czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
NA SPORTOWO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W UJE?DZIE


 

W dniach od 23 do 30 wrze?nia 2019 roku uczniowie Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie brali udzia? w dzia?aniach realizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Na uczestników czeka?o wiele atrakcji m.in.: „Turniej gier i zabaw”,  „Turniej pi?ki siatkowej” czy te? „Turniej tenisa sto?owego”. Nie zabrak?o równie? „Zdrowej przerwy obiadowej”, podczas której ca?a spo?eczno?? szkolna smakowa?a przek?ski owocowo – warzywne przygotowane przez uczniów, rodziców i wychowawców. Degustacja odby?a si? w my?l has?a: "?yjmy zdrowo - moc warzyw i owoców". Uczniowie mieli równie? mo?liwo?? udzia?u w warsztatach prowadzonych przez Pani? Sylwi? Kot z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opatowie. G?ównym tematem spotka? by?y zasady zdrowego od?ywiania oraz wp?yw aktywno?ci fizycznej na zdrowie. Ca?a akcja zako?czy?a si? w poniedzia?ek 30 wrze?nia 2019 roku wyjazdem na kryt? p?ywalni? „Rawszczyzna” do Ostrowca ?wi?tokrzyskiego. Podczas pobytu na basenie uczniowie rozwijali swoje umiej?tno?ci p?ywackie oraz kszta?towali nawyki prozdrowotne. Koordynatorem dzia?a? w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu by?a Ewelina Ciepiela – nauczyciel wychowania fizycznego. 
wstecz   dalej »