środa, 12 sierpień 2020
 
 
UCZNIOWIE Z UJAZDU ROZPOCZ?LI SEZON ROWEROWY


W sobot? 11 maja 2019 roku uczniowie Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie uczestniczyli w rajdzie rowerowym  zorganizowanym w ramach dzia?aj?cego w szkole Klubu Pasjonatów Wycieczek Rowerowych.

Trasa wyprawy wiod?a przez trzy gminy Iwaniska, Lipnik i Opatów i obejmowa?a nast?puj?ce miejscowo?ci: Ujazd, Toporów, Boduszów, Myd?ów, Kr?pa, T?cza, Iwaniska Kaczyce, Grocholice, W?ostów, Karwów oraz Tudorów.

Pierwszym punktem rajdu by? W?ostów, gdzie znajduje si? ?redniowieczny ko?ció? pw. Jana Chrzciciela. Pierwsza ?wi?tynia mia?a tu powsta? przed 1153 rokiem. W tym?e ko?ciele mia? by? ochrzczony oko?o 1160 roku Wincenty Kad?ubek. Ko?ció? pw. Jana Chrzciciela wybudowany zosta? w drugiej po?owie XIII w. lub na pocz?tku XIV w. O tych i innych ciekawych wydarzeniach z ?ycia w?ostowskiej parafii uczniowie z Ujazdu us?yszeli od wicedziekana dekanatu opatowskiego, a jednocze?nie proboszcza parafii – ksi?dza kanonika Paw?a Goli?skiego. We W?ostowie uczestnicy wycieczki rowerowej mieli mo?liwo?? zobaczenia Pa?acu Karskich oraz kaplicy grobowej Karskich.

Nast?pnie trasa wiod?a do Karwowa, gdzie przy wylocie pi?knego w?wozu znajduje si? ?róde?ko i kaplica B?ogos?awionego Wincentego Kad?ubka. By? on pierwszym znanym kronikarzem, a tak?e autorem Kroniki Polskiej. Urodzi? si? w?a?nie w Karwowie. Woda ze ?róde?ka wyp?ywa spod tablicy z wizerunkiem tego b?ogos?awionego i wed?ug miejscowych wierze? ma lecznicze w?a?ciwo?ci, a szczególnie dobrze dzia?a na oczy.

Kolejnym punktem wyprawy by?a miejscowo?? Tudorów, który s?ynie z ruin ?redniowiecznego zamku. Z ca?ego za?o?enia zachowa?a si? dwudziestometrowa kamienna wie?a, zbudowana na planie prostok?ta. Zbudowano j?  oko?o po?owy XIV wieku. Mia?a s?u?y? jako rezydencja obronna.

W drodze powrotnej cz?onkowie Klubu Pasjonatów Wycieczek Rowerowych zwiedzili zbudowany w latach 1900-1905 ko?ció? pod wezwaniem ?w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach.

Dystans ok 50 km m?odzi cykli?ci z Ujazdu pokonali  w znakomitej kondycji i ?wietnych humorach. Niektórzy z nich te okolice poznawali pierwszy raz. Trasa wycieczki by?a zró?nicowana. Uczniowie jechali nie tylko po równym terenie, ale tak?e musieli zmierzy? si? z podjazdami pod liczne pagórki. Po ponad sze?ciogodzinnej wycieczce uczestnicy rajdu z u?miechem na ustach, zadowoleni i z baga?em nowych wra?e? powrócili do Ujazdu.

Organizatorami rajdu rowerowego byli dyrektor szko?y – Marcin Urba?ski oraz nauczycielka j?zyka angielskiego – Anna Go?yska.


 
wstecz   dalej »