sobota, 28 styczeń 2023
 
 
ETAP DEKANALNY XXII DIECEZJALNEGO KONKURSU WIEDZY BIBLIJNEJ W SZKOLE W UJE?DZIE


20 marca 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie odby? si? etap dekanalny XXII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego pod has?em: „Z PISMEM ?WI?TYM W TRZECIE TYSI?CLECIE” dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjów Dekanatu Opatowskiego, którego g?ównym organizatorem by?o Duszpasterstwo Dzieci i M?odzie?y w Sandomierzu.

Zmagania tego etapu obserwowali: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, dyrektor PSP w Uje?dzie – Marcin Urba?ski, licznie zgromadzeni rodzice na czele z przewodnicz?c? Rady Rodziców – El?biet? Wo?niak, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie szko?y w Uje?dzie oraz opiekunowie uczestników konkursu.

Etap dekanalny XXII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego rozpocz?? si? od widowiska religijno-patriotycznego „Do wy?szych rzeczy jestem powo?any” w wykonaniu uczniów ze szko?y w Uje?dzie. Program autorstwa ksi?dza Rafa?a Golonki i nauczycielki j?zyka angielskiego Anny Go?yskiej przedstawia? posta? ?wi?tego Stanis?awa Kostki, histori? jego ?ycia, zmagania duchowe i wczesn? ?mier?. Spektakl wzbogacony zosta? pie?niami religijnymi oraz rekwizytami i strojami charakterystycznymi dla ówczesnej epoki. M?odzi aktorzy wspaniale odegrali swoje role. Na zako?czenie za?piewali pie?? w wersji polsko – angielskiej. Wyst?p okaza? si? niezwyk?ym prze?yciem religijnym i patriotycznym.

W kategorii szkó? podstawowych Dekanat Opatowski reprezentowali: Maciej Pitek (Publiczna Szko?a Podstawowa w Modliborzycach), Natalia Czernik (Publiczna Szko?a Podstawowa w Modliborzycach), Kinga Zdyb (Publiczna Szko?a Podstawowa w Modliborzycach), Martyna Borycka (Publiczna Szko?a Podstawowa w Modliborzycach), Patrycja Kargul (Szko?a Podstawowa we W?ostowie),  ?ukasz Wiatrek (Szko?a Podstawowa we W?ostowie), Mateusz Wójcik (Publiczna Szko?a Podstawowa w Iwaniskach), Kamil Górczy?ski (Publiczna Szko?a Podstawowa w Iwaniskach). Przedstawicielami siódmych i ósmych klas szko?y podstawowej oraz trzecich klas gimnazjum byli: Krystian Winiarski (Publiczna Szko?a Podstawowa w Uje?dzie), Wiktoria Nowak (PSP w Jastrz?bskiej Woli), Julita Zyba?a (Szko?a Podstawowa we W?ostowie), Konrad Góra (Szko?a Podstawowa we W?ostowie). Uczestnicy mieli do rozwi?zania test sk?adaj?cy si? z 25 pyta? dotycz?cych Ewangelii wed?ug ?w. Jana. Cztery osoby (po dwie z ka?dej kategorii), które uzyska?y najwi?ksz? ilo?? punktów b?d? reprezentowa? Dekanat Opatowski w etapie diecezjalnym w Sandomierzu. S? to: Krystian Winiarski, Wiktoria Nowak, Maciej Pitek oraz Mateusz Wójcik.

Konkurs Biblijny by? równie? doskona?? okazj? do tego, ?eby po?egna?, a przede wszystkim podzi?kowa? za prac? na rzecz Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie ksi?dzu Rafa?owi Golonce, który dekretem Biskupa Sandomierskiego z dnia 12 marca 2019 roku zosta? mianowany proboszczem Parafii w Ptkanowie.

Swoj? wdzi?czno?? za pe?n? oddania i pasji prac? na rzecz spo?eczno?ci lokalnej oraz na rzecz Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie wyrazi? wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek.

Czcigodny ksi??e Rafale, nasz przyjacielu jest nam  bardzo smutno i nie chcemy Ci? ?egna?, b?dziesz przecie? blisko, ale skoro Opatrzno?? Bo?a sprawi?a, ?e odchodzisz od nas, to pragniemy najserdeczniej Ci podzi?kowa? za ten czas, który z nami sp?dzi?e? . Zjedna?e? nasz? spo?eczno?? szkoln? nie tylko swoj? dobroci?, ale i m?dro?ci?. Podziwiali?my Ci?, za pracowito?? i wielkie poczucie odpowiedzialno?ci. Dzi?, zanim odejdziesz chcemy za to wszystko podzi?kowa? – podkre?la? dyrektor szko?y. ?yczymy, by w nowym miejscu Pan obdarza? Ksi?dza hojnie rado?ci?, swoim b?ogos?awie?stwem i dodawa? si?. Niech serdeczna blisko?? z Jezusem towarzyszy Ksi?dzu we wszystkich chwilach i zadaniach nowego etapu – doda? Marcin Urba?ski.

Rozstania s? trudne tylko wtedy, gdy nadchodzi chwila po?egnania z osob? blisk? sercu. Smutek, jaki odczuwamy z powodu Twojego odej?cia, dowodzi, ?e dla nas – rodziców uczniów Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie, jeste? naprawd? kim? wyj?tkowym – mówi?a El?bieta Wo?niak, a potem doda?a „ksi??e Rafale Twoja pos?uga duszpasterska dowiod?a, ?e jeste? i dobrym kap?anem, i dobrym cz?owiekiem”.

Szczególnie wzruszaj?cym momentem uroczysto?ci by?o zaprezentowanie przygotowanej przez uczniów prezentacji multimedialnej, po?wi?conej licznym  inicjatywom realizowanym przez ksi?dza Rafa?a. Do widzenia przyjacielu. Wspólnych spraw mieli?my wiele. Dzi? ta nitka si? urywa, ko?czy si? Ujazd, Ptkanów zaczyna. Te chwile które tu prze?yli?my, zostan? w sercu na wiele lat – ?piewali wzruszeni uczniowie szko?y w Uje?dzie

Za wszelk? ?yczliwo?? i to co wspania?ego mnie spotka?o w szkole w Uje?dzie od pana dyrektora, nauczycieli, pracowników, rodziców i dzieci z ca?ego serca dzi?kuj? i obiecuj? modlitw?. 562 dni katechezy i serdecznych spotka? w szkole w Uje?dzie, wspó?praca i praca dla dobra dzieci to b?ogos?awiony czas. Dzi?kuj? i prosz? o modlitw?. – zako?czy? wzruszony ksi?dz Rafa?.
 
wstecz   dalej »