środa, 12 sierpień 2020
 
 
UCZNIOWIE Z UJAZDU POKONALI KOLEJN? TRAS? ROWEROW?


W sobot? 18 maja 2019 roku cz?onkowie Klubu Pasjonatów Wycieczek Rowerowych ze szko?y w Uje?dzie wyruszyli na kolejn? wypraw? rowerow?. Tym razem celem podró?y by?a Góra Witos?awska w Pa?mie Jeleniewskim.

Trasa wycieczki rozpocz??a si? spod budynku szko?y w Uje?dzie  i przebiega?a przez: Iwaniska, Plant?, Rudniki, Modliborzyce, Baranówek, Ba?kowice i Witos?awice. Rowerzy?ci mieli do pokonania oko?o50 kilometrów.

W trakcie rajdu uczestnicy zwiedzali okoliczne, ciekawe miejsca dowiaduj?c si? wielu nowych informacji na ich temat. Najpierw zatrzymali si? w zabytkowym parku w Plancie, gdzie podziwiali alej? kasztanow?, aleje lipowe i kapliczk? z inskrypcj? „Postawi? kaza?a Siostra Mi?osierdzia Cecylia ??picka, 1859 roku”.

Kolejnym punktem wyprawy by?y Modliborzyce, gdzie cykli?ci ze szko?y w Uje?dzie mieli mo?liwo?? zwiedzania ko?cio?a parafialnego pod wezwaniem ?wi?tego Benedykta. Nast?pnie zapalili symboliczny znicz na grobie uczestnika pierwszego patrolu konnego Kompanii Kadrowej 1914 roku – pu?kownika Antoniego Zdzis?awa Jab?o?skiego spoczywaj?cego na tamtejszym cmentarzu.Dalej trasa wycieczki wiod?a do Witos?awic, miejscowo?ci po?o?onej w strefie ochronnej Jeleniowskiego Parku Narodowego. St?d pieszo udali si? le?n? ?cie?k? prowadz?c? na szczyt Góry Witos?awskiej, gdzie znajduj? si? drewniana Kaplica pw. Zes?ania Ducha ?wi?tego z XVIII wieku. Na szczycie zachwycali si? niezwykle urokliwym krajobrazem i klimatem tego miejsca. Schodz?c odpocz?li chwil? obok kapliczki z przepi?kn? rze?b? Chrystusa upadaj?cego pod krzy?em.

Dzi?ki wspó?pracy z proboszczem parafii pod wezwaniem Matki Bo?ej Matki Ko?cio?a i ?w. Stanis?awa Kostki w Nagorzycach, ksi?dzem Wies?awem Grzegorczykiem pobyt w Witos?awicach oraz na Górze Witos?awskiej by? niezwykle ciekawym wydarzeniem o charakterze edukacyjnym.

W drodze powrotnej uczestnicy rajdu odwiedzili Ko?ció? ?w. Miko?aja w Ba?kowicach. Rowerzy?ci zostali tu przywitani przez wicedziekana dekanatu ?wi?tokrzyskiego, a jednocze?nie w?odarza parafii ksi?dza kanonika Jerzego Kubika, który opowiedzia?  wiele ciekawostek o ko?ciele i jego patronie.

Mimo niemal ca?odniowej wyprawy i upalnej pogody wszyscy dzielnie pokonali wymagaj?c? tras?. Wycieczka stanowi?a nie tylko aktywny sposób sp?dzania wolnego czasu, ale równie? ?yw? lekcj? historii i poznawania niezwykle urokliwych regionów województwa ?wi?tokrzyskiego.

Organizatorami rajdu byli dyrektor szko?y – Marcin Urba?ski oraz nauczycielka j?zyka angielskiego – Anna Go?yska.

 
wstecz   dalej »