czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Z wiedz? ekologiczno - le?n? za pan brat!

Publiczna Szko?a Podstawowa w Iwaniskach ka?dego roku przyst?puje do dzia?a? ekologiczno – le?nych organizowanych przez Nadle?nictwo ?agów. Do g?ównych akcji, w których bierzemy aktywny udzia? zaliczamy: dokarmianie i obserwacj? ptaków zim?, ochron? lasów przed po?arem, poprzez udzia? w konkursie plastycznym o tej tematyce, dbanie i zach?canie innych do dbania o nasze ?rodowisko naturalne. Dlatego te? wiedza ekologiczno – le?na jest nam bardzo dobrze znana. W bie??cym roku szkolnym, mo?emy pochwali? si? zdobyciem I miejsca w konkursie wiedzy ekologiczno – le?nej zorganizowanego przez Nadle?nictwo ?agów przy wspó?pracy Zespo?u ?wi?tokrzyskich Parków Krajobrazowych. Tegorocznymi laureatami konkursu s? uczniowie klasy VIII b: Kacper Maziarz, Dawid Grzyb i Bartosz Nowak. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i jeste?my bardzo dumni z takiej postawy !

 
wstecz   dalej »