czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Sukces uczennic z Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach
28 marca 2019r. w Teatrze Lalki i Aktora „Kubu?” w Kielcach odby? si? fina? II Konkursu Wiedzy o Teatrze w ramach projektu „Teatralna przygoda”.

Konkurs sk?ada? si? z trzech etapów:

I etap – szkolny,

II etap – wojewódzki (uczniowie rozwi?zywali test zbudowany z zada? zamkni?tych i otwartych
z zakresu wiedzy o teatrze i znajomo?ci tre?ci utworów wskazanych w regulaminie),

III etap – wojewódzki. Na tym poziomie uczniowie udzielali odpowiedzi na pytania konkursowe ze sceny teatru w obecno?ci licznie zebranej widowni.

            Uczennica klasy V Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach – Martyna Olsza?ska zaj??a I miejsce, zdobywaj?c tytu? laureata. Nagrod? by?o zaproszenie ca?ej klasy, rodziców
i nauczycieli laureatki do teatru na spektakl pod tytu?em „Makbet”. Godne podkre?lenia jest równie? to, i? druga uczennica z klasy V Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach – Natalia Wójcik otrzyma?a wyró?nienie.

            Koledzy i kole?anki z klasy wraz z opiekunami skorzystali z zaproszenia i 8 kwietnia 2019r. obejrzeli sztuk? teatraln? w Teatrze Lalki i Aktora „Kubu?” w Kielcach. Dla wszystkich uczestników by?y to niezapomniane chwile.

 
wstecz   dalej »