czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
WZRUSZAJ?CE PO?EGNANIE ABSOLWENTÓW W SZKOLE W UJE?DZIE

?roda, 19 czerwca 2019 roku by?a ostatnim dniem w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie dla Daniela Bednarczyka, Dariusza Czuba, Wiktorii Dudek, Kamili Kargul, Kamili Kost?pskiej, Klaudii Kost?pskiej, Patrycji Lenart, Moniki Orkisz, Weroniki Papaj, Mateusza Pier?ci?skiego, Mateusza Rutkowskiego, Agaty Sobczyk i Weroniki Wo?niak.

Uroczysto?? rozpocz??a si? przed budynkiem szko?y wykonaniem poloneza przez tegorocznych absolwentów. Dalsza cz??? tej bardzo podnios?ej, a zarazem wzruszaj?cej okoliczno?ci mia?a miejsce na sali gimnastycznej. Pad?o wiele ciep?ych s?ów, podzi?kowa? i ?ycze?.

Panie dyrektorze, a zarazem nasz wychowawco! Sprawi? Pan, ?e przez te wszystkie lata czuli?my si? bardzo wa?n? cz??ci? spo?eczno?ci Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie. Dzi?kujemy za to, ?e by? Pan zawsze otwarty na nasze problemy i propozycje. Zawsze zale?a?o Panu na nas i na tym, ?eby?my ze szko?y wynie?li nie tylko wysokie wyniki w nauce, ale co? wi?cej. Jest Pan cz?owiekiem zawsze u?miechni?tym, pe?nym poczucia humoru  i dystansu do samego siebie. Dzi?kujemy, ?e zawsze mogli?my z Panem po?artowa?, dzi?kujemy za to, ?e w ka?dej sytuacji mogli?my na Pana liczy?. ?yczymy, aby kierowa? Pan t? szko?? jak najd?u?ej, gdy? bez Pana nie by?aby taka sama, rozpocz??a Kamila Kost?pska.

Nie sposób nie podzi?kowa? równie? Panu Wójtowi – Markowi Sta?kowi. Zawsze b?dziemy pami?ta? ciep?e i pe?ne otuchy s?owa, które kierowa? Pan do nas podczas wielu wydarze? szkolnych oraz pozaszkolnych. S?yszeli?my od Pana s?owa uznania za nasze osi?gni?cia, wyst?py. Dzi?ki temu mo?emy dzi? w trakcie tego po?egnania powiedzie?, ?e uczyli?my si? w elitarnej szkole, doda?a Monika Orkisz.

S?owa podzi?kowania od absolwentów zosta?y skierowane równie? do nauczycieli, rodziców, pracowników szko?y oraz m?odszych kolegów i kole?anek.

 W czasie uroczysto?ci nagrody ksi??kowe z r?k wójta Gminy Iwaniska – Marka Sta?ka oraz dyrektora PSP w Uje?dzie – Marcina Urba?skiego odebrali uczniowie, którzy uko?czyli szko?? z wyró?nieniem: Monika Orkisz, Kamila Kargul, Patrycja Lenart, Wiktoria Dudek oraz Weronika Wo?niak. Dyplom Z?OTEGO ABSOLWENTA i nagrod? specjaln? za ?redni? ocen 5,67 oraz liczne osi?gni?cia w konkursach otrzyma?a Monika Orkisz. 

Ósmoklasi?ci przygotowali specjaln? niespodziank? dla spo?eczno?ci szkolnej w postaci dwóch krótkich filmów. Pierwszy z nich „KLASA 8 ZAPRASZA NA SEANS” przedstawia? najciekawsze wydarzenia z lat szkolnych. Drugi z kolei „NASZEMU WYCHOWAWCY ZA TRUD I WSPARCIE. DZI?KUJEMY!” by? specjalnym podzi?kowaniem dla wychowawcy klasy – Marcina Urba?skiego.

Tegorocznych absolwentów specjalnym programem artystycznym, drobnymi upominkami oraz przepysznym tortem po?egnali uczniowie klasy siódmej wraz z rodzicami.

W trakcie uroczysto?ci ka?dy z uczniów klasy VIII otrzyma? od wychowawcy klasy pami?tkowy „KLUCZ DO SUKCESU” oraz DYPLOM ABSOLWENTA.

Moi kochani m?odzi przyjaciele. To by?a niezwyk?a rado?? i przyjemno?? pracowa? z wami. Parafrazuj?c s?owa de Saint Exupery byli?cie dla mnie jak anio?y, które podnosi?y mnie, kiedy moje skrzyd?a zapomina?y jak lata?, mówi? Marcin Urba?ski. Pami?tajcie o tym, co powiedzia?a nasza mistrzyni – Otylia J?drzejczak: „Mamy wiele marze?, jednak ?eby si? zi?ci?y musimy przekszta?ci? je w cele…Cel nadaje bieg, wyznacza drog?…Cel to posiadanie klucza do kolejnych drzwi, gdy  pierwsze si? zamykaj?. Si?a tkwi w Tobie, tylko musisz wiedzie? dok?d chcesz i??…” – zako?czy? dyrektor szko?y.


 
wstecz   dalej »