wtorek, 09 sierpień 2022
 
 
15 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

 30 maj? 2019 roku w PSP w Iwaniskach odby? si? Dzie? Europejski. Uroczysto?? mia?a w tym roku szczególny charakter 15 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ. Uczniowie klas pi?tych, szóstych, siódmych, ósmych, i trzecich gimnazjum zebrali si? na sali gimnastycznej udekorowanej w barwy narodowe i unijne. Uroczysto?? otworzy?a pani dyrektor Michalska - Kapsiak, witaj?c wszystkich zebranych, nast?pnie wprowadzono Sztandar Szko?y, i od?piewano Hymn Polski i Hymn Unii Europejskiej.

15 lat Polski w UE, to temat plakatów, które zosta?y wykonane przez poszczególne klasy w ramach zada? konkursowych na Dzie? Europejski. Uczniowie prowadz?cy uroczysto??: Karolina Grabowiec, Julia Pasik i Konrad Balicki zapraszali zespo?y klasowe do prezentacji swoich plakatów. Wiele emocji towarzyszy?o uczniom podczas  prezentacji pa?stw Unii Europejskiej. Burzliwe brawa otrzyma?a klasa  III a gimnazjum. Uczniowie wcielili si? w role greckich bogów, i jak na Greków przysta?o,  zata?czyli równie? ,,Zorb?,,. Spo?eczno?? szkolna ?wietnie si? bawi?a te? przy kolejnej prezentacji, któr? by?a piosenka wylosowanego pa?stwa. Uczniowie musieli si? tak?e wykaza? wiedz? na temat zabytków architektury europejskiej. Zmagania konkursowe ocenia?a komisja w sk?adzie: pani Anna Michalska Kapsiak, pani Halina Pasiek - Wójcik i pani Beata Prokop. Zadania oceniano w dwóch kategoriach wiekowych: klasy V i VI oraz klasy VII, VIII, i III gimnazjum. Pierwsze miejsce w I kategorii zaj??a klasa V b, natomiast I miejsce w II kategorii uzyskali uczniowie klasy III b gimnazjum. Dzie? Europejski zosta? zorganizowany przez pani? Zdzis?aw? Radzimowsk?  - wicedyrektora PSP, pani? Barbar? Grze?kiewicz - nauczyciela historii, i pani? Iwon? Otr?b? - nauczyciela j?zyka angielskiego, we wspó?pracy z wychowawcami PSP w Iwaniskach.

 
wstecz   dalej »