czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Ogloszenie

Znak sprawy: GW.I.27.3.2019

dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Dostawa licencji i wdrozenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obslugi Rad Gminy, Modernizacja stron internetowych wraz z dostawa oprogramowania i sprzetu informatycznego w gminie Iwaniska i Bogoria w ramach projektu pod nazw? „Zwiekszenie dostepnosci i jakosci e-uslug Publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria”.

ZMIANA TRESCI SIWZ

 Gmina Iwaniska jako Zamawiajacy w ww. postepowaniu, dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustaw?”, dokonuje zmiany tresci SIWZ poprzez zmian? terminu skladania i otwarcia ofert, tj. przedluzenie terminu skladania ofert do dnia 16 wrzesnia 2019 r. do godz. 10:00, a terminu otwarcia ofert do dnia 16 wrzesnia 2019 r. o godz. 11:00.

W zwiazku z powyzszym, oferta wraz z wymaganymi oswiadczeniami lub dokumentami nalezy zlozyc za posrednictwem MiniPortalu Urzedu Zamówien Publicznych: https://miniportal.uzp.gov.pl/ do dnia 16 wrzesnia 2019 r. do godz. 10:00, a otwarcie ofert nast?pi w dniu 16 wrze?nia 2019 r. o godz. 11:00., w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska za posrednictwem Mini Portalu Urzedu Zamówien Publicznych: https://miniportal.uzp.gov.pl/ poprzez odszyfrowanie ofert i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Zmiana tresci SIWZ jest wiazaca dla wszystkich Wykonawców i nalezy ja uwzglednic przy sporzadzaniu i skladaniu oferty.

Pobierz calosc pisma w oryginale >>> Zmiana IWZ

 
wstecz   dalej »