czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Zawody stra?ackie i otwarcie placu przy OSP w Kamie?cu


30 czerwca tj. niedziela o godz. 13.00 na stadionie sportowym w Iwaniskach odby?y si? zawody sportowo-po?arnicze. Druhowie z 6 jednostek ochotniczych stra?y po?arnych z gminy Iwaniska (tj. OSP Iwaniska, OSP Kamieniec, OSP ?opatno, OSP Myd?ów, OSP Ujazd, OSP Boduszów) oraz M?odzie?owa Dru?yna Po?arnicza w Iwaniskach wzi?li udzia? w zawodach. Dru?yny zmaga?y si? w nast?puj?cych konkurencjach: ?wiczenie bojowe oraz sztafeta po?arnicza 7x50m. Zawody przeprowadzi? Prezes Zarz?du Oddzia?u Gminnego Zwi?zku OSP RP w Iwaniskach Adam Sajda, a rywalizacja przebiega?a pod czujnym okiem komisji s?dziowskiej w sk?adzie: Starszy Kapitan Sebastian Sarama?ski, Kapitan Grzegorz Staniek, Aspirant Sztabowy Janusz Czerwik.

Wyniki ukszta?towa?y si? nast?puj?co:

I miejsce- OSP w Uje?dzie

II miejsce- OSP w Kamie?cu

III miejsce- OSP w Iwaniskach

 Wyró?nienie Wójta Gminy Iwaniska otrzyma?a M?odzie?owa Dru?yna Po?arnicza w Iwaniskach. Dru?yny zajmuj?ce miejsca na podium otrzyma?y puchary, a pozostali uczestnicy otrzymali podzi?kowania za udzia? w zawodach sportowo-po?arniczych.Wyró?nienie Wójta Gminy Iwaniska otrzyma?a M?odzie?owa Dru?yna Po?arnicza w Iwaniskach. Dru?yny zajmuj?ce miejsca na podium otrzyma?y puchary, a pozostali uczestnicy otrzymali podzi?kowania za udzia? w zawodach sportowo-po?arniczych.

            Nast?pnie o godzinie 16.00 Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Przewodnicz?cy Rady Gminy Iwaniska Wies?aw Kowalczyk, Wiceprzewodnicz?cy Rady Gminy Iwaniska Cezary Mi?kiewicz, Radny Rady Gminy Gabriel Majsak, So?tys so?ectwa Kamieniec Tadeusz Wójcik, Ks. Tomasz Kwa?nik, Komendant Powiatowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Opatowie Starszy Kapitan Sylwester Kochanowicz, Prezes Zarz?du Oddzia?u Zwi?zku OSP RP w Iwaniskach Adam Sajda, Prezes OSP w Kamie?cu Kazimierz Jezierski, Skarbnik OSP w Kamie?cu Jan Murek, Zbigniew Kwiatkowski, Jolanta Rusak oraz Przewodnicz?ca Ko?a Gospody? Wiejskich w Kamie?cu Joanna Wójcik dokonali uroczystego otwarcia zmodernizowanego placu przy OSP w Kamie?cu. Dzi?ki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wykonano ogrodzenie, u?o?ono kostk? brukow?, umieszczono ?awki i stojak na rowery, a tak?e posadzono ro?linno??. Plac zosta? równie? wyposa?ony w si?owni? zewn?trzn? w sk?ad której wchodzi: wyci?g górny, twister+wahad?o, biegacz, orbitrek i prasa no?na.

Po cz??ci oficjalnej przygotowano dla dzieci szereg atrakcji. Zosta?y przeprowadzone liczne zabawy i konkursy z udzia?em dzieci, które poprowadzi?a Sekretarz Gminy Iwaniska Wies?awa S?owik wraz z pracownikami Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach. Podczas trwania imprezy dzieci mog?y skorzysta? z k?cika malowania twarzy. Dodatkowo przeprowadzono prelekcje i pogadanki na temat bezpiecze?stwa podczas wakacyjnego wypoczynku i na drodze. Na zako?czenie Wójt Gminy Iwaniska, Przewodnicz?cy Rady Gminy Iwaniska oraz Wiceprzewodnicz?cy Rady Gminy Iwaniska rozdali wszystkim dzieciom elementy odblaskowe w postaci zawieszek i kamizelek. 
wstecz   dalej »