czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
PRZEDSZKOLAKI Z UJAZDU ODWIEDZI?Y GMINNE CENTRUM BIBLIOTEKI I KULTURY W IWANISKACH


We wrze?niu 2019 roku wychowankowie oddzia?ów przedszkolnych z Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie zostali obdarowani swoimi pierwszymi „Wyprawkami Czytelniczymi” w ramach ogólnopolskiej kampanii promuj?cej rodzinne czytanie „Ma?a ksi??ka – wielki cz?owiek”.

Maluchy, które odwiedzi?y  Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach odebra?y ksi??ki dostosowane pod wzgl?dem formy i tre?ci do ich potrzeb. Ksi??ka „Pierwsze czytanki dla…” zawiera wiele utworów znakomitych polskich pisarzy i poetów dzieci?cych. Niezwyk?ym wydarzeniem dla przedszkolaków z Ujazdu by?o otrzymanie pierwszej w ich ?yciu Karty Ma?ego Czytelnika.Dla rodziców, którzy wraz ze sowimi pociechami odwiedzili GCBiK w Iwaniskach przygotowano broszur? informacyjn?„Ksi??k? po??czeni, czyli o roli czytania w ?yciu dziecka”. Przypomina ona o nieocenionej roli czytania m?odemu pokoleniu oraz o licznych korzy?ciach wynikaj?cych z cz?stego odwiedzania biblioteki.

Podczas wizyty w bibliotece przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem przegl?da?y ksi??ki znajduj?ce si? na pó?kach. Wszystkim bardzo podoba?y si? kolorowe i bogato ilustrowane ksi??eczki, które z ch?ci? ogl?da?y i komentowa?y.

Akcja czytelnicza „Ma?a ksi??ka – wielki cz?owiek” cieszy si? du?ym zainteresowaniem w?ród przedszkolaków, mówi Marcin Urba?ski – dyrektor PSP w Uje?dzie. Serdecznie dzi?kuj? Pani dyrektor – Magdalenie Pietrzyk oraz pracownikom GCBiK w Iwaniskach za zaproszenie do udzia?u w akcji „Ma?a ksi??ka – wielki cz?owiek”. Aktywna i owocna wspó?praca Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach ze szko?? w Uje?dzie przyczynia si? do rozwijania zainteresowa? czytelniczych w?ród uczniów, dodaje dyrektor.

 
wstecz   dalej »