niedziela, 26 czerwiec 2022
 
 
TRADYCJA WIELKANOCNA Z KO?EM GOSPODY? WIEJSKICH W KUJAWACH


W sobot? 6 kwietnia 2019 roku Ko?o Gospody? Wiejskich w Kujawach zorganizowa?o spotkanie z tradycj? wielkanocn?, które wprowadzi?o zebranych w klimat zbli?aj?cych si? ?wi?t.

Obecni na nim byli zaproszeni go?cie: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, sekretarz Gminy Iwaniska – Wies?awa S?owik, radny Rady Gminy Iwaniska – Gabriel Majsak, dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzy?topór w Uje?dzie – El?bieta Charymska, dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie – Marcin Urba?ski,so?tys So?ectwa Kujawy – Piotr Nizia?ek. Nie zabrak?o równie? cz?onki? Ko?a Gospody?  Wiejskich w Kujawach oraz licznie zgromadzonych mieszka?ców So?ectwa Kujawy.

Panie z KGW przygotowa?y wystaw? ozdób wielkanocnych. Znalaz?y si? na niej palmy, koszyki z wikliny, jajka ozdobione sznurkiem oraz tradycyjne pisanki malowane woskiem i barwione wywarem z cebuli jak równie? zaj?czki z sianaoraz inne ciekawe ozdoby. Nie by?o osoby, która nie zatrzyma?aby si? cho? na chwil?, ?eby popatrze? na r?kodzie?o pa? z so?ectwa Kujawy.
Nast?pnie przysz?a pora na degustacj? smakowitych potraw. A by?o w czym wybiera?. Na wielkanocnym stole nie zabrak?o baranka, szynki, kie?basek, wielkanocnej baby, mazurków, ?uru z bia?? kie?bas?, rze?uchy, jaj r?cznie malowanych, faszerowanych. Nie tylko tradycyjne dania stanowi?y ozdob? sto?ów. Wiele pa? pokusi?o si? o bardziej wymy?lne potrawy w postaci wykwintnych ciast. Jedzenie zachwyca?o nie tylko smakiem, ale i wygl?dem.

Wójt Marek Staniek z?o?y? podzi?kowania cz?onkiniom KGW w Kujawach za aktywno??, wyra?aj?c przy tym nadziej?, ?e ?rodowisko gospody? wiejskich b?dzie si? dalej integrowa? i zacie?nia? wspó?prac? pomi?dzy sob? oraz rozs?awia? imi? gminy.

Serdecznie dzi?kujemy wójtowi Gminy Iwaniska – Markowi Sta?kowi oraz sekretarz Gminy Iwaniska Wies?awie S?owik za wsparcie i pomoc w realizacji naszych inicjatyw, które s?u?? rozwojowi so?ectwa Kujawy, mówi?a przewodnicz?ca KGW. Bez podzi?kowa? nie zostawiamy tak?e naszego radnego – Gabriela Majsaka oraz so?tysa – Piotra Nizia?ka za wszelk? pomoc w realizacji zada? naszego Ko?a, doda?a Barbara Nizia?ek. Sk?adamy s?owa uznania i podzi?kowania dyrektorowi Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie – Marcinowi Urba?skiemu za wszelkie dzia?ania, które podejmowa? razem z nauczycielami szko?y w Uje?dzie – Pani? Ann? Go?ysk? oraz ksi?dzem Rafa?em Golonk? na rzecz Ko?a Gospody? Wiejskich oraz  So?ectwa Kujawy, zako?czy?a przewodnicz?ca Ko?a Gospody? Wiejskich w Kujawach.

 
wstecz   dalej »