niedziela, 26 czerwiec 2022
 
 
Gminny Konkurs Ortograficzny


W dniu 26 kwietnia 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach odby? si? Gminny Konkurs Ortograficzny „Ma?y Mistrz Ortografii” pod patronatem Wójta Gminy Iwaniska Pana Marka Sta?ka. Do konkursowych zmaga? stan??o 13 najlepszych uczniów z klas drugich i trzecich szkó? podstawowych, którzy wy?onieni zostali w etapach szkolnych:

1.       Wiktoria Zaj?c - PSP w Myd?owie

2.       Maja Piwowarczyk – PSP w Myd?owie

3.       Kacper ?cibisz – PSP w Uje?dzie

4.       Patrycja Pawlik – PSP w Uje?dzie

5.       Oliwia Madej  - PSP w Wygie?zowie

6.       Martyna Babicz – PSP w Wygie?zowie

7.       Miko?aj Kalita – PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrz?bskiej Woli

8.       Kacper Grze?kiewicz –  PSP w Iwaniskach

9.       Dominik Kargul – PSP w Iwaniskach

10.    Kinga Lenart – PSP w Iwaniskach

11.    Maja Kowalska – PSP w Iwaniskach

12.    Julia Maziarz – PSP w Iwaniskach

13.    Dominika Jabczyk - PSP w Iwaniskach

 G?ówne cele konkursu to: doskonalenie umiej?tno?ci poprawnej pisowni, utrwalanie zasad ortograficznych a tak?e integracja uczniów szkó? podstawowych z terenu naszej gminy. 

Po uroczystym otwarciu imprezy dokonanym przez p.dyrektor Ann? Michalsk? – Kapsiak uczestnicy  otrzymali do wype?nienia test z zadaniami sprawdzaj?cymi wiedz? i umiej?tno?ci z zakresu ortografii. 

Wszyscy uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom umiej?tno?ci ortograficznych.  Zadania konkursowe zosta?y sprawdzone i ocenione przez komisj? konkursow?, w sk?adzie: Alina Malinowska, Edyta ?ata, Dorota ?widerska, Miros?awa Tutak. Wytypowano  zwyci?zców w ka?dej grupie wiekowej.

MISTRZAMI ORTOGRAFII  zostali:

Klasa II

1 miejsce – Kacper Grze?kiewicz  PSP w  Iwaniskach

2 miejsce – Kinga Lenart  PSP w Iwaniskach

3 miejsce – Maja Kowalska  PSP w Iwaniskach

Klasa III

1 miejsce   - Julia Maziarz  PSP w Iwaniskach

2 miejsce  - Wiktoria Zaj?c  PSP w Myd?owie

2 miejsce - Martyna Babicz  PSP w Wygie?zowie

3 miejsce - Dominika Jabczyk PSP w Iwaniskach

 

Serdecznie dzi?kujemy wszystkim uczestnikom oraz ich nauczycielom, którzy pomogli uczniom w przygotowaniu si? do konkursu oraz czynnie zaanga?owali si? w jego przebieg, wspomagaj?c prace Komisji Konkursowej.

Wyrazy wdzi?czno?ci kierujemy do Wójta Gminy Iwaniska Pana Marka Sta?ka, który ufundowa? dla laureatów nagrody ksi??kowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz upominki za udzia?.

Koordynatorzy konkursu: E.Zapart, S. Bieni?nda

 
wstecz   dalej »