czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
SZKOLNY BIEG NIEPODLEG?O?CI W UJE?DZIE

Dnia 17 czerwca 2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie odby? si? „Bieg Niepodleg?o?ci”. By?a to kolejna uroczysto?? upami?tniaj?ca wa?ne rocznice w historii Polski. Inicjatywa ta mia?a za zadanie krzewienie patriotyzmu w?ród uczniów w nawi?zaniu do tradycji niepodleg?o?ciowych Narodu Polskiego oraz promocj? biegania jako formy aktywnego sp?dzania czasu wolnego w?ród dzieci, ich rodzin  oraz nauczycieli.

Uczniowie pobiegli wokó? po?o?onego w s?siedztwie szko?y pomnika historii, którym jest Zamek Krzy?topór. W strojach sportowych i z u?miechem na twarzy pokazali mieszka?com Ujazdu, ?e pami?taj? o bohaterstwie tych, którzy walczyli o wolno?? naszej ojczyzny. Najlepsi biegacze zostali nagrodzeni statuetkami, medalami oraz dyplomami ufundowanymi przez dyrektora PSP w Uje?dzie – Marcina Urba?skiego oraz organizatork? przedsi?wzi?cia –Ewelin? Ciepiela. Nad bezpiecze?stwem uczestników czuwali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie wraz z dzielnicowym – st. asp. Rados?awem Krakowiakiem oraz Pani Wies?awa Bednarska – higienistka szkolna z Niepublicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” w Iwaniskach.

Po zako?czonym biegu na Zamku Krzy?topór w Uje?dzie odby? si? piknik dla ca?ej spo?eczno?ci szkolnej zorganizowany przy aktywnej wspó?pracy z El?biet? Charymsk? – dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzy?topór w Uje?dzie oraz rodzicami uczniów. W trakcie spotkania dzielnicowy omówi? zasady bezpiecze?stwa, którymi uczniowie powinni kierowa? si? podczas wakacji oraz przedstawi? za?o?enia ogólnopolskiej kampanii „Kr?ci mnie bezpiecze?stwo…nad wod?”.

 
wstecz   dalej »