czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Uroczyste otwarcie zmodernizowanego placu przy OSP w Stobcu


W sobot? 13 lipca 2019 nast?pi?o uroczyste otwarcie zmodernizowanego placu przy OSP w Stobcu, które rozpocz?to Msz? ?w. koncelebrowan? przez ks. Proboszcza Parafii pod wezwaniem ?w. Katarzyny Aleksandryjskiej- Leszka Zajezierskiego.

Wójt Gminy Iwaniska powita? mieszka?ców oraz zaproszonych go?ci, w?ród których znale?li si? m. in. : Doradca Wojewody ?wi?tokrzyskiego Anna Paluch, Starosta Powiatu Opatowskiego Tomasz Staniek, Aspirant Sztabowy PSP Opatów Janusz Czerwik, Przewodnicz?cy Rady Gminy Iwaniska Wies?aw Kowalczyk, Radny Rady Gminy Sylwester Charymski.  Wójt pogratulowa? mieszka?com Stobca, udanej inwestycji oraz zach?ci? do korzystania z placu zabaw  i Otwartej Strefy Aktywno?ci, które powsta?y dzi?ki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Po dokonaniu uroczystego przeci?cia wst?gi przez Wójta Gminy Iwaniska, zaproszonych go?ci oraz najm?odszych przedstawicieli miejscowo?ci Stobiec nast?pi?o po?wi?cenie placu przez ks.  proboszcza Leszka Zajezierskiego.

Obecni byli równie? policjanci Komendy Powiatowej Policji w Opatowie, którzy omówili profilaktyk? bezpiecze?stwa podczas wakacji oraz rozdali kolorowe odblaski.  Uroczysto?? otwarcia ?wietlicy wiejskiej zako?czy?y wspólne gry i zabawy z dzie?mi i m?odzie??, które przeprowadzi?a Pani Sekretarz Gminy Iwaniska Wies?awa S?owik oraz pracownicy Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach.

Nie zabrak?o tak?e upominków dla najm?odszych, które wr?czy? Wójt Gminy Iwaniska wraz z Przewodnicz?cym Rady Gminy Iwaniska oraz Radnym Gminy dzieciom za aktywny udzia? we wspólnych zabawach. Dla wszystkich organizatorzy przygotowali pocz?stunek.
 
wstecz   dalej »