niedziela, 26 czerwiec 2022
 
 
Zako?czenie roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Myd?owie

19 czerwca 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Myd?owie  odby?o si? uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2018/2019. Na t? wyj?tkow? uroczysto?? przyby?o wielu zaproszonych go?ci. Oprócz licznie zgromadzonych rodziców, nauczycieli, oraz uczniów szko?a go?ci?a wójta gminy Iwaniska - Pana Marka Sta?ka, przewodnicz?c?  Komisji O?wiaty, Kultury, Zdrowia i Bezpiecze?stwa Publicznego – Zofi?  Kokos?, proboszcza parafii WNMP w Myd?owie -  ks. Tomasza Kwa?nika, przewodnicz?cego  rady gminy -  Wies?awa  Kowalczyka, wiceprzewodnicz?cego  rady gminy -  Cezarego  Mi?kiewicza, oraz przewodnicz?c? Rady Szko?y -  Pani? Dorot? Mi?kiewicz  Uroczysto?? rozpocz??a si? Msz? ?wi?t? o godz.10:00 , po której wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice, oraz zaproszeni go?cie udali si? do szko?y.  W tym roku szkolnym 14 uczniów zosta?o wyró?nionych za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie, za? 10 wychowanków  uzyska?o bardzo wysok? ?redni? ocen i otrzyma?o ?wiadectwo  z wyró?nieniem. Wszyscy  uczniowie otrzymali nagrody ksi??kowe ufundowane przez wójta gminy Iwaniska -  Pana Marka Sta?ka. Du?o dzieci otrzyma?o dodatkowo nagrody za udzia? w akcji „ Misiek Zdzisiek Zbiera nakr?tki’’, a tak?e zbiórk? baterii i oszcz?dzanie w SKO. Uroczysto?? u?wietni? program artystyczny wykonany przez uczniów klasy VII, którzy w ten sposób po?egnali klas? VIII. Uczniowie klasy VIII na zako?czenie zata?czyli poloneza. Nast?pnie pani dyrektor Gra?yna Krakowiak,  oraz pan wójt  podzi?kowali uczniom, nauczycielom i rodzicom za prac?, oraz  zaanga?owanie w ?ycie szko?y, jak równie?  ?yczyli pi?knych wakacji. Pani dyrektor z?o?y?a serdeczne podzi?kowania wójtowi i radzie gminy za ca?oroczne wsparcie finansowe szko?y.  Nauczycielami odpowiedzialnymi za przygotowanie przedstawienia by?y: Magdalena Chru?ciel i Agata Job – Wiktor. Po cz??ci oficjalnej uczniowie udali si? do klas , by z r?k wychowawców odebra? ?wiadectwa szkolne. Anna Majsak

 
wstecz   dalej »