niedziela, 26 czerwiec 2022
 
 
UCZNIOWIE PUBLICZNEJ SZKO?Y PODSTAWOWEJ W IWANISKACH WSPOMINALI POSTA? ?WI?TEGO JANA PAW?A II


99. rocznica urodzin ?wi?tego Jana Paw?a II przypadaj?ca na dzie? 18 maja 2019 r. sta?a si? dla uczniów Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach okazj? do wspomnie? ?ycia i my?li naszego Papie?a.

Spotkanie ca?ej spo?eczno?ci szkolnej oraz licznie przyby?ych rodziców w dniu 17 maja 2019 r. rozpocz??a Dyrektor szko?y Pani Anna Michalska – Kapsiak. W serdecznej atmosferze i pi?knej scenerii,w?ród zapachów majowych  bzów wszyscy mogli poczu? si? wspólnot?.

Tegoroczny program artystyczny kierowa? uwag? s?uchaczy na potrzeb? kszta?towania podstawowych warto?ci cz?owieka – mi?o?ci, dobra, prawdy, pi?kna, modlitwy, wytrwa?o?ci, cierpliwo?ci, które stanowi? fundament ?ycia chrze?cija?skiego. W ?wiecie pe?nym zagro?e? czyhaj?ych na m?odych ludzi potrzeba przypomina? o tym, co wa?ne w ?yciu cz?owieka. Trzeba pami?ta? o prawdach podstawowych, fundamentalnych, o umiej?tno?ci dokonywania wyboru dobra w ?yciu. Warto si?ga? do skarbca my?li nauczania ?wi?tego Jana Paw?a II, które s? niejako testamentem dla nas Polaków, zadaniem do wype?nienia. Szczególnym drogowskazem dla dzieci i m?odzie?y mog? sta? si? s?owa papieskiego nauczania:

„Musicie od siebie wymaga?, cho?by nawet inni od was nie wymagali. Trzeba by? gotowym stawi? czo?o wszystkim trudno?ciom i pokona? wszystkie przeszkody, by osi?gn?? zamierzony cel…”

W czasie uroczysto?ci uczniowie wyrecytowali wiele pi?knych i pe?nych g??bi tekstów przemówie? papieskich. Mo?na by?o pomy?le? o swoim ?yciu, zaduma? si? nad przes?aniem wiersza Buszmana „Takim by?”

Dobrze by takim by?o by?
Szcz??liwym, lecz nie og?upia?ym
I prostym, ale nie prostakiem
I m?drym, nie zarozumia?ym.
Wymagaj?cym, nie tyranem
I kochaj?cym, nie kochliwym
Dostojnym by?, lecz nie wynios?ym
I dobrym, a nie pob?a?liwym.
Co dnia wierz?, ?e - uda si?.
Odwa?nym, a nie hardym by?
Stanowczym, ale nie upartym
I ufnym by?, lecz nie naiwnym
Nie z?otym, ale czego? wartym.
S?u?ebnym by?, lecz nie s?u?alczym
Troskliwym, ale nie nachalnym
Cz?owiekiem ludzkim nade wszystko
Cho? niekoniecznie idealnym.

T? wzruszaj?c? szkoln? uroczysto?? przygotowali uczniowie pod opiek? swoich nauczycieli: Pani Ma?gorzaty  Banaczyk, Pani Joanny Madej, Pani Teresy ?urek, przy wspó?pracy Rodziców.

Spotkanie przepe?nione rado?ci? i nadziej? p?yn?c? z wiary, ?e dobro zwyci??y
w ?yciu cz?owieka, ubogacone piosenkami: „Jezus Ratownik”, „Tak jest ma?o czasu”, „S?owia?ski”, „Co? si? ?wi?ci” oraz ta?cem przy piosence „Tak, tak, Panie” w wykonaniu uczniów klas: IIb, Va i VIa, zako?czy? wspólny ?piew „Barki”.

„Niech s?owa tej pie?ni zabrzmi? w naszych ustach, nape?ni? serca i pop?yn? prosto do Domu Ojca”- wierzymy, ?e tak si? sta?o… 
wstecz   dalej »