czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
UCZNIOWIE Z UJAZDU NA PIELGRZYMCE ROWEROWEJ W SULISLAWICACH


W sobot?, 7 wrze?nia 2019 r. cz?onkowie Klubu Rowerowego „Badacze historii” z  Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie wyruszyli rowerami do Sulis?awic, gdzie tego dnia przybywaj? liczne pielgrzymki z okolic. Wyprawa grupy rowerowej z Ujazdu rozpocz??a si? spod budynku szko?y i przebiega?a przez Kujawy, Konary, Klimontów, Nawodzice i Sulis?awice. Rajd o charakterze religijno-patriotycznym mia? na celu uczczenie 80. rocznicy wybuchu II wojny ?wiatowej oraz udzia? w uroczysto?ciach w Sanktuarium Matki Bo?ej Bolesnej w Sulis?awicach.Rowerzy?ci nie tylko uczestniczyli w wieczornej mszy ?wi?tej sprawowanej przez biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, ale równie? zwiedzili stary ko?ció?, gdzie mie?ci si? izba pami?ci oddzia?u partyzanckiego „J?drusie” oraz cmentarz, na którym znajduje si? zbiorowy grób „J?drusiów” wraz z ich dowódc? W?adys?awem Jasi?skim. Oddaj?c ho?d poleg?ym zapalili znicze, a nast?pnie wys?uchali krótkiej lekcji historycznej na temat dzia?a? partyzanckich prowadzonych w czasie II wojny ?wiatowej.

W drodze do Sulis?awic uczestnicy rajdu zatrzymali si? w Klimontowie odwiedzaj?c ko?ció? ?w. Józefa, a tak?e podziwiali pi?kny zalew w Szymanowicach.

Dla wszystkich uczestników rajd by? cennym do?wiadczeniem oraz form? zaj?? pozalekcyjnych, która pog??bi?a wiedz? historyczn?, jak równie? kszta?towa?a warto?ci wychowawcze i religijne.

Organizatorami rajdu byli dyrektor szko?y – Marcin Urba?ski oraz nauczycielka j?zyka angielskiego – Anna Go?yska.

 
wstecz   dalej »