piątek, 14 sierpień 2020
 
 
UCZNIOWIE ZE SZKO?Y W UJE?DZIE ODWIEDZILI STRA?AKÓW MIEJSCOWEJ JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRA?Y PO?ARNEJ

30 kwietnia  2019 roku w trakcie spotkania ze stra?akami uczniowie Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie zostali zapoznali z trudn? i odpowiedzialn? prac? cz?onków stra?y po?arnej.

Na miejscu dzieci przywitali druhowie: ?ukasz Dudek, Robert Orkisz i Pawe? Prokop. Dzi?ki ?yczliwo?ci panów stra?aków uczniowie mogli ogl?da? samochody i sprz?t, którym pos?uguj? si? w czasie akcji ratowniczych. By?y to mi?dzy innymi: w??e stra?ackie, ga?nice, mundury stra?ackie,  kaski, he?my i wiele innych akcesoriów. Dowiedzieli si? tak?e, w jakich okoliczno?ciach mo?na wezwa? Stra? Po?arn? oraz ?e stra?acy nie tylko gasz? po?ary, ale równie? s? wzywani do wypadków samochodowych i kl?sk ?ywio?owych.


Ogromn? ciekawo?? wzbudzi?a torba ratownicza. Druhowie z Ujazdu zademonstrowali  dzieciom  jej zawarto??, czyli banda?e, plastry, ko?nierze usztywniaj?ce, p?aszcz termiczny oraz opowiadali do czego s?u?? poszczególne przedmioty.

Niebywa?? okazj? by?a mo?liwo?? przymierzenia stroju stra?aków oraz wej?cie do wozu stra?ackiego. Uczniowie dowiedzieli si? równie?, jak zachowa? si? w sytuacji zagro?enia. Wielu z nich zdeklarowa?o, ?e gdy osi?gn? odpowiedni wiek, zasil? stra?ackie szeregi, by nie?? pomoc innym ludziom. 

Z okazji zbli?aj?cego si? Dnia Stra?aka w imieniu swoim, ale równie? nauczycieli, pracowników, rodziców i uczniów Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie ?ycz? Wam bezpiecznej s?u?by oraz szcz??liwych powrotów z akcji, mówi? dyrektor – Marcin Urba?ski. Niech podejmowane dzia?ania i s?u?ba drugiemu cz?owiekowi b?d? zawsze ?ród?em osobistej satysfakcji i spo?ecznego uznania. Niech ?wi?ty Florian otacza Was swoj? opiek? w wype?nianiu stra?ackich powinno?ci, zako?czy? dyrektor szko?y.

 
wstecz   dalej »