czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
TYDZIE? J?ZYKÓW OBCYCH W SZKOLE W UJE?DZIE

10 czerwca 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie odby?o si? podsumowanie Tygodnia J?zyków Obcych pod has?em: „Znajomo?? j?zyków jest bram? do wiedzy”.

G?ównym celem trwaj?cych w szkole obchodów by?o podkre?lenie roli znajomo?ci j?zyków we wspó?czesnym ?wiecie, zach?canie do prze?amania barier j?zykowych i pog??bienie zainteresowa? j?zykami obcymi.

Obchody rozpocz??y warsztaty z j?zyka francuskiego, które przeprowadzi?a pani Ewelina Pilchowiec – Góral. Lekcja francuskiego by?a dla uczniów nowo?ci?, gdy? wcze?niej nie uczyli si? tego j?zyka. Podczas zaj?? poznali nie tylko przydatne zwroty i wyra?enia, ale równie? dowiedzieli si? o kulturze, obyczajach i zabytkach Francji. Dodatkowo pani Ewelina przygotowywa?a piosenk? w j?zyku francuskim, któr? za?piewano w trakcie akademii podsumowuj?cej tydzie? j?zykowy.

W szkole zosta? tak?e zorganizowany konkurs o Wielkiej Brytanii, którego rozstrzygni?cie nast?pi?o w dzie? podsumowania. Zwyci?zcy otrzymali nagrody z r?k dyrektora PSP w Uje?dzie – Marcina Urba?skiego oraz organizatorów Tygodnia J?zyków Obcych – Anny Go?yskiej i Eweliny Pilchowiec – Góral.

Ponadto uczniowie pog??biali i rozwijali znajomo?? j?zyka angielskiego poprzez ró?norodne gry i zabawy j?zykowe, rozwi?zywali quizy, odgrywali scenki, a m?odsze dzieci ogl?da?y bajki angloj?zyczne oraz s?ucha?y historyjek obrazkowych. Ciekawym dzia?aniem by?o te? czytanie i t?umaczenie legend i tekstów historycznych, a nast?pnie wcielanie si? w postacie zwi?zane z histori? krajów angloj?zycznych oraz Polski.

10 czerwca 2019 roku w dzie? podsumowania dzia?a? j?zykowych uczniowie przygotowali akademi? przybli?aj?c? wa?ne informacje na temat Wielkiej Brytanii. Zaprezentowali zabytki, zwyczaje, charakterystyczne potrawy i znane postacie. Na zako?czenie za?piewali piosenki w j?zyku francuskim i angielskim.

Tego dnia dyrektor PSP w Uje?dzie, organizatorzy uroczysto?ci, a tak?e uczniowie reprezentuj?cy Angli? i Francj? – James Bond i francuska piosenkarka udali si? do zaprzyja?nionych ze szko?? instytucji przekazuj?c podzi?kowania za wspó?prac? w trzech j?zykach: polskim, angielskim i francuskim. Podzi?kowania z?o?yli na r?ce: wójta Gminy Iwaniska – Marka Sta?ka, sekretarz Gminy Iwaniska – Wies?awy S?owik, dyrektora Banku Spó?dzielczego w Staszowie/Oddzia? Iwaniska – Edmunda Szyma?skiego, dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzy?topór- El?biety Charymskiej, dyrektor Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach – Magdaleny Pietrzyk, dyrektor Gminnego Zespo?u Ekonomiczno – Administracyjnego Szkó? w Iwaniskach – Danuty Kargulewicz, przewodnicz?cej Rady Rodziców – El?biety Wo?niak. 

„Organizowanie tego typu wydarze? j?zykowych daje mo?liwo?? zaprezentowania kompetencji i talentów j?zykowych, rozwijania wiedzy dotycz?cej kultury i krajów obcoj?zycznych, a jednocze?nie sp?dzania czasu na dobrej zabawie”. – mówi dyrektor szko?y.

 
wstecz   dalej »