czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
Autyzm wprowadza zmys?y w b??d


We wtorek, 2 kwietnia 2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach obchodzili?my po raz pierwszy ?wiatowy Dzie? ?wiadomo?ci Autyzmu. Obchody tego dnia rozpocz??y si? przeprowadzeniem warsztatów na temat „Autyzm wprowadza zmys?y w b??d”, które mia?y u?wiadomi? uczniom z jakimi trudno?ciami borykaj? si? ludzie dotkni?ci autyzmem.

Aby przybli?y? uczniom zachowanie i sposób patrzenia na ?wiat tych osób nauczyciele klas I-III, IV przygotowali plakaty tematyczne. Zosta?y one umieszczone na szkolnych korytarzach.

Tego dnia wi?kszo?? uczniów i nauczycieli na znak solidarno?ci z osobami dotkni?tymi autyzmem – przysz?o do szko?y z niebieskimi elementami garderoby.


Przedszkolaki oraz uczniowie klas 0, I, II, III, IV wraz z wychowawcami i nauczycielami, oraz z zaproszonymi go??mi uczestniczyli w happeningu pt. „Niech marzenia si? spe?niaj?”. Solidaryzuj?c si? z osobami dotkni?tymi autyzmem, wszyscy uczestnicy posiadali niebieskie balony, motylki.

Podczas spotkania wys?uchali?my „10 rzeczy, o których chcia?oby powiedzie? dziecko z autyzmem” sporz?dzonych na podstawie ksi??ki pod tym samym tytu?em autorstwa E. Notbohm.

Mogli?my równie? us?ysze? „List? marze? mamy dziecka z autyzmem” oraz wiersz „Moje dziecko” autorstwa Marla De Bruin.

Uroczysto?ci zako?czy?y si? przedstawieniem pt. „ Nasz wspólny ?wiat” przygotowanym przez uczniów klasy VII b.

W szkolnych obchodach ?wiatowego Dnia ?wiadomo?ci Autyzmu wzi?li równie? udzia? samorz?dowcy z naszej gminy: wójt Marek Staniek, radna Zofia Kokosa, dyrektor GZEAS Danuta Kargulewicz.

Solidaryzuj?c si? z innymi miastami dali?my znak spo?ecze?stwu, ?e rozumiemy, akceptujemy i jednoczymy si? z osobami dotkni?tymi autyzmem.

  „Bycie niepe?nosprawnym oznacza nieustann? konfrontacj? z problemami w codziennym funkcjonowaniu w rodzinie, w szkole. Bycie niepe?nosprawnym to cz?ste zmaganie si? z ?yciem w izolacji i na marginesie spo?ecze?stwa. To napotykanie barier”.

 

W czwartek,  28 marca w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach odby?a si? debata z pani? dok. Magdalen? Grochulsk? - rektor  Powszechnej Wy?szej Szko?y Humanistycznej w Chojnicach, oraz pani? dok. Mari? Owczarek pt: „ Nowoczesne formy edukacji i wsparcia dla dzieci z niepe?nosprawno?ci? w szkole ogólnodost?pnej”.

W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele, rodzice klas:  III i IV A – integracyjnej.

Podczas spotkania poruszona zosta?a problematyka kszta?cenia inkluzyjnego uczniów z niepe?nosprawno?ci? w szkole ogólnodost?pnej, oraz ukazania znaczenia ?rodowiskowych i kulturowych determinantów, wp?ywaj?cych na przebieg tego procesu.

Na pocz?tku debaty przedstawione zosta?y koncepcje i definicje niepe?nosprawno?ci oraz ich ewolucja na przestrzeni wieków. Zaprezentowano te? modele niepe?nosprawno?ci oraz poj?cie specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Celem rozwa?a? niniejszego spotkania by?o zbadanie szko?y ogólnodost?pnej pod k?tem przygotowania do pracy z uczniem z orzeczon? potrzeb? kszta?cenia specjalnego.

 
wstecz   dalej »