czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Transmisja obrad 23. sesji Rady Gminy Iwaniska 8 kadencji


26 wrze?nia 2019

Raport_glosowania_201900926.pdf Raport z g?osowania uchwa? na XXIII sesji z 2019-09-26 (Raport_glosowania_201900926.pdf - 41.67 KB)
  Data publikacji: 2019-09-30 14:47:01 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIII-87-2019-scalony.pdf w sprawie zmiany uchwa?y nr XI/39/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2019 r w sprawie okre?lenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których w?a?cicielem lub zarz?dzaj?cym jest Gmina Iwaniska. (XXIII-87-2019-scalony.pdf - 128.999 KB)
  Data publikacji: 2019-09-30 14:49:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIII-88-2019.pdf zmieniaj?ca uchwa?? w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego na zadanie inwestycyjne zwi?zane z zakupem karetki na potrzeby Szpitala Powiatowego w Opatowie. (XXIII-88-2019.pdf - 69.576 KB)
  Data publikacji: 2019-10-03 08:12:06 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIII-89-2019-scalony.pdf w sprawie zmian w bud?ecie gminy na rok 2019 rok. (XXIII-89-2019-scalony.pdf - 245.906 KB)
  Data publikacji: 2019-09-30 14:50:12 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIII-90-2019.pdf w sprawie: rezygnacji przez Gmin? Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomo?ci po?o?onej w obr?bie Iwaniska, gmina Iwaniska (XXIII-90-2019.pdf - 170.519 KB)
  Data publikacji: 2019-10-03 11:52:31 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIII-91-2019.pdf w sprawie wymaga?, jakie powinien spe?nia? przedsi?biorca ubiegaj?cy si? o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie opró?niania zbiorników bezodp?ywowych i transportu nieczysto?ci ciek?ych na terenie Gminy Iwaniska (XXIII-91-2019.pdf - 74.189 KB)
 
wstecz   dalej »