrakcj? tego dnia by?a  „Dyskoteka ekologiczna”. Zabaw? taneczn? urozmaici? konkurs „Owoce i warzywa”. Uczniowie poszczególnych klas przebrani w wylosowane wcze?niej warzywo lub owoc w ró?norodny sposób przedstawili ich warto?ci od?ywcze oraz wp?yw na zdrowie.

W czwartek 10 pa?dziernika ?wi?towano ?wiatowy Dzie? Drzewa. Uroczysto?? zaszczycili swoj? obecno?ci? zaproszeni go?cie: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, wiceprzewodnicz?ca Rady Gminy Iwaniska – Zofia Kowalska, radny Rady Gminy Iwaniska – W?adys?aw Orkisz, dyrektor Banku Spó?dzielczego w Staszowie Odzia? w Iwaniskach – Edmund Szyma?ski, przewodnicz?ca Rady Rodziców – Aneta Ch?odnicka, wiceprzewodnicz?ca Rady Rodziców – Dorota Sobczyk,  oraz dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie – Marcin Urba?ski.

Obchody ?wiatowego Dnia Drzewa rozpocz??o widowisko ekologiczne w wykonaniu uczniów klas I – III. M?odzi aktorzy opowiadali o zanieczyszczeniu powietrza i wskazywali dzia?ania, których celem jest przywrócenie równowagi w naturze. By?a to dobra okazja poszerzenia swojej wiedzy na tematy ekologiczne. Przedstawienie mia?o na celu propagowanie w?a?ciwych zachowa? zmierzaj?cych do poprawy jako?ci ?rodowiska naturalnego. Nast?pnie wszyscy zebrani udali si? na plac szkolny, gdzie wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, wiceprzewodnicz?ca Rady Gminy Iwaniska – Zofia Kowalska, radny Rady Gminy Iwaniska – W?adys?aw Orkisz, dyrektor Banku Spó?dzielczego w Staszowie Odzia? w Iwaniskach – Edmund Szyma?ski, przewodnicz?ca Rady Rodziców – Aneta Ch?odnicka, wiceprzewodnicz?ca Rady Rodziców – Dorota Sobczyk, dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie – Marcin Urba?ski przewodnicz?ca Samorz?du Uczniowskiego – Dominika Halat oraz wychowawcy wraz z uczniami posadzili krzewy iglaste. Zwie?czeniem tego dnia by? „Zielony marsz”. Uczniowie wyposa?eni w  transparenty, tabliczki z has?ami ekologicznymi oraz zielone rekwizyty maszerowali wokó? Zamku Krzy?topór w Uje?dzie.

Realizacja projektu edukacyjnego „Szko?a w Uje?dzie dla ?rodowiska” zako?czy?a si? w pi?tek 11 pa?dziernika 2019 roku. Tego dnia na warsztatach z le?niczym z Nadle?nictwa ?agów – Andrzejem Zagnie?skim uczniowie klas I – VIII us?yszeli wiele ciekawostek na temat lasów. Pan le?niczy opowiedzia? równie? o swojej pracy, usystematyzowa? wiadomo?ci na temat sadzenia i piel?gnacji drzew. Na zako?czenie spotkania Pan Andrzej Zagnie?ski przekaza? dla szko?y sadzonki drzew, które zosta?y posadzone wokó? naszej szko?y.

Przez wszystkie dni realizacji projektu edukacyjnego Szkolne Ko?o Wolontariatu we wspó?pracy ze Szkoln? Kas? Oszcz?dno?ci zorganizowa?o „Straganik owoców i warzyw”.

 
wstecz   dalej »