piątek, 14 sierpień 2020
 
 
Wyrwani z niewoli go??mi Krzy?toporu

Dnia 8 maja 2019r. wychodz?c naprzeciw zagro?eniom czyhaj?cym we wspó?czesnym ?wiecie na m?odego cz?owieka, zorganizowano w zamku Krzy?topór w Uje?dzie spotkanie o charakterze profilaktycznym. Realizacja tego wspania?ego przedsi?wzi?cia by?a mo?liwa dzi?ki Wójtowi Gminy Iwaniska – panu Markowi Sta?kowi, Gminnej Komisji Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych oraz Dyrekcji Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach.

Spotkanie adresowane by?o do uczniów klas IV – VIII wszystkich szkó? podstawowych z terenu gminy Iwaniska oraz do m?odzie?y gimnazjalnej. W tym roku mia?o ono nieco inny charakter ni? w latach ubieg?ych. By? to bowiem koncert profilaktyczny w wykonaniu dwóch m?odych m??czyzn – Piotra Zalewskiego i Jacka Zajkowskiego pod nazw? „Ku wolno?ci”. M??czy?ni ci, b?d?c po ró?nego rodzaju do?wiadczeniach ?yciowych, stworzyli zespó? „Wyrwani z niewoli” graj?cy muzyk? hip – hopow?. Pomys?odawczyniami takiej formy dzia?a? profilaktycznych by?y panie: Mariola Bednarska – Pasieka oraz Aneta Kargulewicz.

Podczas spotkania wykonawcy ukazali m?odzie?y ?wiat bez alkoholu, narkotyków i wszelkich innych u?ywek, a zrobili to w bardzo oryginalny sposób, opieraj?c wszystko na w?asnych do?wiadczeniach ?yciowych. Jak sami mówi? o sobie, zostali wyrwani z niewoli ró?nych uzale?nie? i teraz chc? przestrzega? przed tym innych m?odych ludzi.

            Dzi?ki nietypowej relacji, któr? uda?o si? im zbudowa?, m?odzie? ch?tnie w??czy?a si? we wspólny ?piew i dzielenie si? swoimi przemy?leniami. Jacek i Piotr u?wiadomili m?odemu cz?owiekowi, ?e nawet z najgorszego dna mo?na si? podnie??. Oni nieustannie pokazuj? to swoim ?yciem, bowiem Piotr sko?czy? psychologi?, obecnie studiuje socjoterapi?, a Jacek jest artyst? hip – hopowym. U?wiadomili tak?e zebranym, jak wa?ne jest zachowanie w ?yciu odpowiedniej hierarchii warto?ci i umiej?tno?ci dokonywania w?a?ciwych wyborów. Swoim koncertem przeplatanym ?wiadectwami ?yciowymi sk?onili m?odego cz?owieka do refleksji nad w?asnym ?yciem.

            Taka forma przekazu najwa?niejszych zagadnie? z zakresu profilaktyki pozwoli?a inaczej spojrze? na wszechobecny w dzisiejszym ?wiecie problem uzale?nie?. Wyst?p zosta? nagrodzony gromkimi brawami, a chwile sp?dzone z tymi jak?e warto?ciowymi lud?mi z pewno?ci? pozostan? na d?ugo w pami?ci m?odzie?y.

 
wstecz   dalej »