czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
UCZNIOWIE Z UJAZDU NA RAJDZIE ROWEROWYM ?LADAMI OSSOLI?SKICH


Klub Pasjonatów Wycieczek Rowerowych z Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie prowadzi o?ywion? i intensywn? dzia?alno?? w tegorocznym sezonie turystyki rowerowej. W sobot? 09 czerwca 2019 roku odby? si? kolejny ju? rajd, którego trasa wiod?a ?ladami Ossoli?skich.

Dystans wycieczki wynosi? oko?o 60 kilometrów i obejmowa? takie miejscowo?ci jak: Ujazd, Konary, Górki Klimontowskie, Klimontów, Adamczowice i Ossolin. Tym razem uczestnicy rozpocz?li wypraw? dosy? nietypowo, gdy? wyje?d?aj?c spod szko?y w Uje?dzie podjechali do Zamku Krzy?topór. Dzi?ki uprzejmo?ci dyrektor – El?biety Charymskiej mieli tu okazj? uczestniczy? w bardzo ciekawej lekcji historycznej zwiedzaj?c ruiny zamku pod okiem pani przewodnik –Iwony Pawlik, która oprowadzi?a ich po najskrytszych zakamarkach i zapozna?a z ?yciem Krzysztofa Ossoli?skiego, dawnymi zwyczajami, czy te? licznymi legendami.

Po zwiedzeniu zamku rowerzy?ci udali si? w dalsz? tras?. Dotarli do Górek Klimontowskich, gdzie znajduje si? Pa?ac Ossoli?skich.Nast?pnie przejechali najd?u?sz? w Europie alej? kasztanowców prowadz?c? do Klimontowa.W Klimontowie odwiedzili ufundowany przez Jana Zbigniewa Ossoli?skiego zespó? klasztorny podominika?ski z XVII w.St?d udali si? do ko?cio?a ?w. Józefa, gdzie uczestniczyli w sprawowanej mszy ?wi?tej z okazji Diecezjalnego Spotkania M?odych. Tutaj te? czeka?a ich mi?a niespodzianka – rowerzy?ci spotkali ksi?dza misjonarza, a jednocze?nie absolwenta szko?y w Uje?dzie – Grzegorza Kasprzyckiego.

Po pe?nej wra?e? wizycie w Klimontowie uczniowie wyruszyli do Ossolina, gdzie zobaczyli ruiny Zamku Ossoli?skich. Wspi?li si? strom? ?cie?k? na jego pozosta?o?ci, czyli most przerzucony nad drog? i niewielki fragment bramy wjazdowej. Z góry podziwiali niesamowite widoki. W Ossolinie zatrzymali si? równie? przy XVII-wiecznej Kaplicy Betlejemskiej, przy której corocznie odprawiana jest pasterka z ?yw? szopk? i inscenizacjami.

Ca?odniowa wyprawa rowerowa mia?a charakter nie tylko rekreacyjny, ale równie? edukacyjny. Cz?onkowie Klubu Pasjonatów Wycieczek Rowerowych poznali kolejne fascynuj?ce miejsca województwa ?wi?tokrzyskiego. Mimo ?aru lej?cego si? z nieba dzielnie pokonali d?ug? tras?.

Organizatorami rajdu byli dyrektor szko?y – Marcin Urba?ski oraz nauczycielka j?zyka angielskiego – Anna Go?yska.

 
wstecz   dalej »