czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
UCZNIOWIE PUBLICZNEJ SZKO?Y PODSTAWOWEJ W UJE?DZIE PAMI?TAJ? MI?DZYNARODOWYM DNIU TEATRU

28 marca 2019 roku wizyt? w Teatrze im. Stefana ?eromskiego w Kielcach i  warsztatami ,,ABC aktorstwa” uczniowie szko?y w Uje?dzie uczcili Mi?dzynarodowy Dzie? Teatru.

Wycieczka zosta?a poprzedzona zaj?ciami poszerzaj?cymi wiedz? o ca?ym ?rodowisku teatru. Uczniowie poznali prac? scenografa, choreografa, re?ysera oraz wszystkich osób pracuj?cych nad spektaklem. Dowiedzieli si? te?, jak zbudowana jest scena ijak wygl?da teatr „od kuchni”. W szkole dzia?a Ko?o Teatralne, które dla dzieci jest sposobem na rozwijanie otwarto?ci, a to z kolei pozytywnie wp?ywa na zaradno?? w  pó?niejszym ?yciu.

Aby ca?kowicie rozbudzi?  zainteresowania uczniów sztuk? teatru, niezb?dne jest poddawanie ich oddzia?ywaniu atmosfery panuj?cej w budynku, sali wype?nionej publiczno?ci?. Obejrzenie przygotowanego przez do?wiadczonych aktorów przedstawienia,,Pinokio” Carla Collodiego by?o dla wszystkich przyjemnymi twórczym do?wiadczeniem. Opowie?? o doros?o?ci,o konsekwencjach z?ych wyborów, o znaczeniu s?ów i odpowiedzialnego ich u?ywania dostarczy?a niesamowitych wra?e?. M?odzi widzowie, ogl?daj?c  przedstawienie, uczyli si? i bawili jednocze?nie. Byli pod wra?eniem gry aktorskiej i rekwizytów teatralnych.

Niezwyk?? atrakcj? by?a lekcja teatralna, któr? przeprowadzi?a aktorka Beata Pszeniczna – graj?ca ?wierszcza Arlekina w „Pinokio”. Wiele dzia?o si? na du?ej scenie teatru, a jeszcze wi?cej by?o rado?ci. Prowadz?ca zaj?cia uczy?a swobodnego bycia na scenie, wyra?ania ró?nych emocji (p?aczu, ?miechu, z?o?ci),umiej?tno?ci gry zespo?owej,a tak?e zdolno?ci czujnego s?uchania i reagowania na zachowania partnerów scenicznych. By?o tak ciekawie,?e uczniowie ze smutkiem zako?czyli warsztaty i swój pobyt w teatrze, i ju? my?l? o kolejnej wizycie.

Organizatorami wyjazdu byli: dyrektor szko?y – Marcin Urba?ski, nauczycielki j?zyka polskiego – Teresa S?owik i Anna Maj oraz nauczycielka j?zyka angielskiego – Anna Go?yska.

 
wstecz   dalej »