czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Szko?a w Myd?owie zaj??a I miejsce w konkursie ekologicznym


Od wielu lat Publiczna Szko?a Podstawowa w Myd?owie osi?ga sukcesy w realizacji programu konkursu Ekologicznego Zwi?zku Gmin Dorzecza Koprzywianki: „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady,” który realizowany jest pod kierunkiem nauczyciela Miros?awy Tutak i przy wsparciu Wójta Gminy Iwaniska Pana Marka Sta?ka.

            W tegorocznej XIII edycji konkursu, do której  przyst?pi?o 38 szkó? z 15 gmin, Publiczna Szko?a Podstawowa w Myd?owie, Gmina Iwaniska zdoby?a 100 pkt./100 pkt. mo?liwych do zdobycia i zaj??a I miejsce. W nagrod? otrzyma?a urz?dzenie wielofunkcyjne z mo?liwo?ci? drukowania, kopiowania i skanowania, a uczniowie za najlepsze wyniki w konkursach indywidualne nagrody.

            Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród przez cz?onka Zarz?du Ekologicznego Zwi?zku Gmin Dorzecza Koprzywianki – pana Paw?a Dzioba, odby?o si? 14 czerwca 2019 r. w budynku Urz?du Gminy w Ba?kowicach.Osi?gni?cia uczniów z Myd?owa:

·         W konkursie plastycznym w klasach I – III pod has?em: „Na ochronie ?rodowiska, Twoje zdrowie zyska," I miejsce zdoby?a uczennica z klasy III Maja Piwowarczyk, a II miejsce uczennica z klasy III Maja Kowalska.

·         W konkursie wiedzy  w klasach IV – VIII na temat: „?ród?a zanieczyszcze? ?rodowiska naturalnego,”

I miejsce uczennica klasy VIII – Sylwia Kurasi?ska, a II miejsce uczennica klasy VIII – Natalia Sajda.

·         W konkursie na opracowanie ulotki informacyjnej do has?a; „Na ochronie ?rodowiska, Twoje zdrowie zyska, I miejsce zdoby?a uczennica klasy VIII Julita D?ugosz, a II miejsce równie? uczennica klasy VIII Natalia Sajda.

·         W konkursie na „Zbiórk? zu?ytych baterii” I miejsce zaj?? ucze? klasy IV Mateusz Rusak. 

Spo?ród wielu dzia?a? realizacji programu, przeprowadzonych w szkole w Myd?owie, na uwag? zas?uguje organizacja Dnia Ziemi w dniu 30 kwietnia 2019 roku, w której  uczestniczyli: rodzice, nauczyciele i ca?a spo?eczno?? uczniowska. Uroku inscenizacji doda?y pi?kne stroje i rekwizyty, a motywem przewodnim uroczysto?ci by?o has?o: „Czyste powietrze, gleba, woda, zdrowia doda!”

Natomiast uczennice z klasy IV szko?y podstawowej, nale??ce do ko?a tanecznego „Promyk,” przedstawi?y „Taniec kwiatów” oraz ?piewa?y wymowne piosenki, b?d?ce apelem do ludzi, by chronili ?rodowisko naturalne.

Wszystkie zrealizowane zadania w ramach programu odby?y si? przy bardzo du?ym zaanga?owaniu uczniów i ich rodziców.

Miros?awa Tutak

 
wstecz   dalej »