czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Dotacja na rozwój firm

Dotacje na rozwój firm.

 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi ?wi?tokrzyskiej od 16 wrze?nia rusza ze spotkaniami informacyjnymi przed planowanym od 4 do 18 pa?dziernika naborze wniosków dla firm zainteresowanych rozwojem swojej dzia?alno?ci. Spotkania poprowadzi S?awomir Miechowicz Doradca ds. Zarz?dzania projektami.

 Dotacje w wysoko?ci do 200 000 z? mog? uzyska? firmy dzia?aj?ce co najmniej rok z obszaru gmin: Ba?kowice, Brody, ?agów, Iwaniska, Nowa S?upia, Paw?ów i Wa?niów.

Pieni?dze uzyskane w ramach dotacji mo?na przeznaczy? na zakup nowych maszyn, urz?dze?, sprz?tu, wyposa?enia, oprogramowania, licencji, robót budowlanych i innych us?ug niezb?dnych do rozwoju firmy. ?rodki przeznaczone na nabór to kwota ponad 1 milion 400 tysi?cy z?otych.

 Wybór wniosków nast?pi w oparciu o lokalne kryteria wyboru. Informacje nt. kryteriów oraz wzory dokumentów udost?pnione s? na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgd-srws.pl w zak?adce Dofinansowanie.

 Wi?cej informacji na temat uzyskania dotacji, zasad wype?niania wniosku i biznesplanu uzyskaj? Pa?stwo na spotkaniach szkoleniowo- informacyjnych. Spotkania zosta?y zaplanowane w ka?dej gminie nale??cej do obszaru lgd. Zach?camy do udzia?u w spotkaniach szczególnie, ?e udzia? w nich jest dodatkowo premiowany trzema punktami podczas oceny z?o?onego wniosku.

Spotkania odb?d? si? w nast?puj?cych terminach:

16 wrze?nia 2019 r. godz. 9:00 Brody – sala konferencyjna w Urz?dzie Gminy,

17 wrze?nia 2019 r. godz. 9:00 Paw?ów – sala konferencyjna w ?wietlicy OSP,

18 wrze?nia 2019 r. godz. 9:00 Nowa S?upia – sala konferencyjna w Urz?dzie Gminy,

18 wrze?nia 2019 r. godz. 13:00 Ba?kowice - ?wietlica w budynku wielofunkcyjnym obok Urz?du Gminy,

19 wrze?nia 2019 r. godz. 10:00 ?agów – sala konferencyjna w biurze SRW?,

23 wrze?nia 2019 r. godz. 10:00 Iwaniska – sala na I pi?trze biblioteki obok Urz?du Gminy,

24 wrze?nia 2019 r. godz. 10:00 Wa?niów – sala konferencyjna w Urz?dzie Gminy,

7 pa?dziernika 2019 r. godz. 16:00 ?agów – sala konferencyjna w biurze SRW?,

14 pa?dziernika 2019 r. godz. 9:00 ?agów – sala konferencyjna w biurze SRW?,

 Informacje o naborze mo?na równie? uzyska? pod numerem telefonu: 41 30 74 938, na stronie internetowej: http://www.lgd-srws.pl oraz osobi?cie w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi ?wi?tokrzyskiej w ?agowie, ul Rynek 26, w godz. od 7:30 do 15:30.

 
wstecz   dalej »