niedziela, 26 czerwiec 2022
 
 
ZACZYTANA PRZERWA W SZKOLE W UJE?DZIE POD HONOROWYM PATRONATEM WÓJTA GMINY IWANISKA  MARKA STA?KA

W dniach 09 – 13 maja 2019 roku Publiczna Szko?a Podstawowa w Uje?dzie przyst?pi?a do ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie” w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Dzia?aniom  propaguj?cym czytelnictwo  przy?wieca?y s?owa Wis?awy Szymborskiej: "Czytanie ksi??ek to najpi?kniejsza zabawa, jak? sobie ludzko?? wymy?li?a.

Udzia? w „Przerwie na czytanie” mia? na celu  promocj? czytelnictwa w?ród uczniów oraz rozbudzenie ich pasji i zainteresowa? czytelniczych. 13 maja 2019 roku ca?? spo?eczno?? uczniowsk? przekonywali do tego niecodzienni lektorzy: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, wiceprzewodnicz?ca Rady Gminy Iwaniska – Zofia Kowalska, przewodnicz?ca Komisji ds. O?wiaty, Kultury, Zdrowia i Bezpiecze?stwa Publicznego – Zofia Kokosa, dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzy?topór w Uje?dzie– El?bieta Charymska, dyrektor Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach – Magdalena Pietrzyk, Przewodnicz?ca Rady Rodziców – El?bieta Wo?niak, dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie – Marcin Urba?ski orazksi?dz Adam Pikula.Tego wyj?tkowego dnia czytane by?y znane i mniej znane legendy dotycz?ce najbli?szych regionów i Ma?ej Ojczyzny. Opowiadania wzbudzi?y ciekawo?? i zainteresowanie wszystkich, którzy s?uchali z zapartym tchem poznaj?c historie i tre?ci polskich legend oraz dowiaduj?c si? nowych ciekawostek na temat okolicznych miejscowo?ci. Uczniowie w ró?nych grupach wiekowych wys?uchali niezwyk?ych opowie?ci m.in. o  Opatowie,  o tajemnicach Zamku Krzy?topór w Uje?dzie i pobliskich okolicach.

„Przerw? na czytanie” koordynowali: dyrektor PSP w Uje?dzie – Marcin Urba?ski oraz nauczyciele – Teresa S?owik i Anna Go?yska.

Dzia?ania realizowane w ramach akcji w szkole powi?zane by?y równie? z 3. Narodowym Dniem Czytania Pisma ?wi?tego przypadaj?cego na niedziel? 5 maja 2019 i inauguruj?cego 11. Tydzie? Biblijny pod has?em zaczerpni?tym z pierwszego Listu ?w. Piotra: “G?osili ewangeli? moc? Ducha ?wi?tego”. W??czaj?c si? w te obchody w szkole zosta? zorganizowany „Tydzie? Czytania Pisma ?wi?tego”, podczas którego ks. Adam Pikula codziennie czyta? fragmenty Ewangelii wed?ug ?w. Jana zarówno przedszkolakom, jak i starszym uczniom.

W miesi?cu maju w szkole organizowany jest tak?e kiermasz ksi??ek, na którym uczniowie, rodzice i nauczyciele maj? okazj? zakupi? wybrane pozycje ksi??kowe. Kiermasz zyskuje wielu zwolenników ch?tnie nabywaj?cych nowe okazy oraz stanowi jedno z wielu dzia?a? upowszechniaj?cych czytelnictwo.

Podsumowuj?c dzia?ania czytelnicze dyrektor PSP w Uje?dzie – Marcin Urba?ski podzi?kowa? wszystkim za aktywne uczestnictwo w akcjach, które maj? wielk? warto?? edukacyjn?. „Obecnie wa?ne jest zwrócenie uwagi na konieczno?? czytania, by obudzi? w dzieciach nawyk do si?gania po ksi??ki, a skutecznym na to sposobem jest mi?dzy innymi g?o?ne czytanie. „Zaczytana przerwa”oraz „Tydzie? Czytania Pisma ?wi?tego” okaza?y si? niesamowitymi spotkaniami czytelniczymi, a czytanie przez znane osoby dostarczy?o wielu ciekawych wra?e?” – doda? dyrektor.

 
wstecz   dalej »