czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Cykli?ci ze szko?y w Uje?dzie upami?tnili 80. rocznic? powstania Polskiego Pa?stwa Podziemnego

W zwi?zku z 80. rocznic? powstania Polskiego Pa?stwa Podziemnego cz?onkowie Klubu Rowerowego „Badacze historii” z  Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie wyruszyli na kolejny rajd rowerowy. Wyprawa mia?a miejsce w sobot? 28 wrze?nia 2019 roku.

Dystans wycieczki wynosi? oko?o 40 kilometrów i obejmowa? takie miejscowo?ci jak Ujazd, Kujawy, Konary, Szczeglice, Bogoria, Grzybów, Koloni? Grzybów, Radwan. W trakcie rajdu uczestnicy zwiedzali Miejsca Pami?ci Narodowej zwi?zane z II wojn? ?wiatow?, a w szczególno?ci z oddzia?em partyzanckim „J?drusie”.

Pierwszym punktem tej niezwyk?ej lekcji historii by?a miejscowo?? Konary. Znajduje si? tu obelisk  po?wi?cony mieszka?com Konar oraz ?o?nierzom Batalionów Ch?opskich, którzy zgin?li z r?k Niemców w 1943 roku.

Nast?pnie rowerzy?ci dotarli pod ko?ció? w Szczeglicach, a st?d udali si? do Bogorii. Tu zwiedzili ko?ció? pod wezwaniem Trójcy ?wi?tej. Na ?cianie frontowej ?wi?tyni wmurowana jest tablica pami?tkowa ?o?nierzy Armii Krajowej. Zosta?a ona ufundowana przez by?ych „J?drusiów” oraz mieszka?ców Bogorii. Kolejnym punktem rajdu rowerowego by?a ulica J?drusiów, gdzie znajduje si? pomnik upami?tniaj?cy kwater? ?o?nierzy W?adys?awa Jasi?skiego.

Z Bogorii cykli?ci udali si? pod kamienny obelisk w miejscowo?ci Kolonia Grzybów, gdzie mie?ci?a si? legendarna kwatera „Wygwizdów” z podziemnym bunkrem. W okresie od pa?dziernika 1942 roku do marca 1943 roku by?o to centralne miejsce z którego oddzia? partyzancki „J?drusie” wyrusza? na wiele akcji.

W trakcie wyprawy cz?onkowie Klubu Rowerowego „Badacze historii” odwiedzili równie? Miejsca Pami?ci Narodowej znajduj?ce si? w pobli?u szko?y.

Organizatorami rajdu byli dyrektor szko?y – Marcin Urba?ski oraz nauczycielka j?zyka angielskiego – Anna Go?yska.

 
wstecz   dalej »