niedziela, 26 czerwiec 2022
 
 
UCZNIOWIE Z UJAZDU UCZ? SI? BANKOWO?CI


W Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie odby?o si? spotkanie z dyrektorem Banku Spó?dzielczego w Staszowie/Oddzia? Iwaniska – Edmundem Szyma?skim dotycz?ce zagadnie? zwi?zanych z bankowo?ci?. G?ównym celem spotkania by?a edukacja uczniów w zakresie finansów i bankowo?ci. Uczniowie wys?uchali ciekawego wyk?adu na temat spraw bankowych, po czym zadawali nurtuj?ce ich pytania. Lekcja z dyrektorem banku dostarczy?a wiedzy zwi?zanej z funkcjonowaniem banków, za?o?eniami i realizacj? zada? bankowych oraz przyczyni?a si? do rozwoju ?wiadomo?ci ekonomicznej uczniów, a tak?e propagowa?a ide? oszcz?dzania na ksi??eczkach SKO.

Tego dnia nast?pi?o równie? rozstrzygni?cie konkursu SKO na najciekawszy plakat o oszcz?dzaniu. Zwyci?zcy otrzymali nagrody z r?k dyrektora Banku Spó?dzielczego w Staszowie/Oddzia? Iwaniska – Edmunda Szyma?skiego oraz dyrektora Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie – Marcina Urba?skiego. Konkurs cieszy? si? du?ym zainteresowaniem, a nagrodzone prace zosta?y wywieszone na szkolnej gazetce. 29 marca 2019 roku cz?onkowie SKO ze szko?y w Uje?dzie udali si? z wizyt? do Banku Spó?dzielczego w Staszowie/Oddzia? Iwaniska, gdzie poznali zasady korzystania z bankomatu, instrukcj? obs?ugi tego urz?dzenia oraz wyp?acania pieni?dzy. Ponadto mogli zobaczy?, jak opiekun SKO wp?aca ich oszcz?dno?ci na ksi??eczk?. By?a to kolejna lekcja bankowo?ci z udzia?em dyrektora Edmunda Szyma?skiego, który intensywnie wspó?pracuje ze szko?? wspieraj?c wszelkie inicjatywy podejmowane przez Szkoln? Kas? Oszcz?dno?ci, a tak?e przekazuj?c liczne upominki jej cz?onkom. Podczas wizyty w banku uczniowie PSP w Uje?dzie na czele z dyrektorem Marcinem Urba?skim wr?czyli dyrektorowi Banku Spó?dzielczego w Staszowie/Oddzia? Iwaniska – Edmundowi Szyma?skiemu podzi?kowania za owocn? i intensywn? wspó?prac?.

 
wstecz   dalej »