czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Uroczyste obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny swiatowej w szkole w Ujezdzie
W dniach od 02.09.2019 r. do 06.09.2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie realizowany by? projekt edukacyjny, którego g?ównym celem by?o uczczenie 80. rocznicy wybuchu II wojny ?wiatowej.

Dzia?ania rozpocz??y si? wponiedzia?ek2 wrze?nia 2019 r. podczas  inauguracji roku szkolnego 2019/2020 akcj? „Przerwany marsz…”, która polega?a na symbolicznym doko?czeniu przerwanego w 1939 roku marszu do szko?y. Wspó?organizatorami wydarzenia byli: Parlamentarny Zespó? ds. Wspierania ?rodowisk  Dzieci Wojny, Zwi?zek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie „Dumni z Polski” oraz Stowarzyszenie „Dzieci Wojny w Polsce”.

Tego dnia wszyscy zgromadzeni za?piewali „Mazurka D?browskiego”, a nast?pnie wys?uchali Hymnu Polskich Dzieci Wojny. Przedstawiciele uczniów udali si? na pobliskie Miejsca Pami?ci Narodowej, gdzie zapalili symboliczne znicze.

W uroczysto?ci udzia? wzi?li: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, wiceprzewodnicz?ca Rady Gminy Iwaniska – Zofia Kowalska, przewodnicz?ca Komisji ds. O?wiaty, Kultury, Zdrowia i Bezpiecze?stwa PublicznegoZofia Kokosa, radny Rady Gminy Iwaniska – W?adys?aw Orkisz, wiceprzewodnicz?ca Rady Rodziców – Dorota Sobczyk, dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie – Marcin Urba?ski, nauczyciele, pracownicy szko?y, uczniowie, a tak?e licznie przybyli rodzice, dziadkowie oraz mieszka?cy spo?eczno?ci lokalnej.

Przez ca?y tydzie? w szkole nie zabrak?o akcentów patriotycznych. Codziennie na d?ugiej przerwie organizowany by? apel podczas, którego uroczy?cie wprowadzano Flag? Polski i ?piewano wszystkie zwrotki Mazurka D?browskiego. Uczniowie przygotowywali bia?o-czerwone kotyliony. Odby?o si? równie? „Patriotyczne ?piewogranie” oraz czytanie utworów patriotycznych. Na korytarzu szkolnym wykonana zosta?a okoliczno?ciowa gazetka. Wszystkie klasy odwiedzi?y Miejsca Pami?ci Narodowej przy Zamku Krzy?topór oraz na Haliszce.

Zwie?czeniem obchodów by?a uroczysta akademia, która mia?a miejsce w pi?tek 6 wrze?nia 2019 r. Po od?piewaniu Hymnu Narodowego, ods?uchaniu Hymnu Polskich Dzieci Wojny oraz odczytaniu Apelu Pokoju do ?wiata ksi?dz Adam Pikula odmówi? modlitw? w intencji Ojczyzny. Nast?pnie wszyscy zebrani udali si? na plac szkolny, gdzie wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, wiceprzewodnicz?ca Rady Gminy Iwaniska – Zofia Kowalska, wiceprzewodnicz?ca Rady Rodziców – Dorota Sobczyk, dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie – Marcin Urba?ski oraz uczennica klasy VIII – Gabriela Arcowska posadzili „Jod?? Pokoju”.

W ten szczególny dzie? nie mo?emy zapomnie? o wydarzeniach sprzed 80 lat. Oddaj?c ho?d tym wszystkim, którym II wojna ?wiatowa przerwa?a marsz do szko?y zobowi?zujemy si?, ?e b?dziemy dba? o histori?, o pami?? o tym, co si? wydarzy?o. Mam nadziej?, ?e  uczczenie pokolenia Dzieci Wojny przyczyni si? do wzmocnienia dumy z tego, ?e jeste?my Polakami.– mówi?  dyrektor PSP w Uje?dzie – Marcin Urba?ski.

 
wstecz   dalej »