czwartek, 30 czerwiec 2022
 
 
UCZNIOWIE ZE SZKO?Y W UJE?DZIE UCZYLI SI?, JAK RATOWA? ?YCIE


25. marca 2019 r. w  Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie odby?y si? warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Prowadzi? je Daniel Kijanka – wyspecjalizowany ratownik medyczny.

Podczas spotkania uczniowie mieli okazj? wys?ucha? wiadomo?ci teoretycznych dotycz?cych udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczyli si? tak?e, w jaki sposób mo?na komu? pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe, jak nale?y sprawdza? przytomno?? osoby poszkodowanej oraz jak wezwa? pomoc.

Pan Daniel Kijanka udzieli? fachowego instrukta?u w jaki sposób sprawdzi?, czy osoba poszkodowana oddycha oraz czy jest przytomna, co zrobi? w przypadku oparze?, skalecze?, zas?abni??, z?ama? czy te? zad?awie?.

Najciekawszym dla uczniów punktem warsztatów by?y praktyczne ?wiczenia na fantomie. Pod czujnym okiem ratownika i wed?ug jego wskazówek mieli oni mo?liwo?? przeprowadzenia masa?u serca oraz resuscytacji kr??eniowo – oddechowej. Poza tym przypomnieli sobie zasady przeprowadzania rozmowy telefonicznej z operatorem telefonów alarmowych. Uczestnicz?c w tego typu warsztatach uczniowie ucz? si? odpowiedzialno?ci za siebie i  innych. Potrafi? wezwa? prawid?owo pomoc przez telefon oraz wykona? najprostsze czynno?ci przy osobie poszkodowanej. 
wstecz   dalej »