wtorek, 30 maj 2023
 
 
Wraz z fina?em nauki szkolnej uczniowie klas drugich Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach zako
Okres treningów obejmowa? czas od 3 kwietnia 2019 r. do 15 czerwca 2019 r., wówczas dzieci uczestniczy?y w projekcie powszechnej nauki p?ywania pod has?em ,,Umiem p?ywa?”.

Organizatorem przedsi?wzi?cia by? Wojewódzki O?rodek Sportu w Kielcach oraz Wójt Gminy Marek Staniek. Program obejmowa?20 godzin lekcyjnych realizowanych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. G?ównym celem zaj?? by?o oswojenie
z wod? zarówno p?ytk? jak i g??bok? wszystkich uczestników projektu. Zaj?cia cieszy?y si? du?? popularno?ci?, co da?o mo?liwo?? zrealizowania tre?ci programowych. Uczniowie klas drugich pod opiek? instruktorów nauki p?ywania opanowali umiej?tno?ci podstaw p?ywania w czterech stylach: Rybka, Foka, Nurek oraz Delfinek.Na zako?czenie zaj?? na basenie uczestnicy otrzymali certyfikaty uko?czenia podstawowego kursu p?ywania.

Wspólne wyjazdy pod opiek? koordynatora projektu pani Ma?gorzaty Banaczyk oraz wychowawcy pani Edyty Zapart zintegrowa?y zespo?y klasowe. ?wiczenia i zabawy w wodzie da?y mo?liwo?? ruchowego i emocjonalnego ,,wy?ycia si?” oraz dostarczy?y rado?ci i satysfakcji. Sta?y si? jedn? z aktywnych form sp?dzania czasu wolnego pod okiem wyspecjalizowanej kadry. Da?y uczestnikom doskona?y pocz?tek do kontynuacji przygody z p?ywaniem.

 
wstecz   dalej »