niedziela, 26 czerwiec 2022
 
 
SZKOLNA KASA OSZCZ?DNO?CI ZE SZKO?Y W UJE?DZIE LAUREATEM KONKURSU TALENTOWISKO

13 czerwca 2019 roku przedstawiciele Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie uczestniczyli w uroczystej gali rozdania nagród laureatom Ogólnopolskiego Programu Talentowisko w siedzibie Banku Polskiej Spó?dzielczo?ci w Warszawie.

Szkolna Kasa Oszcz?dno?ci dzia?aj?ca pod patronatem Banku Spó?dzielczego w Staszowie/Oddzia? w Iwaniskach zaj??a pierwsze miejsce w konkursie „Oszcz?dzanie w SKO procentuje w Banku Spó?dzielczym” regionalnego etapu szkó? podstawowych zdobywaj?c tym samym nagrod? w wysoko?ci 2000 z?otych. Podczas uroczysto?ci wr?czania nagród w Warszawie szko?? reprezentowali: dyrektor– Marcin Urba?ski, opiekun SKO – Anna Go?yska oraz cz?onkowie SKO, którzy najsystematyczniej oszcz?dzali na ksi??eczkach: Kacper ?cibisz, Zuzanna Madejska i Monika Orkisz. Delegacja odebra?a gratulacje od Prezesa Zarz?du Banku Polskiej Spó?dzielczo?ci, a tak?e otrzyma?a pami?tkowe upominki.

Po cz??ci oficjalnej wr?czania nagród wszyscy mieli okazj? uczestniczy? w bardzo ciekawym i pouczaj?cym wyk?adzie motywacyjnym mistrzyni olimpijskiej w p?ywaniu – Otylii J?drzejczak po?wi?conego sposobom osi?gania celu: „Pod tafl? wody. Tam wszystko si? zacz??o”. Dla cz?onków SKO z Ujazdu niezapomnianym prze?yciem by?a mo?liwo?? zrobienia zdj?? ze znan? p?ywaczk?.

Chcia?bym podzi?kowa? dyrektorowi BS Staszów Oddzia? w Iwaniskach – Edmundowi Szyma?skiemu oraz pracownikom za wspieranie naszych inicjatyw w dziedzinie bankowo?ci i rozwijanie w?ród uczniów nawyku ?wiadomego oszcz?dzania. To mi?dzy innymi dzi?ki aktywnej wspó?pracy z Bankiem Spó?dzielczym w Staszowie Oddzia? w Iwaniskach otrzymali?my tak presti?ow? nagrod? – mówi Marcin Urba?ski, dyrektor PSP w Uje?dzie

Szkole sukcesu pogratulowa? tak?e wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek ?ycz?c jednocze?nie dalszego zaanga?owania w dziedzin? bankowo?ci oraz zdobywania kolejnych nagród.

 
wstecz   dalej »