niedziela, 26 czerwiec 2022
 
 
SZKO?A W UJE?DZIE ZAPREZENTOWA?A SI? DZIECIOM I ICH RODZICOM

W pi?tek 29 marca 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie zorganizowano dzie? otwarty.

Wydarzenie u?wietnili swoj? obecno?ci? zaproszeni go?cie: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, wiceprzewodnicz?ca Rady Gminy Iwaniska – Zofia Kowalska, przewodnicz?ca Komisji O?wiaty, Kultury, Zdrowia i Bezpiecze?stwa Publicznego – Zofia Kokosa, proboszcz parafii w Ptkanowie – ks. Rafa? Golonka, cz?onkinie Kó? Gospody? Wiejskich w Kujawach, Radwanie i Uje?dzie,  przewodnicz?ca Rady Rodziców – El?bieta Wo?niak, dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie – Marcin Urba?ski, nauczyciele, pracownicy szko?y, uczniowie oraz licznie przybyli rodzice, dziadkowie i mieszka?cy okolicznych miejscowo?ci. Nie zabrak?o równie? przysz?ych przedszkolaków oraz ich rodziców.
Uroczysto?? rozpocz??a si? inscenizacj? pt. „Chcesz by? zdrowy jak ryba? Jedz owoce i warzywa!” w wykonaniu dzieci z oddzia?ów przedszkolnych. Przedstawienie odby?o si? na tle bogatej scenografii z wykorzystaniem licznych rekwizytów. M?odzi aktorzy zach?cali do zdrowego trybu ?ycia, a w szczególno?ci do tego, aby je?? du?o owoców i warzyw, które s? ?ród?em cennych witamin. Wyst?puj?cych na scenie wspiera?y ca?e rodziny.

Po cz??ci artystycznej przysz?oroczne przedszkolaki wraz z rodzicami oraz wszyscy uczniowie szko?y w Uje?dzie udali si? na specjalnie przygotowany na t? uroczysto?? przez rodziców STRAGAN ZDROWEJ ?YWNO?CI.

Niezwyk?? niespodziank? na ten dzie? przygotowa?y cz?onkinie Kó? Gospody? Wiejskich w Kujawach, Radwanie i Uje?dzie. By?y to warsztaty r?kodzie?a artystycznego, na których dzieci wykonywa?y kartki i ozdoby wielkanocne. W trakcie zaj?? panie z KGW przybli?a?y tradycje zwi?zane ze ?wi?tami Wielkiej Nocy.

To ju? kolejna uroczysto??, gdzie uczniowie ze szko?y w Uje?dzie zachwycaj? swoimi wyst?pami. Gratuluj? dyrektorowi i gronu pedagogicznemu wszystkich inicjatyw podejmowanych dla dobra uczniów oraz tych integruj?cych ?rodowisko lokalne, mówi? wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek. Wyra?am wdzi?czno?? pod adresem wszystkich osób zaanga?owanych w prac? na rzecz tej szko?y – podsumowa? wójt. S?owa uznania skierowali równie? wiceprzewodnicz?ca Rady Gminy Iwaniska – Zofia Kowalska, przewodnicz?ca Komisji O?wiaty, Kultury, Zdrowia i Bezpiecze?stwa Publicznego – Zofia Kokosa, proboszcz parafii w Ptkanowie – ks. Rafa? Golonka oraz  przewodnicz?ca Rady Rodziców – El?bieta Wo?niak.

Dzi?kuj? wszystkim za przybycie. By?o nam bardzo mi?o go?ci?  rodziców i dzieci w naszych szkolnych progach. Mamy nadziej?, ?e uda?o nam si? pokaza?, ?e szko?a to nie tylko nauka, ale te? zabawa i ciekawie sp?dzony czas, mówi? dyrektor PSP w Uje?dzie – Marcin Urba?ski. Specjalne podzi?kowania kieruj? w stron? wójta Gminy Iwaniska – Marka Sta?ka, za aktywne wspieranie inicjatyw realizowanych dla dobra naszych uczniów – doda? dyrektor szko?y.

 
wstecz   dalej »