wtorek, 30 maj 2023
 
 
?wi?tokrzyskie czaruje!

To w?a?nie w my?l tego has?a m?odzie? i dzieci z Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach zwiedzaj? nasz wspania?y region i jego najpi?kniejsze zak?tki. O jednej z takich wycieczek pragniemy opowiedzie?.

Odby?a si? ona 14-06-2019r., czyli tu? przed zako?czeniem roku szkolnego, a jej celem by? Sandomierz oraz Baranów Sandomierski. Uczniowie klasy IV a i b oraz towarzysz?cy im uczniowie z klasy V a, b, VI a i VII b wraz z dwójk? najm?odszych uczestników z klasy I na wst?pie wyprawy zwiedzali Jednostk? Wojskow? w Sandomierzu. By?o to naprawd? niezapomniane spotkanie. Zostali?my powitani z wielk? serdeczno?ci? przez panie przewodnik, które krok po kroku opowiedzia?y nam o ?yciu i s?u?bie ?o?nierzy przebywaj?cych w jednostce. Poznali?my histori? i tradycj? jednostki. Mieli?my mo?liwo?? rozmowy z ?o?nierzami, którzy odpowiadali na ka?de pytanie zadane przez naszych uczniów. Wszystkie dzieci otrzyma?y s?odki pocz?stunek w postaci lodów, bowiem zwiedzanie odbywa?o si? w bardzo ciep?y, s?oneczny dzie?. Dalszym etapem naszej wycieczki by? Baranów Sandomierski, który nie bez przyczyny nazywany jest równie? Ma?ym Wawelem. Jest to niezwyk?e, pe?ne tajemnic, magiczne miejsce, owiane wieloma legendami, co tylko potwierdzi?y s?owa pani przewodnik, która podczas zwiedzania pomog?a nam przenie?? si? w czasy ?wietno?ci tego zamku. A spacer po parku otaczaj?cym ca?? posiad?o?? oczarowa? wszystkich. W ogrodzie  mogli?my podziwia? przepi?kne ro?liny, g?ównie daj?ce schronienie i wytchnienie przed s?o?cem drzewa, takie jak kwitn?ce tulipanowce, platany, ale tak?e czerwone/purpurowe ró?e oraz rze?by i fontanny b?d?ce ozdob? sam? w sobie.

Podsumowaniem naszej wycieczki niech b?d? s?owa Radka, ucznia klasy VII: „Uwielbiam podró?owa?, zwiedza? tak pi?kne zak?tki, zabytki, poznawa? nowych ludzi, a w parku Baranowa Sandomierskiego czuj? si? jakbym odbywa? podró? do innej epoki”. Ka?demu ?yczymy takich wra?e? i odczu?.
 
wstecz   dalej »