czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
W SZKOLE W UJE?DZIE ZAKO?CZONO PE?EN SUKCESÓW ROK SZKOLNY 2018/2019


19 czerwca 2019 r. uczniowie Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie po?egnali rok szkolny 2018/2019. Uroczyste zako?czenie roku - to dla ka?dego ucznia chwila niezwykle radosna, nios?ca za sob? trud dziesi?ciu miesi?cy nauki, rozpoczynaj?ca jednak okres dwumiesi?cznej zabawy, rozrywki i beztroski.

W uroczysto?ci udzia? wzi?li: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, wiceprzewodnicz?ca Rady Gminy Iwaniska – Zofia Kowalska, przewodnicz?ca Komisji ds. O?wiaty, Kultury, Zdrowia i Bezpiecze?stwa Publicznego – Zofia Kokosa, radni Rady Gminy Iwaniska – W?adys?aw Orkisz i Gabriel Majsak, dyrektor Banku Spó?dzielczego w Staszowie Oddzia? w Iwaniskach – Edmund Szyma?ski, licznie zgromadzeni rodzice na czele z przewodnicz?c? Rady Rodziców – El?biet? Wo?niak, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz uczniowie.

Dzi?kuj?  Wójtowi Gminy Iwaniska – Markowi Sta?kowi za wspieranie  w ró?norodny sposób pracy naszej szko?y. Pan Wójt obejmowa? wielokrotnie patronatem nasze szkolne przedsi?wzi?cia. Motywowa? do pracy. Wsz?dzie gdziekolwiek bywa? rozs?awia? dobre imi? naszej szko?y, rozpocz?? dyrektor szko?y Marcin Urba?ski. Wyrazy wdzi?czno?ci kieruj? równie? w stron? obecnych tu radnych Rady Gminy Iwaniska za wspieranie naszych szkolnych inicjatyw. Dzi?kuj? równie? Gminnemu Zespo?owi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkó?, Instytucji Kultury Zamek Krzy?topór, Gminnemu Centrum Biblioteki i Kultury oraz wszystkim pracownikom Urz?du Gminy w Iwaniskach. Chcia?bym z?o?y? podzi?kowanie dyrektorowi BS Staszów/Oddzia? w Iwaniskach – Edmundowi Szyma?skiemu za wspieranie naszych inicjatyw w dziedzinie bankowo?ci i rozwijanie w?ród uczniów nawyku ?wiadomego oszcz?dzania, doda? dyrektor. Dzi?kuj? moim  Nauczycielom, którzy odkrywali talenty, motywowali do dzia?ania, zach?cali do wyt??onej pracy. Niskie uk?ony kieruj? w stron? Rodziców. Bez was Kochani Rodzice nie uda?oby si? zrealizowa? wielu przedsi?wzi?? – zako?czy? Marcin Urba?ski

W trakcie uroczysto?ci 19 uczniów klas IV – VIII otrzyma?o nagrody z r?k wójta Gminy Iwaniska oraz dyrektora Publicznej Szko?y Podstawowej w  Uje?dzie – Marcina Urba?skiego za uzyskanie ?rednich ocen 4,75 i wi?cej. Byli to nast?puj?cy uczniowie: Monika Orkisz, Kamila Kargul, Patrycja Lenart, Wiktoria Dudek, Weronika Wo?niak, Krystian Winiarski, Klaudia ?cibisz, Aleksandra Sobczyk, Wiktoria Sobczyk, Maria Strzy?, Kacper Sobczyk, Diana Kowalska, Natalia Wo?niak, Kacper ?cibisz, Zuzanna Madejska, Jakub Kargul, Bart?omiej W?odarski, Kacper Berdychowski i Julia Szczepa?ska. Dyrektor szko?y w Uje?dzie wyró?ni? uczniów za 100% frekwencj?, wr?czy? dyplomy dla sportowców, podzi?kowania za prac? w Samorz?dzie Uczniowskim oraz nagrody za konkursy ekologiczne. Kacper ?cibisz odebra? nagrod? Mistrza Oszcz?dzania z r?k dyrektora BS w Staszowie/Oddzia? w Iwaniskach, a uczniowie którzy zgromadzili najwi?cej na ksi??eczkach SKO dostali pami?tkowe upominki.

W trakcie uroczysto?ci odznaki „SZERYFA PRAW DZIECKA” z r?k Samorz?du Uczniowskiego otrzymali: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, dyrektor PSP w Uje?dzie– Marcin Urba?ski oraz przewodnicz?ca Rady Rodziców – El?bieta Wo?niak.

Zako?czenie roku szkolnego by?o doskona?? okazj? do tego, ?eby po?egna?, a przede wszystkim podzi?kowa? za d?ugoletni? prac? na rzecz Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie El?biecie Wo?niak– przewodnicz?cej Rady Rodziców. Swoj? wdzi?czno?? za pe?n? oddania i pasji prac? na rzecz Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie wyrazi? wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, radni Rady Gminy Iwaniska, dyrektor PSP w Uje?dzie, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

 
wstecz   dalej »